Etiket arşivi: Telsiz Frekansları

Telsiz Frekansları

PMR 446 TELSİZ FREKANSLARI

Kanal 01    446.00625 MHz      067.0 Hz
Kanal 02    446.01875 MHz      071.9 Hz
Kanal 03    446.03125 MHz      088.5 Hz
Kanal 04    446.04375 MHz      103.5 Hz
Kanal 05    446.05625 MHz      123.0 Hz
Kanal 06    446.06875 MHz      127.3 Hz
Kanal 07    446.08125 MHz      131.8 Hz
Kanal 08    446.09375 MHz      156.2 Hz
Kanal 09    446.00625 MHz    023 Digital
Kanal 10    446.01875 MHz    025 Digital
Kanal 11    446.03125 MHz    165 Digital
Kanal 12    446.04375 MHz    205 Digital
Kanal 13    446.05625 MHz    265 Digital
Kanal 14    446.06875 MHz    351 Digital
Kanal 15    446.08125 MHz    431 Digital
Kanal 16    446.09375 MHz    703 Digital

DENİZ TELSİZ FREKANSLARI

Kanal 15    156.750 MHz
Kanal 16    156.800 MHz Çağrı Kanalı
Kanal 17    156.850 MHz

112 TELSİZ FREKANSLARI

Her ilde VHF Frekans bandında Kanal veya Kanallar kullanılmaktadır.

En güncel düzenlemelere göre 168.000 MHz frekans bloğunun yanı sıra 167.000 MHz frekans bloğuda kullanılmaya başlanmıştır.

Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408
YÖNETMELİK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
KISA
MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI
HAKKINDA
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜMAmaç,
Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve güç limitlerinde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan, Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihazlarının yayın özelliklerini, frekans bandlarını, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kullanılması için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan
özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve güç limitlerinde çalışan, Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008
tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 36, 37 ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kısaltma ve tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma ve tanımlardan;a) Alarm: Belirli mesafedeki ikaz durumunu haber veren veya bildiren telsiz sistemini,b) Alçak
güçlü aktif tıbbi gereçler: Vücut içine yerleştirilerek bazı tıbbi
bilgileri elektromanyetik ortamda gönderen aktif alçak güçlü cihazları,c) Algıla
ve Kaçın (DAA- Detect and
Avoid) metodu: Bir telsiz cihazının; gönderme yapmadan önce çalıştığı frekans
bandındaki mevcut kanalları kontrol etmesi, başka sistemler tarafından
kullanılmakta olan kanalları kullanmaktan kaçınması ve göndermeyi boş
bulduğu kanallardan yapması esasına dayanan enterferans
önleme metodunu, ç)
Arama-kurtarma cihazı: Arama-kurtarma çalışmalarında yer tespiti yapmak amacıyla
kullanılan telsiz sistemini,d) Doğrudan
Ardışık Spektrum Yayılımı (DSSS- Direct Sequence Spread Spectrum):
Dar bandlı bir sinyalin yüksek veri hızlı bir kod
dizisi ile çarpılarak sinyalin spektrumunun genişletilmesi tekniğini,e) Düşük
Görev Çevrimi (LDC- Low Duty
Cycle) metodu: Gönderilen tüm sinyallerin sürelerinin
toplamının her bir saniye içerisinde saniyenin yüzde beşinden (%5) az olması
ve her bir saat içerisinde saatin binde beşinden (%0,5) az olması ve her
gönderilen sinyalin süresinin 5 ms’yi
geçmemesinin sağlanmasını, f)
e.i.r.p (Effective isotropic
radiated power): Etkin izotropik yayılım gücünü,g)
Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi
engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya
elektromanyetik etkiyi, ğ) Elektronik haberleşme:
Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses,
görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik,
elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri
vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını, h) Endüktif sistemler:
Kilitleme, tanımlama, tarama ve alarm verme özellikleri olan düşük
frekanslı telsiz sistemlerini,ı) e.r.p
(Effective radiated power): Etkin yayılım gücünü, i) Frekans Atlamalı Spektrum
Yayılımı (FHSS- Frequency Hopping
Spread Spectrum ): Alıcı ve vericinin eş zamanlı
olarak bir frekanstan diğerine atlayabilmesi kabiliyetini,j)
Geliştirilmiş Sayısal Kablosuz Telekomünikasyon Sistemleri (DECT- Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
: Telefon hattına bağlı, birbirleriyle elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla
sayısal teknikler kullanılarak irtibatlı, sabit, portatif cihazlardan
oluşan ve/veya hücresel yapı ile telefon santraline bağlı olarak bina veya kompleks dahilinde kullanılan sistemler ile veri
iletimine olanak sağlayan diğer kablosuz sistemleri,k)
Göndermeden Önce Dinle (LBT- Listen Before Talk)
: Bir telsiz cihazının, kullandığı banddaki
doluluğu algılayarak band boşalana kadar veya boş
bir banda geçiş yapılana kadar beklemesi kabiliyetini,l) Görev
çevrimi (Duty cycle): Bir telsiz cihazının, bir saatlik
zaman dilimi içerisinde aktif olarak çalıştığı sürenin bu bir saate
oranını,m)
Kablosuz mikrofon sistemleri: Mikrofon vericisi ve alıcısından oluşan
telsiz sistemini,n)
Kablosuz ses sistemleri: Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon veya
radyo-TV gibi verici ve alıcı cihazlardan oluşan, ses uygulamalarında
kullanılan sistemleri,o)
Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununu,ö)
Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri:
Karayolları taşımacılık ve ulaşımında otomatik para toplama, yol bakım, yol
güvenliği ve çarpışmayı önleme hizmetleri dahil,
araçlar arasında ve araçlarla yol kenarındaki bağlantı noktaları arasındaki
kısa mesafe erişimli mikrodalga veri iletişim sistemlerini,p) Kısa mesafe erişimli telsiz (KET) cihazları: Genellikle kapalı lokal
alanlarda, kampüs veya açık alanlarda kullanım amacına göre bu
Yönetmelikle belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer sistemlerde
zararlı elektromanyetik girişime sebep olmayan ve elektromanyetik girişime
açık olarak kullanılan cihazları, r)
Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu, s)
Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, ş) Maksimum
çıkış gücü: Bir KET
cihazının vericisinin çıkış gücü ile anten kazancından doğan toplam gücünü,t) Model
araç uzaktan kumanda cihazları: Havada, karada ve su altı veya üstünde
kullanılan model araçların uzaktan kontrolü amacıyla kullanılan telsiz
cihazlarını,u) Otomatik
Araç Tanımlama Sistemi (AVI- Automatic Vehicle Identification):
Araçta teçhiz edilmiş bir verici ve yol üzerine yerleştirilmiş sorgulama
üniteleri vasıtasıyla, aracın durumu ile ilgili bilgilerin genel trafik
veya demiryolu işletmesinin araç idare sistemlerine ulaşmasını sağlayan
sistemi,ü) Otomatik
Tren Kontrol Sistemi (Eurobalise): Demiryolu
işletmelerine, tren hattına yerleştirilmiş aktarıcılar aracılığıyla trenin
teşkili (vagon sayısı, ağırlık ve benzeri) ve tren hattının ileri kesimine
ait hız, sinyal bilgileri, viraj, kayma, kar,
çamur ve benzeri trafik bilgilerini trendeki ekrana aktarmak suretiyle
