Kategori arşivi: TELSİZLER

Telsiz Cihazları

Telsiz Sistemleri ve Telsiz Servis Tanımları

Telsiz Sistemleri ve Servis Tanımları

1.Sabit Servisler (FIXED) : Tanımlanan belirli noktalar arasındaki radyokomünikasyondur. (Örnek: Radyolinkler)

2.Mobil Servisler (Mobile Service): Hareketli (mobil) istasyonlar ile sabit veya mobil istasyonlar arasındaki haberleşmedir.

3. Kara Mobil Servisleri (Land Mobile Service): Bir mobil servisin sabit istasyon ile kara mobil istasyonları arasındaki veya kara mobil istasyonlar arasındaki haberleşmesidir.

4.Kara Mobil Uydu Servisi (Land Mobile Satellite Service): Karadaki mobil uydu yer istasyonları arasındaki haberleşme servisidir.

5. Yayın (RD-TV) Servisleri (Broadcasting Service): Ses ve Görüntü (Radyo ve Televizyon) transmisyonu amaçlı haberleşme servisleridir.

6.Yayın Amaçlı Uydu Servisleri (Broadcasting Satellite Service): Ses ve Görüntü transmisyonunu uydu istasyonları ile aktarmayı içeren haberleşme servisleridir.

7.Radar Servisleri (Radiodetermination Service): Radar amaçlı radyokomünikasyon servisleridir.

8.Radar Uydu Servisleri (Radiodetermination Satellite Service): Bir veya daha çok uzay (uydu) istasyonu içeren radar servisleridir.

9. Yer Belirleme Servisi (Raiolocation Service): Radar servisleri içinde yer belirleme sistemlerini içeren servislerdir.

10.Meteorolojik Yardımcı Servisler (Meteorological Aids Service): Meteorolojik araştırma (gözlemsel ve tahmin amaçlı) amaçlı servislerdir.

11.Meteorolojik Uydu Servisleri (Meteorological Satellite Service): Meteorolojik araştırma amaçlı uydu sistemleridir.

12. Standart Frekans Ve Zaman Sinyal Servisi (Standard Frequency and Time Signal Service ): Bilimsel,Teknik ve diğer araştırmalardaki telsiz haberleşmelerinde kullanılan standart bir frekansta belirli zamanlarda yapılan haberleşme servisidir.

13.Standart Frekans Ve Zaman Sinyal-Uydu Servisi (Standard Frequency and Time Signal Service ) : Bilimsel,Teknik ve diğer araştırmalardaki telsiz haberleşmelerinde kullanılan ve uydu sistemleri ile yapılan standart bir frekanslardaki belirli zamanlarda yayın yapılan haberleşme servisidir.

14. Uzay Araştırma Servisleri (Space Research Service): Uzaydaki objeleri araştırma amaçlı ve uzay araçları ile ilgili haberleşme servisleridir.

15.Amatör Servisler (Amateur Service): Amatör maksatlı kullanımları içerir.

16. Amatör Uydu Servisleri (Amateur Satellite Sevice): Amatör hizmetli uydu istasyonlarının haberleşmeleridir.

17. Radyo Astoronomi Servisleri (Radio Astoronomy Service): Astoronomi maksatlı haberleşmeleri içerir.

18. Güvenlik Servisleri (Safety Service): İnsan emniyeti ve güvenliği maksatlı kullanılan servislerdir.

19. Özel Servisler (Special Service): Herhangi bir servislerde tanımlanmayan ve genelde özel amaçlı tasarlanan servislerdir.

20. SCADA: SCADA terimi, İngilizcede Supervisory Control And Data Acquisition kelimlerinin baş harflerinden oluşan, Merkezi Yönetim, Denetleme ve Bilgi Toplama sistemidir. SCADA, coğrafik olarak geniş bir alana yayılmış cihazların (trafo,kesici,ayırıcı,pompa,vana vb.), bir merkezden bilgisayar aracılığı ile denetlenmesini, izlenmesini ve bir mantık içerisinde işletilmesini sağlayan sistemlere verilen genel addır. SCADA sistemleri işletmelere, genel giderleri açısından çok büyük tasarruflar sağlamaktadır, son derece hızlı ve verimli merkezi denetim olanakları sunmaktadır.

21. PAGİNG: Bir baz istasyonundan, sabit alıcılara veya hareketli alıcılara, ton, sesli-ton, dokunsal (tactile), optik okuma çıktısı gibi yollarla bilgi transferi sağlayan tek veya çift yönlü radyokomünikasyon sistemidir.

22. TRUNK: Trunk Telsiz Sistemi, bir grup kanalın birçok kullanıcı grubu tarafından paylaşılması esasına dayanır. Kullanıcıya frekans kanal tahsisi sistem tarafından yapılır bu nedenle kullanıcıların kanal seçmeleri söz konusu değildir.

23.COMMUNİTY REPEATER(Ortak Kullanımlı Role): Bu sistem, bir röle cihazının (röle frekansının) birden fazla kullanıcı grubu tarafından ortaklaşa kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Bu sistemde, her kullanıcı grubu diğer kullanıcı gruplarınkinden farklı olan bir CTCSS (Continous Ton Control Signalling System-Devamlı Ton Kontrol Sinyalleme Sistemi) ton frekansına sahiptir. Bu CTCSS ton sinyali sayesinde bir grubun haberleşmesi diğer grup tarafından dinlenmez.

24. GPS: İngilizce, Global Positioning System kelimelerinin kısaltmasıdır. Küresel Yön bulma Sitemi olarak tanımlanır. GPS Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilmiş ve işletilmiş olup, uydu bazlı küresel yön bulma sistemidir. Temel olarak sadece askeri savunma kapasitelerini genişletmek için düşünülmüştür, daha sonraları GPS yetenekleri bir çok sivil uygulamalar için son derece yüksek doğrulukla zaman ve yer bilgisi sağlama yönünde genişlemiştir. Basitçe tanımlamak gerekirse, ekvatora eğimi yaklaşık 55o olan 24 uydu altı yörünge yolunda her gün iki defa dünyayı dolaşır. Bu uydular takımı, devamlı olarak, yüksek frekanslarda kodlanmış yön ve zaman bilgisi gönderir. GPS alıcıları, bu uyduları net olarak görecek şekilde yerleştirilmiş antenleri ile bu sinyalleri alır ve yer koordinatlarında pozisyon (yer) belirler.

25. DGPS: İngilizce, Differential Global Positioning System kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu sistem, yüksek performanslı bir GPS’in bilinen bir noktaya yerleştirilmesi ile çalışır. GPS kendi posizyonunu tam olarak bildiği için uydu sinyallerindeki hataları belirleyebilir. Bunu her bir uydudan alınan sinyali kullanarak uyduya olan mesafeyi ölçer. Ölçülen bu mesafeyi GPS’in kendi bilinen pozisyonu kullanılarak hesaplanan gerçek mesafeyle karşılaştırır. Ölçülen ve hesaplanan mesafeler arasındaki fark toplam hatayı verir. İzlenen her bir uydu için hata verileri bir düzeltme mesajına dönüştürülerek tüm GPS kullanıcılara gönderilir. Bu diferansiyel hesaplamalar GPS hesaplamalarına uygulanır ve böylece uydu sinyal hatalarının bir çoğu yok edilir ve doğruluk oranı yükseltilir.

26.GSM: GSM sözcüğü, Türkçe anlamı “Küresel Mobil İletişim Sistemi” anlamına gelen İngilizce, Global System For Mobile Communications tanımlamasının baş harflerinden oluşmuştur. Çoklama işlemleri için TDMA (Time Division Multiple Access ) teknikleri ve 900 MHz civarında bir transmisyon bandı kullanan tamamen sayısal hücresel şebekedir.

27. RadioLAN: RadioLAN, kişisel bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar, çalışma ağları, sunucular, yazıcılar ve diğer şebeke bağlantılı ekipmanları arasında esnek yerel haberleşme sağlamak üzere dizayn edilmiş telsiz yerel alan şebekesidir. Genel olarak 5,2-5,3 GHz frekans civarında çalışırlar.