bilgi veren ve güvenli otomatik seyir sağlayan tren kontrol sistemini,v) Özel
Mobil Telsiz 446 (Private Mobile Radio – PMR 446): Kısa mesafe erişimli ses ve veri
haberleşmesine yönelik olan alçak güçlü telsiz cihazlarını,y) RF algılayıcılar
(dedektörler) ve ikaz cihazları: Herhangi bir
durum veya nesneyi tespit ederek sinyal veren telsiz cihazlarını,z) SBT cihazları:
Sınai, bilimsel ve tıbbi cihazları,aa) Sosyal
alarm sistemleri: Özellikle yaşlı veya engelli şahısların zor durumda kaldıklarında
yardım çağırmak amacıyla kullandıkları kablosuz çağrı sistemlerini,bb) Tahsisli
(Dedicated) anten: Cihazın ayrılabilir (kablo-konnektör veya dalga kılavuzu- konnektör
ile bağlanabilen) bir parçası olarak üretilmiş ve sadece bu ve/veya benzer
cihazlar ile kullanılmak üzere üretilmiş ve cihazla birlikte kullanılan
anteni,cc)
Tren Koruma Sistemi (Euroloop): Demiryollarında
aynı hat üzerinde birbirini izleyecek şekilde monte edilmiş ve mevcut
hattın bir elektrik şebekesi olarak kullanılmasıyla oluşturulmuş iletim
hatları üzerinden gönderme yapmak suretiyle, trenin güvenli seyrini
sağlayacak hız, yol durumu, sinyal bilgisi, mesafe ölçümü gibi bilgilerin
aktarıldığı tren koruma sistemini,çç)
Tümleşik (Integral) anten: Cihazın ayrılmaz bir
parçası olarak üretilmiş- konnektörlü veya konnektörsüz (cihaz içinde gömülü olarak bulunan)
anteni,dd) Ultra
genişband (UWB- Ultra wideband)
sistemler: Hâlihazırda çeşitli elektronik haberleşme hizmetlerine tahsisli
frekanslarda, çok geniş bir band aralığında (500MHz’den veya merkez frekansının
%20’sinden daha geniş bir bandda) ve genellikle
gürültü seviyesinin altında gönderme yapan sistemleri,ee)
Uyarlanabilir Frekans Çevikliği (AFA- Adaptive Frequency Agility): Cihazın
kendi kullanım özelliğine göre tanımlı bir aralıkta boş olan bandı bularak
yayım frekansını o banda değiştirme kabiliyetini,ff)
Uzaktan kumanda: Model araç uzaktan kumanda cihazlarının dışında kalan
cihaz ve makinelerin işlevlerini veya hareketlerini, uzaktan başlatmaya,
değiştirmeye veya durdurmaya yarayan telsiz cihazlarını,gg)
Uzaktan ölçüm: Uzakta bulunan sisteme ait verileri elektromanyetik dalgalar
aracılığıyla otomatik olarak ölçmeye ve kaydetmeye yarayan bir verici ve
bir alıcı telsiz cihazından meydana gelen sistemi,ğğ) Verici
Gücü Kontrolü (TPC- Transmitter Power Control): Bir telsiz
cihazının, çıkış gücünü enterferans oluşturmamak
amacıyla azaltabilme kabiliyetini,hh) Veri
iletişim sistemi: Belirli bir mesafedeki bilgilerin harf, rakam ve/veya sembollerle
gönderilmesi ve/veya alınmasını sağlayan telsiz sistemini,ıı) Watt (W): Güç birimini,ii)
Yapı malzeme analizi (BMA- Building material analysis)
sistemleri: Çeşitli yapılar içerisinde yer alan boru, kablo veya benzeri
duvar içi malzemelerin yerlerinin tespiti veya fiziksel özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla kullanılan sistemleri,jj) Yer ve duvar tetkiklerinde kullanılan radar
(GPR/WPR- Ground/Wall probing radar) sistemleri: Yer altının veya çeşitli
yapıların alt kısımlarının analiz edilmesi amacıyla, yer veya duvara yakın
bir mesafede veya en fazla 1 metre mesafede (uçaklardan kontrol
edilebilenler hariç), yayılan sinyallerin yer veya duvarın içine
yönlendirilmesi yöntemiyle yetkili personel tarafından kullanılan
sistemleri,kk) Zararlı
elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini
veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir
telsiz haberleşme hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya
kesinti oluşturan elektromanyetik girişimiifade
eder.İKİNCİ BÖLÜMGenel Esaslar ve KET Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik KriterlerGenel esaslar
MADDE 5 –(1)Bu
Yönetmelik kapsamında yer alan kısa mesafe erişimli alçak güçlütelsiz cihaz ve sistemler:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları
karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla telsiz
ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline
gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir.
b) Kurum
tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların elektronik
haberleşme cihaz ve sistemleri üzerinde herhangi bir zararlı elektromanyetik
girişime neden olmadan ve anılan sistemlerin kullanımından kaynaklanan elektromanyetik
girişimi kabul ederek kullanılmak zorundadır.c) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi
kullanımındaki taşınmazların dâhilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına
taşmayan ve kampüs veya açık alanlarda, münhasıran
şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılmalı ve üçüncü şahıslara
herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamalı,
sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemeli ve kamu kullanımına açık
olarak sunulmamalıdır. Ancak, 28/5/2009 tarih ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme
Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen işletmecilerden KET cihaz ve
sistemleri kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunanlar ve/veya
şebekesi veya altyapısı kurup işletme hakkına sahip olanlar bu hükümden
muaftır.(2) KET
cihazlarının bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler
ile kullanım amaçları dışında kullanılmak istenmesi durumunda, Kurumdan telsiz kurma ve kullanma izni
alınması gerekmektedir.(3) Aksi
belirtilmedikçe, KET cihazlarının; tahsisli veya tümleşik anten
kullanmaları gerekmektedir. KET cihazları ile anten birleşiminin bu
Yönetmelikte belirtilen teknik kriterlere uygun
olması gerekmektedir.(4)
Kurum; bu Yönetmelikte belirtilen tüm cihaz ve sistemlerin, kurma ve
kullanma esasları ile ilgili teknik düzenlemelere ve kriterlere
uygunluğunu denetlemeye ve denetlettirmeye yetkilidir.(5) Bu
Yönetmelikte belirtilen cihaz ve sistemler; 24/3/2007
tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) ve ilgili
diğer düzenlemelerde yer alan teknik koşullar ile güvenlik koşullarına