28. HiperLAN: HiperLAN genel olarak Avrupa ülkelerinde kullanılan telsiz yerel alan şebeke (WLAN) haberleşme standartlarının bir kümesidir. HiperLAN/1 ve HiperLAN/2 olmak üzere 2 çeşidi vardır. Her ikisi de Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir. HiperLAN/1 radyo frekans (RF) spektrumunun 5 GHz bölgesinde 20 Mbps’a kadar haberleşme imkanı sağlar. HiperLAN/2 aynı frekans bölgesinde 54 Mbps’a kadar haberleşme imkanı sağlar. Ayrıca HiperLAN/2 sistemleri 3G teknolojisi ile de uyumludur.

29. Ses Yayını: Daha çok küçük yerleşim yerlerinde resmi kamu kurum ve kuruluşlarınca halka bilgi verme , duyuru yapma vb. amaçlarla yapılan telsiz tek yönlü haberleşme sistemleridir.

2014/53/AB TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ 2014/53/EU

TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI
(2014/53/AB)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; telsiz ekipmanlarının temel gereklere uygun
olarak piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması ve hizmete sunulmasına ilişkin iktisadi
işletmecilerin yükümlülükleri, telsiz ekipmanlarının uygunluğu, uygunluk değerlendirme
kuruluşları ile piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; devlet ve kamu güvenliği, savunma ve devletin ceza
hukuku alanındaki faaliyetlerinde kullanılan özel amaçlı ekipmanlar ile Ek-1’de belirtilen
ekipmanlar hariç tüm telsiz ekipmanlarına uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren telsiz ekipmanları için bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenler dışında 30/12/2006 tarihli ve 26392
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere
Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik” hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununun 2, 6, 53 ve 60 ıncı maddeleri ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 ve 13
üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme
kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal
veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel
düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,
c) CE işareti: Bir ürünün CE işaretinin konulmasını öngören 23/02/2012 tarihli ve 28213
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan CE İşareti Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın bütün
kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,
ç) Dağıtıcı: Bir telsiz ekipmanını tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran,
imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
d) Elektromanyetik bozulma: İstenmeyen sinyal ya da yayılma ortamında bir değişim gibi
telsiz ekipmanının performansını düşürebilen elektromanyetik etkiyi,
e) Geri çağırma: Son kullanıcının elinde bulunan bir ürünün iktisadi işletmeciye geri
getirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,
f) Hizmete sunma: Telsiz ekipmanının son kullanıcısı tarafından ilk kez kullanımını,
g) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı veya dağıtıcıyı,
ğ) İlgili Merci: Piyasa gözetimi ve denetimi konusunda Avrupa Birliği ile Türkiye
arasında koordinasyondan sorumlu kuruluşu,
h) İmalatçı: Bir telsiz ekipmanını imal eden veya tasarımını ya da imalatını yaptıran ve
kendi adı veya ticari markasıyla pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) İthalatçı: Bir telsiz ekipmanını yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de
yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
j) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
k) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
l) Onaylanmış kuruluş: Bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde
bulunmak üzere Kurum tarafından bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen esaslar
doğrultusunda görevlendirilen ve adları komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk
değerlendirme kuruluşunu,
m) Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlere dair teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye
yetkili bulunan kamu kuruluşlarının, ürünün piyasaya arzı veya dağıtım aşamasında veya ürün
piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup
olmadığını denetlemesi veya denetlettirmesi faaliyetlerini,
n) Piyasada bulundurma: Bir telsiz ekipmanının ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya
bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını,
o) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir ürünün piyasada bulunmasını engellemek
için alınan her türlü tedbiri,
ö) Piyasaya arz: Bir telsiz ekipmanının yurt içi piyasada ilk kez bulundurulmasını,
p) Radyo dalgaları: Yapay bir kılavuz olmaksızın uzayda yayılan 3000 GHz altında
frekanslara sahip elektromanyetik dalgaları,
r) Radyo spektrumu: Elektronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı 9 kHz-3000
GHz arasında olan ve uluslararası düzenleme yapılması halinde 3000 GHz’in üzerindeki
frekanslar da dâhil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığını,
s) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dâhil olmak üzere, özellikleri,
işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından birini veya birkaçını belirten
ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
ş) Teknik özellikler: Bir belge içinde yer alan ve ürünün taşıdığı isim, terminoloji,
semboller, test etme ve test metodları, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme ve uygunluk
değerlendirmesi de dâhil olmak üzere, kalite düzeyleri, performans, güvenlik veya boyutlar gibi
özelliklerini ve ürünün özellikleri üzerinde etkisi olması halinde üretim yöntem ve işlemlerini,
t) Telsiz arayüzü: Radyo spektrumunun düzenlemelerle belirlenmiş kullanımı için teknik
özelliklerini,
u) Telsiz ekipmanı: Tek başına ya da anten gibi aksesuarlar ile tamamlanarak
kullanıldığında telsiz iletişimi ve/veya telsiz tespiti amacıyla radyo dalgaları yayan ve/veya alan
elektrikli veya elektronik ürünü,
ü) Telsiz ekipmanı sınıfı: Bu Yönetmelik kapsamında benzer olduğu düşünülen telsiz
ekipmanlarının ve bunlarda kullanılan telsiz arayüzlerinin belirli kategorilerini tanımlayan
sınıfı,
v) Telsiz iletişimi: Radyo dalgaları aracılığıyla yapılan iletişimi,
y) Telsiz tespiti: Radyo dalgalarının yayılım özelliği vasıtasıyla bir nesnenin konumunun,
hızının ve/veya diğer özelliklerinin tespitini veya bu parametreler ile ilgili bilgilerin elde
edilmesini,
z) Ulusal akreditasyon kurumu: Devletten aldığı yetki ile akreditasyon faaliyetinde
bulunan kurumu,
aa) Uygunluk değerlendirmesi: Bir ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi ya da organın
belirlenen koşulları yerine getirip getirmediğini gösteren süreci,
bb) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, sertifikasyon ve denetimi içeren
uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,
cc) Uyumlaştırılmış Avrupa standardı: Avrupa Komisyonunun talimatı üzerine bir
Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde
ismi yayımlanan standardı,
çç) Uyumlaştırılmış ulusal standart: Bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran
ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan
standardı,
dd) Yetkili temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik kapsamındaki belirli yükümlülüklerini
onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı bir şekilde yetkilendirilen
Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ee) Zararlı elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini
veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz haberleşme
hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya kesinti oluşturan elektromanyetik
girişimi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Temel gerekler
MADDE 5 – (1) Telsiz ekipmanları;
a) Herhangi bir gerilim sınırı olmaksızın 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan ”Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış
Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik’te (2006/95/AT)” belirtilen emniyet gereklerini
sağlayarak, kişilerin ve evcil hayvanların sağlık ve güvenliği ile mülkiyetin korunması,
b) 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik
Uyumluluk Yönetmeliği’nde (2004/108/AT) belirlenen şekilde ve yeterli seviyede
elektromanyetik uyumluluk,
şartlarını sağlayacak şekilde imal edilir.
(2) Telsiz ekipmanları, zararlı elektromanyetik girişimleri önlemek için radyo
spektrumunu verimli kullanacak ve bu spektrumun etkin kullanımını destekleyecek nitelikte
imal edilir.
(3) Belirli kategorilerdeki veya sınıflardaki telsiz ekipmanları, aşağıdaki temel gerekleri
karşılayacak şekilde imal edilir:
a) Ortak şarj cihazı ve harici aksesuarları ile uyumlu çalışır,
b) Haberleşme şebekesi aracılığıyla diğer telsiz ekipmanları ile uyumlu çalışır,
c) Ülke genelinde uygun tipteki arayüzlere bağlanabilir,
ç) Haberleşme şebekesine veya şebekenin çalışmasına zarar vermez ve şebeke
kaynaklarının uygunsuz kullanılması nedeni ile haberleşme hizmetinin kabul edilemez bir
seviyede bozulmasına sebep olmaz,
d) Kullanıcıların ve abonelerin kişisel bilgileri ile gizliliğinin korunmasını sağlamak için
tedbirler içerir,
e) Sahtekârlığa karşı korunma sağlanması için belirli özellikleri destekler,
f) Acil durum hizmetlerine erişim sağlanması için belirli özellikleri destekler,
g) Engelli kullanıcılar tarafından kullanımlarını kolaylaştırmak için belirli özellikleri
destekler,
ğ) Telsiz ekipmanları, sadece kendisi ile birlikte uyumlu çalıştığı ispatlanan yazılımların
yüklenmesini sağlayan özellikleri destekler.
4) Kurum, Komisyon kararlarını dikkate alarak, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
temel gereklerin belirli kategoriler veya sınıflar dâhilindeki ekipmanlara uygulanması için karar
almaya yetkilidir.
Telsiz ekipmanları ve yazılımlarının uyumluluğuna ilişkin bilgilerin sağlanması
MADDE 6 – (1) Telsiz ekipmanı ve bu ekipmanda kullanılan yazılımın imalatçıları, telsiz
ekipmanları ve bunların amaçlandığı şekilde kullanılmasına imkân sağlayan yazılım
uyumluluğunun 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğuna ilişkin bilgileri Kuruma
sunar. 19 uncu madde uyarınca gerçekleştirilecek olan uygunluk değerlendirmede elde edilecek
bu bilgiler, Ek-6’da belirtilen unsurları içeren uygunluk beyannamesi şeklinde verilir. Söz
konusu bilgiler, telsiz ekipmanları ile yazılımlarının özellikli kombinasyonlarına bağlı olarak,
telsiz ekipmanları ve yazılımlarını tam olarak tanımlar ve sürekli güncellenir.
(2) Kurum, Komisyon kararlarını dikkate alarak, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen
gereğin belirli kategoriler veya sınıflar dâhilindeki ekipmanlara uygulanması ve söz konusu
ekipmanlar için operasyonel kurallar koyan eylemlerin uygulanmasında karar almaya yetkilidir.
Bazı kategorilerdeki telsiz ekipman tiplerinin kaydedilmesi
MADDE 7 – (1) İmalatçılar, 12 Haziran 2018 tarihinden itibaren 5 inci maddede belirtilen
temel gereklere düşük seviyede uygunluk gösteren belirli kategorilerdeki telsiz ekipmanı
tiplerini, bu kategorilerdeki telsiz ekipmanlarını piyasaya arz etmeden önce bu maddenin ikinci
fıkrasında atıfta bulunulan merkezi bir sisteme kaydeder. İmalatçılar, söz konusu ekipman
türlerini kaydederken; teknik dosyanın Ek-5’in (a), (ç), (d) (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde
belirtilen unsurlarını veya haklı bir gerekçe olması halinde Ek-5’te belirtilen tüm unsurları
sağlar. İmalatçılar, kaydedilen her bir telsiz ekipman tipine Komisyon tarafından verilen kayıt
numarasını, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanlarına iliştirir.
(2) Komisyon tarafından imalatçıların kullanımına sunulan ve gerekli bilgileri kaydetme
imkânı sağlayan merkezi bir sistem gizli bilgi niteliğinde olan bilgilere erişimin uygun şekilde
kontrol edilmesini sağlar.
Piyasada bulundurma
MADDE 8 – (1) Kurum, sadece bu Yönetmeliğe uygun telsiz cihazlarının piyasada
bulundurulması için gerekli önlemleri alır.
Hizmete sunma ve kullanım
MADDE 9 – (1) Kurum, sadece bu Yönetmeliğe uygun olarak kurulan, bakımı yapılan
telsiz ekipmanlarının kullanım amaçlarına uygun bir şekilde kullanıldıkları durumlarda hizmete