uygun olarak piyasaya arz edilir.Genel amaçlı KET cihazlarıMADDE 6 –
(1) Uzaktan kumanda, uzaktan ölçüm, alarm, oyuncak telsiz ve araçları,
video-kamera, eş zamanlı tercüme ve benzeri uygulamalarda kullanılan
sayısal veya analog her türlü ses ve veri
iletimini sağlayan cihazlar; Tablo-1’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 1: Genel amaçlı KET cihazlarının teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü, Güç Yoğunluğu Limiti ve/veya Manyetik Alan Şiddeti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 6765-6795 kHz 10 metrede 42 dBµA/m TS EN 300330 Not 1
b 13.553- 13.567 MHz 10 metrede 42 dBµA/m
c 26.957-27.283 MHz 10 metrede 42 dBµA/m
veya 10 mWe.r.p TS EN 300220TS EN 300330
ç 40.660-40.700 MHz 10 mWe.r.p TS EN 300220
d 138.20-138.45 MHz 10 metrede 42 dBµA/m < %1 görev çevrimi(Not 2)
e 148-152 MHz 10 mWe.i.r.p 12.5/25 kHz Eğitim ve araştırma kurumları tarafından hayvan
takip ve izleme amaçlı kullanılacaktır.
f 433.050-434.790 MHz(Not 5) 10 mWe.r.p <%10 görev çevrimi(Not 2) TS EN 300220 Not 1
f1 433.050-434.790 MHz(Not 6) 1 mWe.r.p-13 dBm/10 kHz250 kHz’den daha büyük band genişliğindeki geniş band
modülasyonlar için güç yoğunluğu -13 dBm/10kHz’dir. Not 1
f2 433.050-434.790 MHz(Not 6) 10 mWe.r.p 25 kHz’e kadar Not 1
g 863-870 MHz(Not 4,5 ve 8) 25 mWe.r.p ≤%0.1 görev çevrimi veya LBT(Not 2 ve 7) 47 ve daha fazla kanal için ≤100kHz(Not 3) FHSS Modülasyon tekniği kullanılacaktır.
25 mWe.r.p(Not 9)Güç yoğunluğu:-4.5 dBm/100 kHz ≤%0.1 görev çevrimi veya LBT+AFA(Not 2, 7 ve 8) FHSS hariç
DSSS ve diğer genişband modülasyon teknikleri
kullanılacaktır.
25 mWe.r.p ≤%0.1 görev çevrimi veya LBT+AFA(Not 2 ve7) ≤100 kHz, 1 veya
daha fazla kanal modülasyon band genişliği için
≤300 kHz (Not 3) Dar ve geniş band modülasyonlar
kullanılacaktır.
g1 868.000-868.600 MHz(Not 5) 25 mWe.r.p ≤%1 görev çevrimi veya LBT+AFA(Not 2) 1 veya daha fazla kanal için (Not 3)
g2 868.700-869.200 MHz(Not 5) 25 mWe.r.p ≤%0.1 görev çevrimi veya LBT+AFA(Not 2) 1 veya daha fazla kanal için (Not 3)
g3 869.400-869.650 MHz 500 mWe.r.p ≤%10 görev çevrimi veya LBT+AFA(Not 2) 25 kHz(1 veya daha fazla kanal için) TS EN 300220 Dar ve geniş band modülasyonlar
kullanılacaktır.Tüm frekans bandı yüksek hızdaki veri
aktarımlarında tek kanal olarak kullanılabilecektir.
g4 869.700-870.000 MHz(Not 6) 5 mWe.r.p Dar ve geniş band modülasyonlar
kullanılacaktır.Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, tüm frekans
bandı kullanılabilir.
25 mWe.r.p ≤%1 görev çevrimi veya LBT+AFA (Not 2)
ğ 2400-2483.5 MHz 10 mWe.i.r.p TS EN 300440 Not 1
h 5725-5875 MHz 25 mWe.i.r.p Not 1
ı 24.00-24.25 GHz 100 mWe.i.r.p Not 1
i 61.0-61.5 GHz 100 mWe.i.r.p Not 1
j 122-123 GHz 100 mWe.i.r.p Not 1
k 244-246 GHz 100 mWe.i.r.p Not 1
Not 1: Bu
band SBT cihazları için de tahsislidir.Not 2: Görev
çevrimi kısıtlaması, LBT veya eşdeğer tekniklerin uygulandığı durumda
cihazın bu fonksiyonları kullanıcı tarafından kapatılmamalıdır. AFA veya
eşdeğer özelliklere sahip olmayan LBT cihazları için görev çevrimi limiti
uygulanır. Frekans çevikliğine sahip herhangi bir cihaz için, LBT veya
eşdeğer bir özelliği yok ise, görev çevrimi sınırlaması iletişimin tamamı
üzerinden uygulanır.Not 3: Tercih
edilen kanal aralığı 50 kHz
veya 25 kHz’lik alt bölmelere ayrılabilen 100 kHz band genişliğidir.Not 4: Alarmlar
için alt bandlar hariç. (Tablo-7’ye bakınız)Not 5: Maksimum
300 kHz band
genişliğine sahip sayısal modülasyon metodu sağlanırsa ses ve video
uygulamalarına izin verilir. Maksimum 25 kHz band genişliğine kadar analog
ve sayısal ses uygulamalarına izin verilir. 863-865 MHz
alt bandında Tablo-10 ve Tablo-12’de verilen söz konusu band
ile ilgili şartlar uygulanır. Not 6: Ses
ve video sinyalleri hariç. Maksimum 25 kHz band genişliğine kadar LBT veya eşdeğer spektrum erişim
teknikleri ile ses ve video uygulamalarına izin verilir. Verici her iletim
için maksimum iletim periyodunun 1 dakika olmasını kontrol edecek bir
“çıkış gücü sensörü” içermelidir.Not 7: Eğer
band 865-868 MHz ile
sınırlandırılırsa görev çevrimi %1’e kadar arttırılabilir.Not 8: 200
kHz – 300 MHz band genişliğine sahip FHSS ve DSSS modülasyonlarından
başka geniş band modülasyonları için, eğer 10 mW e.r.p güce kadar band
863-865 MHz ile sınırlandırılırsa görev çevrimi
%1’e kadar arttırılabilir.Not 9: Eğer
çalışma bandı 865-868 MHz ve 865-670 MHz ile sınırlandırılırsa güç yoğunluğu 6.2 dBm/100 kHz ve -0.8dBm/100 kHz’e
çıkartılabilir. Arama-kurtarma cihazları MADDE 7- (1) Arama-kurtarma çalışmaları esnasında
kullanılan KET cihazları, Tablo-2’de belirtilen teknik kriterlere
uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 2: Arama-kurtarma cihazları teknik kriterleri
Çalışma
Frekansı Maksimum
Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 456.9 – 457.1 kHz 10 metrede 7 dBµA/m Sürekli dalga (modülasyon yok) TS EN 300718 Çığ veya heyelanda arama kurtarma amacıyla kullanılacaktır.
b 40.6625-40.6875 MHz 100 mW e.r.p 25 kHz Sadece afet durumunda arama kurtarma amacıyla
kullanılacaktır.
c 169.4-169.475 MHz 500 mW e.r.p <%10 görev çevrimi En fazla 50 kHz TS EN 300220 Uzaktan ölçüm amacıyla kullanılacaktır.
<%1 görev çevrimi Takip ve yer tespit amacıyla kullanılacaktır.
Genişband veri iletim sistemleri MADDE 8- (1) Veri iletimi, bilgi işlem, kayıt, çevirme,
dosyalama, depolama, aktarma amacıyla Tablo-3’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Ancak, Kurum
tarafından, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği
kapsamında yetkilendirilen ve KET cihaz ve sistemleri kullanarak elektronik haberleşme
hizmeti sunma ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletme hakkına sahip
olan işletmeciler, Tablo-3’te belirtilen kriterlere uymak kaydıyla, anılan Yönetmelikte
yer alan hükümlere tabidirler.
Tablo 3: Genişband veri iletim sistemleri teknik kriterleri

Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü ve/veya Güç Yoğunluğu Limiti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklamalar
a 2400-2483.5MHz 100 mWe.i.r.p Not 3 TS EN 300328 FHSS modülasyon tekniği haricindeki geniş band modülasyonlarda maksimum e.i.r.p yoğunluğu 10 mW e.i.r.p./MHz’dir.

b 5150-5350MHz 200 mW ortalama e.i.r.pMaksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 10 mW/1 MHz’dir. Not 1, 2, 3 ve 4 TS EN 301893 Hava alanlarının pisti merkez olmak üzere 1 km
mesafe dışındaki kapalı alanlarda kullanılabilir.Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda
kullanılacaktır.
c 5470-5725MHz 1 W ortalama e.i.r.pMaksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 50 mW/MHz değeri ile sınırlı
olacaktır. Not 1, 2, 3 ve 4 Bina içi ve dışı alanlarda kullanılabilir.
ç 17.1-17.3 GHz 100 mW e.i.r.p Not 3 ve 4
d 57-66 GHz 40 dBm (Ortalama e.i.r.p.)
Maksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 13 dBm/
MHz’dir. Not 3 TS EN 302567 Açık alanlarda sabit olarak kullanılmayacaktır.
Not 1: 5250-5350
MHz ve 5470-5725 MHz bandlarında çalışan cihazların TS EN 301893
standardında tanımlanan RF algılayıcı (radar) sistemleri ile uyumlu
çalışması ve bu bandlarda çalışan radar
sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemleri alması
gerekmektedir.Not 2: 5250-5350
MHz ve 5470-5725 MHz bandlarında bulunan cihazlar TPC kabiliyetine sahip
olmalıdır.Not 3:
Sadece tümleşik veya tahsisli anten kullanılacaktır.Not 4:
Bu bandlarda çalışan cihazlarda radar
sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması
zorunludur. Demiryolu uygulamaları MADDE 9- (1) Demiryollarında kullanılan; demiryolları otomatik
araç tanımlama, otomatik tren kontrol, tren koruma sistemlerinde
kullanılacak cihazlar, Tablo-4’te belirtilen teknik kriterlere
uygun olmak kaydıyla kullanılır.
Tablo 4: Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 2446-2454 MHz 500 mWe.i.r.p TS EN 300761 Demiryolları otomatik araç tanımlama sistemlerinde
kullanılacak. Sadece tren var iken verici aktif olacaktır. Her biri 1.5 MHz genişliğinde 5 kanal
halinde kullanılacaktır.
b 27.090-27.100 MHz 10 metrede42 dBA/m TS EN 302608TS EN 300330 Bir trenin Balise/Eurobalise sinyal alındısı için kullanılabilir.
Ayrıca Loop/Euroloop
aktivasyonu için kullanılabilir.
c 984 – 7484kHz 10 metrede9 dBA/m <%1 görev çevrimi Sadece bir trenin Balise/Eurobalise sinyal alındısı için kullanılacaktır.
ç 7.3 – 23.0 MHz 10 metrede-7 dBA/m TS EN 302609 10 kHz’lik band genişliği için belirlenmiş maksimum alan şiddeti,
uzaysal olarak 200 metrelik çevrime ortalaması alınmış şekilde. Sadece
tren var iken aktif olacaktır.Kod uzunluğu 472 çip ve
merkez frekansı 13.547 MHz olacaktır.
Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri MADDE 10-
(1) Otomatik para toplama, park yeri düzenleme ve park yeri ücretlendirme,
trafik bilgi aktarımı ve acil uyarı sistemleri, trafik kontrol ve trafik
öncelikleri gibi karayolları taşımacılığı ve ulaşımda yol emniyeti, kaza
sayılarının azaltılması, ulaşım verimliliği ve çevresel kalitenin
geliştirilmesi amacıyla akıllı taşımacılık sistemlerinde; araç sistemleri
için yol başlangıçlarında, çok şeritli yol bağlantılarının gereksinimlerini
karşılayacak şekilde ulusal bazda, araçtan araca
linkler olarak, araca monteli radar sistemlerinde ve benzeri şekilde
kullanılan karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik
sistemleri Tablo-5’te gösterilen
çıkış gücünü geçmemek kaydıyla kullanılır. Tablo 5: Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik
sistemleri teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü ve/veya Güç Yoğunluğu Limiti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklamalar
a 5795 -5805 MHz 2 We.i.r.p veya 8 We.i.r.p TS EN 300674 Yoldan araca sistemler için kullanılacak.Kanal merkez frekansları; 5797.5 MHz ve 5802.5 MHz için 5 MHz kanal aralığı, 5800 MHz için ise kanal aralığı 10 MHz
olacaktır.1 Mbit/s’lik veri hızında 8 We.i.r.p ve 500 kbit/s
gönderme, 250 kbit/s alma veya düşük hızlarda
(31 kbit/s) 2 We.i.r.p
’ye izin verilmektedir.(Not 1)
b 5805 -5815 MHz Çok şeritli yolların birleşimindeki sistemler
için kullanılacak. Kanal merkez frekansları; 5807.5 MHz ve
5812.5 MHz için kanal aralığı 5 MHz, 5810 MHz için ise kanal
aralığı 10 MHz.1 Mbit/s’lik veri hızında 8 Weve
500 kbit/s gönderme, 250 kbit/s
alma veya 31 kbit/s’lık
düşük hızlarda 2 We’a izin
verilmektedir.(Not 1)
c 63-64 GHz 40 dBm e.i.r.p TS EN 302686 Araçtan araca ve yoldan araca sistemlerde
kullanılacaktır.
ç 76 -77 GHz 55 dBm e.i.r.p
(maksimum güç) ve -23.5 dBm
(sadece puls radar, ortalama güç)-50 dBm(ortalama
güç) TS EN 301091 Araç ve alt yapı radar sistemlerinde kullanılacaktır.
d 21.65-26.65 GHz Maksimum güç yoğunluğu 0 dBm/50
MHz. e.i.r.p ve maksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu
-43.3 dBm/1 MHze.i.r.p
olmalıdır.22 GHz’in altında maksimum
ortalama e.i.r.p. yoğunluğu 61.3 dBm/MHze.i.r.p olmalıdır. TS EN 302288
e 77-81 GHz 55 dBme.i.r.p veMaksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -3 dBm/MHz’dir. TS EN 302264
f1 24.05-24.075 GHz 100 We.i.r.p Not 2 TSE EN 302858 Araç radar sistemlerinde kullanılacaktır.(Not 1)
f2 24.075- 24.150 GHz 0.1 mWe.i.r.p Not 3
100 mWe.i.r.p Not 3
f3 24.150-24.250 GHz 100 mWe.i.r.p
g1 24.250-24.495 GHz -11 dBm e.i.r.p ≤0.25%/s/25 MHz görev çevrimi Araç radar sistemlerinde kullanılacaktır.
g2 24.495-24.500 GHz -8 dBm e.i.r.p ≤1.5%/s/25 MHz görev çevrimi
g3 24.250-24.500 GHz 20 dBm e.i.r.p ≤5.6%/s/25 MHz görev çevrimi
16 dBm e.i.r.p ≤2.3%/s/25 MHz görev çevrimi
Not 1: Bu
band SBT cihazları için de tahsislidir.Not 2: Bu
bandlarda çalışan cihazlarda radar sistemlerini
olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.Not 3: Bir tamponun
arkasına monteli cihazlar için ışınlama süresi her 3 ms’de
4 s/40
kHz’in altında, tamponsuz monteli cihazlar için
her 3 ms’de 3 s/40 kHz’in altında
olmalıdır. Ayrıca, tüm cihazlar için ışınlama süresi her 40 ms’de 1 ms/40 kHz’in altında olmalıdır. Minimum frekans modülasyon
aralığı veya 250kHz’lik minimum anlık band
genişliği kısıtları maksimum ışınlama süresi kısıtı
ile birlikte uygulanır. RF
algılayıcı (dedektör) ve
ikaz cihazları MADDE 11- (1) Kaybolması, çalınması veya belirli bir
bölgeden geçişin önlemesi amacıyla, önceden etiketlenmiş nesneleri tespit
etmeye yarayan RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları,
Tablo-6’da belirtilen teknik kriterlere uygun
olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 6: RF
algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklamalar
a 2400-2483.5 MHz 25 mWe.r.i.p TS EN 300440
b 9200-9500 MHz
c 9500-9975 MHz
ç 13.4-14.0 GHz
d 24.05-24.25 GHz 100 mW e.i.r.p
e 4.5 – 7 GHz -41.3dBm/MHz e.i.r.p. TS EN 302372 Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla
kullanılacaktır
f 8.5 – 10.6 GHz
g 24.05 – 27.00 GHz
ğ 57-64 GHz
h 75-85 GHz
ı 17.1-17.3 GHz 26 dBm e.i.r.p Radar anten
örüntüsü ve DAA tekniğinin gerçekleştirilmesi amacıyla yer temelli sentetik
diyafram radar sistemleri için TS EN 300440 standardında tanımlanan özel
gereklilikler uygulanır. Bu bandlarda çalışan
cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin
alınması zorunludur. TS EN 300440 Yer temelli sentetik diyafram radar
Alarm
sistemleri MADDE 12- (1) Güvenlik, sağlık ve acil yardım amaçlı
kullanılmak üzere tasarlanmış genel alarm sistemleri ile hareket yeteneği
sınırlı insanlara tehlike durumunda sinyal göndererek yardım almalarını
temin edecek telefon hattına bağlantılı lokal bir
birim ve bunun aracılığıyla otomatik çevirme sağlayan sosyal alarm
sistemleri, Tablo-7’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla
kullanılır. Tablo 7: Alarm
sistemleri teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklamalar
a 868.6-868.7 MHz 10 mWe.r.p <%1 görev çevrimi 25 kHz TS EN 300220 Tüm frekans bandı bir kanal olarak yüksek hızdaki
veri iletiminde de kullanılabilir.
b 869.25-869.30 MHz <%0.1 görev çevrimi
c 869.65-869.70 MHz 25 mWe.r.p <%10 görev çevrimi
ç 869.20-869.25 MHz 10 mWe.r.p <%0.1 görev çevrimi Sosyal alarm sistemlerinde kullanılacaktır.
d 869.3-869.4 MHz <%1 görev çevrimi
e 169.4750-169.4875
MHz <%0.1
görev çevrimi 12.5 kHz Sosyal
alarm (kişisel kullanım) sistemlerinde kullanılacaktır.
f 169.5875-169.6000
MHz <%0.1
görev çevrimi
Model araç
uzaktan kumanda cihazları MADDE 13- (1) Model araçların uzaktan kontrolünde
kullanılacak model araç uzaktan kumanda cihazları, Tablo-8’de belirtilen teknik
kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 8: Model araç uzaktan kumanda cihazları teknik kriterleri
Kanal
Frekansı/Frekans Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 26.995 MHz,27.045 MHz,27.095 MHz,27.145 MHz,27.195 MHz 100 mWe.r.p 10 kHz TS EN 300220
b 34.995-35.225 MHz Sadece model uçak ve helikopterler için izin
verilebilir.
c 40.665 MHz,40.675 MHz,40.685 MHz,40.695 MHz

Endüktif sistemler
MADDE 14- (1) Bina içinde veya dışında ve dar bir alanda
kullanılan, araç güvenlik sistemi, hayvan tanımlama, hırsız alarm
sistemleri, çevre atık kontrolü, kablo dedektörü,
kimlik tanımlama, kablosuz ses linkleri, giriş kontrolü, süreç kontrolü, sensörler, güvenlik sistemleri, otomatik madde
tanımlama, kablosuz kontrol sistemleri, otomatik oto yol ücret toplama ve
benzeri uygulamaları kapsayan endüktif sistemler,
Tablo-9’da ve bu Yönetmelikteki diğer tablolarda belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.
Tablo 9: Endüktif sistemler teknik
kriterleri

Frekans
Bandı Manyetik
Alan Şiddeti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 9-90 kHz 10 metrede 72 dBµA/m (30 kHz ‘de 3 dB/octave) Not 1 TS EN 300330 Çerçeve (Loop) anten kullanılması durumunda 0. 05 m2
ve 0.l6 m2 arasındaki alanda alan şiddeti 10xlog (alan/0.16 m2
) olacak şekilde azalır. Anten alanı 0.05 m2 den küçük ise,
alan şiddeti 10 dB azalır.Çıkış gücü seviyesi 30 kHz’te 3dB/oktav düşer.
b 90 -119 kHz 10 metrede 42 dBµA/m
c 119-135kHz 10 metrede 66 dBµA/m(119 kHz’ de 3 dB/octave) Çıkış gücü seviyesi 119 kHz’te 3dB/oktav düşer.
ç 135-140 kHz 10 metrede 42 dBµA/m
d 140-148.5 kHz 10 metrede 37.7 dBµA/m
e 6765-6795 kHz 10 metrede 42 dBµA/m
f 7400-8800 kHz 10 metrede 9 dBµA/m
g 13.553-13.567 MHz 10 metrede 42 dBµA/m TS EN 300330TS EN 302291
g1 13.553-13.567 MHz 10 metrede 60 dBµA/m TS EN 300330 Sadece RFID-radyo frekanslı
tanımlama sistemleri ve elektronik takip sistemlerinde kullanılacaktır.
h 26.957-27.283 MHz 10 metrede 42 dBµA/m
ı 10.2-11 MHz 10 metrede 9 dBµA/m
i 3155-3400 kHz 10 metrede 13.5 dBµA/m Not 1
j1 148.5 kHz-5 MHz 10 metrede -15 dBµA/m İzin verilen maksimum
alan şiddeti, 10 kHz band
genişliği için belirtilmiştir. Eğer band
genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin
verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m
olacaktır ancak, 10 kHz band
genişliğindeki (10 metrede) -15 dBµA/m alan
şiddeti korunacaktır.
j2 5-30 MHz 10 metrede -20 dBµA/m İzin verilen maksimum
alan şiddeti, 10 kHz band
genişliği için belirtilmiştir. Eğer band
genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin
verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m
olacaktır ancak, 10 kHz band
genişliğindeki (10 metrede) -20 dBµA/m alan
şiddeti korunacaktır.
j3 400-600 kHz 10 metrede -8 dBµA/m Sadece RFID-radyo
frekanslı tanımlama sistemleri tarafından kullanılacaktır. İzin verilen maksimum alan şiddeti, 10 kHz band genişliği için
belirtilmiştir. Eğer band genişliği 10 kHz’den fazla
ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m olacak ancak, 10 kHz
band genişliğindeki (10 metrede) -8 dBµA/m alan şiddeti korunacaktır.Bu sistemler minimum 30 kHz band genişliğinde
çalıştırılmalıdır.
Not 1: Harici
anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten
kullanılabilir. Kablosuz
mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar MADDE 15- (1) Kablosuz mikrofonlar, vücutta takılı olarak
veya elde tutularak yakın ve özel kullanıma göre tasarlanmış vericiler ile
alıcılardan oluşan sistemler ve işitmeye yardımcı cihazlar, Tablo-10’da
belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla
kullanılır. Tablo 10: Kablosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar
teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 29.7-47.0 MHz 10 mWe.r.p 50 kHz TS EN 300422 Ayarlanabilir aralık temellidir.30.3-30.5 MHz, 32.15-32.45 MHz ve
41.015-47.00 MHz bandları
harmonize askeri bandlardır.(Not 2)
b 173.965-174.015MHz 2 mWe.r.p Not 1
c 863-865 MHz 10 mWe.r.p TS EN 300422TS EN 301357 Not 1 ve 2
ç 174-216 MHz 50 mWe.r.p TS EN 300422 Ayarlanabilir aralık temellidir.Not 1, 2 ve 3
d1 470-786 MHz 50 mWe.i.r.p Ayarlanabilir aralık temellidir.(Not 2 ve 3)
d2 786-789 MHz 12 mWe.i.r.p Not 2
d3 823-826 MHz 20 mWe.i.r.p100 mWe.i.r.p 200 kHz Not 2, 4 ve 5
d4 826-832 MHz 100 mWe.i.r.p 200 kHz Not 2, 5
e l785-l795 MHz 20 mWe.i.r.p
veya50 mWe.i.r.p Not 2 ve 3
f l795-l800 MHz 20 mWe.i.r.p veya50 mWe.i.r.p
g1 169.400-169.4750 MHz 10 mWe.r.p. En fazla 50 kHz Not 1
g2 169.4875-169.5875 MHz
h 169.4-174.0 MHz Ayarlanabilir aralık
temellidir. Bu banddaki diğer kullanımlardan
meydana gelecek enterferansa dikkat edilmelidir.
( Not 1)
Not 1: İşitmeye
yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.Not 2: Kablosuz
mikrofonlarda kullanılabilir.Not 3: Vücuda
takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW olmalıdır.Not 4: Vücuda
takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 100 mW olmalıdır.Not 5: 1
Ocak 2015 tarihinden sonra kullanılmayacaktır. Alçak güçlü aktif tıbbi gereçlerMADDE 16-
(1) Etkin olarak canlıların vücuduna yerleştirilen tıbbi cihazlardan oluşan
alçak güçlü cihazlar, Tablo-11’de belirtilen teknik kriterlere
uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 11: Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum Çıkış Gücü
veya Manyetik Alan Şiddeti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 402-405 MHz 25 µW e.r.p Not 3 25 kHz TS EN 301839 Band genişliğini 300 kHz’e
kadar genişletebilmek için yan kanallar birleştirilebilir.Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif
tıbbi gereçleri içindir.
a1 401-402 MHz LBT veya≤%0.1 görev çevrimi(Not 2) TS EN 302537 Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi
gereçlerden a’da kapsanmayanlar içindir.Band genişliğini 100 kHz’e
kadar genişletebilmek için 25 kHz’lik
yan kanallar birleştirilebilir. (Not 1)
a2 405-406 MHz LBT veya≤%0.1 görev çevrimi(Not 2)
b 9-315 kHz 10 metrede 30 dBµA/m <%10 görev çevrimi TS EN 302195 Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif
tıbbi gereçlerin telemetri amaçlı kullanılması halinde endüktif çevrim (loop)
tekniği kullanılır.
c 315-600 kHz 10 metrede -5 dBµA/m <%10 görev çevrimi TS EN 302536 Hayvanların vücuduna takılabilen tıbbi cihazlarda
kullanılır.
ç 30-37.5 kHz 1 mW e.r.p <%10 görev çevrimi TS EN 302510 Kan basıncı ölçme amaçlı olarak çok düşük güçlü,
vücuda yerleştirilebilir tıbbi gereçlerde kullanılır.
d 12.5-20 MHz 10 metrede
-7 dBµA/m <%10 görev çevrimi TS EN 300330 Çok düşük güçlü, hayvanların vücuduna takılabilen
aktif tıbbi gereçler sadece kapalı alanlarda kullanılacaktır.Maksimum alan şiddeti 10 kHz
band genişliği için belirtilmiştir.Çok düşük güçlü, hayvanların vücuduna takılabilen
aktif tıbbi gereçlerin iletim maskı; 300 kHz band genişliğinde 3 dB,800 kHz band genişliğinde 10 dB,2 MHz band genişliğinde 20 dB
olarak tanımlanmaktadır.
e 2483.5-2500 MHz 10 dBm e.i.r.p LBT+AFA ve <%10 görev çevrimi(Not 3) 1 MHz Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif
tıbbi gereçler ve yardımcı gereçleri içindir.Bireysel vericiler bitişik kanalları
birleştirerek band genişliğini 1 MHz’den artırabilir.Yardımcı birimler sadece kapalı alanda
kullanılır.

Not 1: 1
MHz’lik sınırlı spektrumdan dolayı birçok
kullanıcının banda erişiminin eş zamanlı sağlanabilmesi için bu bandlarda maksimum band
genişliğinin 100 kHz olması gerekmektedir.Not 2: Ortamdaki
RF yayını algılama becerisi olmayan sistemler, ≤%0.1
görev çevriminde maksimum 250nW e.r.p. ile sınırlandırılır.Not 3: Ekipmanlar
uygulanabilir harmonize standartlarda tarif
edilen veya eşdeğeri spektrum erişim mekanizmalarına sahip olmalıdır. Kablosuz ses sistemleriMADDE 17-(1) Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon,
radyo-TV ve benzeri verici ve alıcı cihazlardan oluşan kablosuz ses
sistemleri, Tablo-12’de belirtilen teknik kriterlere
uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 12: Kablosuz ses
sistemleri teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 863-865 MHz 10 mWe.r.p TS EN 301357
b 864.8-865 MHz 50 kHz TS EN 300220 Dar band analog ses sistemleri sadece bu bandda
kullanılacaktır.
c 1795-1800 MHz 20 mWe.i.r.p TS EN 301357
ç 87.5-108 MHz 50 nWe.r.p 200 kHz
Radyo frekanslı tanımlama sistemleriMADDE 18-(1) Veri iletimi, dosyalama, depolama, yer
belirleme, kişi tanımlama, giriş kontrolü, kablosuz kontrol, depo
arşivleme, yakınlık sensörü, el cihazlarına data transferi, kablosuz etiket, alarm, atık yönetimi ve
benzeri işlemleri yapan radyo frekanslı tanımlama sistemleri, Tablo-13’te
belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 13: Radyo
frekanslı tanımlama sistemleri teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 2446-2454 MHz 500 mW e.i.r.p veya4 W e.i.r.p Not 3 — TS EN 300440 500 mW e.i.r.p çıkış gücünün üzerindeki
güçlerdeki cihazlar sadece bina içlerinde kullanılacaktır ve bu durumda
görev çevrimi herhangi bir 200ms için
<%15 olmalıdır (30 ms açık, 170ms
kapalı).Çıkış gücünün 500 mW e.i.r.p
‘nin üzerinde olması durumunda bina
dışından itibaren 10 uncu metrede ölçülen alan şiddeti; bina dışına
kurulu ve 500 mW e.i.r.p çıkış
gücündeki cihazın aynı mesafedeki eşdeğer alan şiddetini geçmeyecektir.
b1 865.0-865.6 MHz 100 mWe.r.p Not 1, 2 ve 3 200 kHz TS EN 302208
b2 865.6-867.6 MHz 2 W e.r.p
b3 867.6-868.0 MHz 500 mWe.r.p
Not 1: Kanal
numaraları 1’den 15’e kadar olmak üzere, kanal merkez frekansları 864,9 MHz + (0,2 MHz × kanal
numarası) formülüyle bulunur.Not 2: Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım
teknikleri kullanılmayacaktır.Not 3: Çıkış
gücünün 500 mW e.i.r.p ‘in üzerinde olma
ihtimali olan cihazlar, otomatik güç kontrol özelliğine sahip olmalıdır. Özel mobil telsiz 446 (PMR 446)MADDE 19-
(1) Ses ve veri haberleşmesine açık, çok sayıda kullanıcının frekans
bandını ortak kullanımına yönelik kısa mesafe erişimli telsiz
haberleşmesinde kullanılan cihazlar, Tablo-14’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 14: Özel mobil
telsiz 446 teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 446.000-446.100 MHz 500 mW e.r.p 12.5 kHz
b 446.100-446.200 MHz 6.25/12.5 kHz Sadece sayısal kullanım.
Geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon sistemleri MADDE 20- (1) Geliştirilmiş
sayısal kablosuz telekomünikasyon sistemleri, Tablo 15’te belirtilen teknik
kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.
Tablo 15: Geliştirilmiş
sayısal kablosuz telekomünikasyon sistemleri teknik
kriterleri

Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 1880-1900 MHz 250 mW e.r.p. 1728 kHz TS EN 301406

Genel amaçlı ultra genişband
cihazlar

MADDE 21- (1) Açık
alanlarda sabit olarak bulunmayan ve model uçaklarda, uçaklarda veya diğer
hava araçlarında kullanılmayan ultra genişband
cihazlar; Tablo-16’da belirtilen teknik kriterlere
uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 16: Genel amaçlı ultra genişband
cihazların teknik kriterleri

Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü ve Güç Yoğunluğu Limiti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 1.6 GHz ve altı -50 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -90 dBm/MHz’dir.
b 1.6 –
2.7 GHz -45 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -85 dBm/MHz’dir.
c 2.7 –
3.4 GHz -36 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -70 dBm/MHz’dir. Not
1, 2
ç 3.4 –
3.8 GHz -40 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -80 dBm/MHz’dir.
d 3.8 –
4.2 GHz -30 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -70 dBm/MHz’dir.
e 4.2 –
4.8 GHz Not
1, 2, 3
f 4.8 –
6 GHz
g 6 – 8.5 GHz 0 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -41.3 dBm/MHz’dir. Not 3
ğ 8.5 –
10.6 GHz -25 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -65 dBm/MHz’dir. Not 2
h 10.6 GHz üstü -45 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -85 dBm/MHz’dir.

Not 1: LDC özelliğine sahip cihazlar için 3.1-4.8 GHz frekans bandında
maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -41.3 dBm/MHz ve maksimum tepe e.i.r.p. (50 MHz
band genişliğinde ölçülecek) 0 dBm’dir.Not 2: DDA özelliğine sahip cihazlar için 3.1-4.8 GHz ve 8,5-9.0 GHz frekans bandında maksimum ortalama e.i.r.p.
yoğunluğu -41.3 dBm/MHz
ve maksimum tepe e.i.r.p. (50 MHz band genişliğinde ölçülecek) 0 dBm’dir.
3.1-4.8 GHz bandında
çalışan DDA özelliğine sahip cihazların bu band
içerisinde çalışma frekansı seçme yeteneğine sahip olması gerekmektedir.Not 3: Demiryolu ve karayolu araçlarına monte
edilecek verici güç kontrol özelliği taşımayan cihazlar için, maksimum
ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -53.3 dBm/MHz’dir. Yer
ve duvar tetkiklerinde kullanılan ultra geniş band
radar sistemleriMADDE 22-
(1) Yer ve duvar tetkiklerinde kullanılan ultra geniş band
radar sistemleri; Tablo-17’de belirtilen teknik kriterlere
uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 17: Yer ve duvar tetkiklerinde
kullanılan ultra geniş band radar sistemlerinin
teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü ve/veya Güç Yoğunluğu Limiti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 230 MHz ve altı -44,5dBm/120kHz (e.r.p.)Maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -65 dBm/MHz’dir. TS EN 302066
b 230 –
1000 MHz -37,5dBm/120kHz (e.r.p.)Maksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -60 dBm/MHz’dir.
c 1 – 1.6 GHz -30dBm/MHz (e.i.r.p.) Not 1 Maksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -65 dBm/MHz’dir.
ç 1.6 –
3.4 GHz Maksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -51.3 dBm/MHz’dir.
d 3.4 –
5 GHz Maksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -41.3 dBm/MHz’dir.
e 5 – 6
GHz Maksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -51.3 dBm/MHz’dir.
f 6 GHz üstü Maksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -65 dBm/MHz’dir.
Not 1: 1164-1215 MHz
ve 1559-1610 MHz bandlarında
maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -75 dBm/MHz’dir.
Yapı malzeme analizi için kullanılan ultra
geniş band cihazlar
MADDE 23- (1) Yapı malzeme analiz sistemlerinde yer alan
ultra geniş band cihazlar; Tablo-18’de belirtilen
teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.
Tablo 18: Yapı malzeme analizi için kullanılan ultra
geniş band cihazların teknik kriterleri

Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü ve Güç Yoğunluğu Limiti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 1.73 GHz ve altı -45 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -85 dBm/MHz’dir Not 1 .
b 1.73
– 2.2 GHz -25 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -65 dBm/MHz’dir.
c 2.2 –
2.5 GHz -10 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -50 dBm/MHz’dir.
ç 2.5 –
2.69 GHz -25 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -65 dBm/MHz’dir. Not 2
d 2.69
– 2.7 GHz -15 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -55 dBm/MHz’dir. Not 3
e 2.7 –
3.4 GHz -42 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -82 dBm/MHz’dir. Not 2
f 3.4 –
4.8 GHz -10 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -50 dBm/MHz’dir.
g 4.8 –
5 GHz -15 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -55 dBm/MHz’dir. Not 3
ğ 5 – 8
GHz -10 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -50 dBm/MHz’dir.
h 8 – 8.5 GHz -30 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -70 dBm/MHz’dir.
ı 8.5 GHz üstü -45 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -85 dBm/MHz’dir.

Not 1: 1.215-1.73 GHz
bandında çalışan, TS EN 302435 standardında tanımlanan LBT özelliğine sahip
cihazlar için maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -70
dBm/MHz’dir.Not 2: 2.5-2.69 GHz ve 2.7-3.4 GHz bandlarında çalışan, TS EN 302435 standardında
tanımlanan LBT özelliğine sahip cihazlar için maksimum ortalama e.i.r.p.
yoğunluğu -50 dBm/MHz’dir.Not 3: 2.69-2.7
GHz ve 4.8-5 GHz
bandında çalışan radyoastronomi hizmetlerini korumak amacıyla, bu bandda çalışan cihazlarda toplam yayılan güç yoğunluğu
-65 dBm/MHz’i
geçmeyecektir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerYaptırımlarMADDE 24- (1) Bu Yönetmelik
kapsamındaki cihaz ve sistemlerin;
Kurum tarafından tahsis ve tescil edilmiş frekanslarda çalışan, hava ve deniz seyrüsefer sistemleri başta
olmak üzere diğer elektronik haberleşme cihazları ve sistemleri ile radyo
ve televizyon alıcıları üzerinde zararlı elektromanyetik girişime neden olduğunun tespiti halinde,
söz konusu sistem ve cihazların faaliyetleri derhal durdurulur ve sebep olduğu zararlı elektromanyetik girişim
giderilinceye kadar faaliyete başlamasına izin verilmez.
Faaliyeti durdurulan cihazın
sebep olduğu elektromanyetik girişim giderilmeden izinsiz olarak faaliyete
geçirildiğinin tespiti halinde ilgililer hakkında Kanunun 63 üncü maddesi ve
ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli yasal işlemler yapılır. (2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı
olarak telsiz cihaz ve sistemi satan, kuran veya bu telsiz cihaz ve sistemlerin
türlerine göre bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler
dışında değişiklik yapanlar hakkında Kurum tarafından Kanunun 63 üncü
maddesi ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli yasal işlemler yapılır. AtıflarMADDE 25- (1)
Diğer mevzuatta 20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliğine
yapılan bütün atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.Yürürlükten kaldırılan yönetmelikMADDE 26- (1) 20/3/2010
tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli
Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Mevcut telsiz cihaz ve sistemlerine yönelik
uygulamaGEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış
ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden, bu Yönetmelik
kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılır. Söz konusu
telsiz cihaz ve sistemleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren
Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi hükmü ile 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans
tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kullanılmaya devam edilir. (2) Bu Yönetmelik kapsamına giren telsiz cihaz
ve sistemlerini kullananlar, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren üç
ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer
teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate
alarak bu Yönetmelikte belirtilen değerlere uygun hale getirmekle
yükümlüdür. YürürlükMADDE 27-
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 28-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.