sunulmasına ve kullanılmasına izin verir. Kurum, milli frekans planına, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenen strateji ve politikalara ve elektronik haberleşme
hizmetlerinde kullanılan radyo frekans yönetimine ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak koşulu
ile sadece radyo spektrumunun verimli ve etkin bir şekilde kullanımı, zararlı enterferans,
elektromanyetik girişimin önlenmesi ve kamu sağlığı ile ilgili sebeplerden dolayı telsiz
ekipmanlarının hizmete sunulması ve/veya kullanımına ilişkin ek gerekler getirebilir.
Telsiz arayüz özelliklerinin bildirimi ve telsiz ekipman sınıflarının belirlenmesi
MADDE 10 – (1) Kurum, 03/04/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine
Dair Yönetmelik’te belirlenen usul uyarınca,
a) Uyumlaştırılmış radyo spektrumu ile ilgili yayımlanan mevzuata uygun olan telsiz
arayüzleri,
b) İkinci fıkraya göre yürürlüğe giren mevzuat uyarınca, ülke genelinde kısıtlama
olmaksızın hizmete sunulabilen ve kullanılabilen radyo ekipmanlarına karşılık gelen radyo
arayüzleri,
hariç olmak üzere düzenlemesini planladığı telsiz arayüzlerini, ilgili mercilere bildirir.
(2) Kurum, telsiz arayüzleri ve bir telsiz ekipmanı sınıfının tahsis edilmesi arasında
denklik oluşturan AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan Komisyon kararlarının uygulanmasına
ilişkin mevzuatı hazırlar ve Resmi Gazete’de yayımlar.
Telsiz ekipmanlarının serbest dolaşımı
MADDE 11 – (1) Kurum, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan telsiz ekipmanlarının
piyasada bulundurulmasına engel olmaz.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan cihaza, imalatçısı tarafından piyasaya arz
edilmeyeceği veya hizmete sunulmayacağına ilişkin görünür bir işaretin iliştirilmesi kaydı ile
fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtım amacıyla sergilenmesine izin verilir. Telsiz
ekipmanlarının sergilenmesi; zararlı elektromanyetik girişim, elektromanyetik bozulma,
kişilerin veya evcil hayvanların sağlığı, güvenliği ve mülkiyet ile ilgili riskleri engellemek için
uygun tedbirler alındığında gerçekleştirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri
İmalatçıların yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) İmalatçılar piyasa arz ettikleri telsiz ekipmanlarının 5 inci maddede
belirtilen temel gereklere uygun olarak tasarlandığını ve üretildiğini garanti eder.
(2) İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının spektrum kullanımına yönelik ilgili mevzuatta
aranan gerekleri ihlal etmeden çalışabilecek şekilde imal edildiğini garanti eder.
(3) İmalatçılar 23 üncü maddede belirtilen teknik dosyayı düzenler ve 19 uncu maddede
belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü uygular veya uygulatır. İmalatçılar, telsiz
ekipmanlarının aranan gerekliliklere uygunluğunun uygunluk değerlendirme prosedürü ile
ortaya konulduğu durumlarda, AB uygunluk beyanı düzenler ve CE işaretini iliştirir.
(4) İmalatçılar teknik dosya ve AB uygunluk beyanını, telsiz ekipmanlarının piyasaya arz
edilmelerini müteakip 10 yıl süreyle muhafaza eder.
(5) İmalatçılar, seri üretimde uygulanan işlemlerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu garanti
eder. Uygunluğu beyan edilen telsiz ekipmanlarının tasarımında veya niteliklerindeki
değişiklikler ile uyumlaştırılmış standartlarda veya diğer teknik özelliklerdeki değişiklikler
dikkate alınır. İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği risklerle ilgili olarak son
kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini korumak için piyasada bulunan cihazlardan numune
alarak testlerini gerçekleştirir, inceler, cihazlara ilişkin şikâyetler, uygun olmayan ve geri
çağırılan cihazların kaydını tutar ve dağıtıcıları bilgilendirir.
(6) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmalarının tip, parti veya seri numarası
veya cihazın tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilginin cihazın üzerinde taşımasını
veya cihazın boyutunun veya yapısının buna uygun olmaması durumunda gerekli bilgilerin
ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda bulunmasını sağlar.
(7) İmalatçılar ismini, tescilli ticarî unvanı veya markasını ve posta iletişim bilgilerini
telsiz ekipmanı üzerinde veya telsiz ekipmanının boyutu veya yapısının buna izin vermediği
durumlarda ambalajında veya beraberindeki dokümanda belirtir. İmalâtçı ile irtibat sağlamak
üzere tek bir posta adresi belirtilir. İletişim bilgileri son kullanıcılar ve Kurum denetçileri
tarafından kolayca anlaşılabilir ve Türkçe olmalıdır.
(8) İmalatçılar, telsiz ekipmanı ile birlikte güvenlik bilgilerinin ve kullanım talimatlarının
tüketiciler ve diğer son kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ve Türkçe olarak
verilmesini sağlar. Talimatlar, telsiz ekipmanının kullanım amacına uygun olarak kullanılması
için gerekli bilgileri içerir. Mezkûr bilgiler, uygulanabilir olduğu durumlarda telsiz
ekipmanlarının istenildiği şekilde kullanımına imkân tanıyan yazılım da dâhil olmak üzere
aksesuarlar ve bileşenlere dair açıklamaları içerir. Her türlü etiketlemenin yanısıra mezkûr
talimatlar ve güvenlik bilgileri açık, anlaşılır ve okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca telsiz
cihazları telsiz dalgaları yayması durumunda mezkûr bilgilere;
a) Telsiz ekipmanlarının çalıştığı frekans bandı,
b) Telsiz ekipmanlarının çalıştığı frekans bandında iletilen azami çıkış gücü
dâhil edilir.
(9) İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının her bir parçası için AB uygunluk beyanı kopyası
veya kısa AB uygunluk beyanı ile birlikte verilmesini sağlar. Kısa AB uygunluk beyanının
verildiği durumlarda AB uygunluk beyanının tam metninin yer aldığı internet adresi belirtilir.
(10) Telsiz ekipmanın hizmete sunulmasına ilişkin kısıtlama olması veya kullanım iznine
tabi olması halinde, söz konusu kısıtlamanın veya iznin uygulandığı ülkelerin veya coğrafi
bölgelerin bilgisi ambalajda ve cihazla birlikte verilen belgeler arasında yer alır.
(11) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun
olmadığını düşünmesi halinde veya uygunsuzluğun Kurum tarafından tespit edilmesi
durumunda, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya piyasadan geri çağırmak
için gerekli düzeltici önlemleri alır. İmalatçılar, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda
Kuruma, özellikle uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici önlemler ve bunların
sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi verir.
(12) İmalatçılar, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe
uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda Türkçe veya
İngilizce olarak Kuruma sunar. İmalatçılar, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya
arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettikleri riskleri ortadan kaldırmak için alınacak tebirlerle
ilgili Kurum ile işbirliği yapar.
Yetkili temsilciler
MADDE 13 – (1) İmalatçı, yazılı bir belge ile yetkili temsilci atayabilir. 12 nci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile üçüncü fıkrasında belirtilen teknik belgeleri
hazırlama sorumluluğu yetkili temsilcilere devredilemez.
(2) Yetkili temsilci imalatçıdan alınan yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir.
Yetkili temsilciye yetki belgesinde asgari aşağıda belirtilen işlemler için yetki verilir:
a) Teknik dosya ve AB uygunluk beyanını, telsiz ekipmanlarının piyasaya arz
edilmelerini müteakip 10 yıl süreyle muhafaza etmek,
b) Kurum talebine istinaden, telsiz ekipmanlarının uygunluğunu göstermek için gereken
tüm bilgi ve belgeleri sağlamak,
c) Yetkili temsilcinin yetki belgesi kapsamına giren telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği
risklerin ortadan kaldırılması için Kurumla işbirliği yapmak.
İthalatçıların yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) İthalatçılar piyasaya sadece bu Yönetmeliğe uygun telsiz ekipmanlarını
arz eder.
(2) İthalatçılar, telsiz ekipmanlarını piyasaya arz etmeden önce imalatçının, 19 uncu
maddede atıfta bulunulan ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünün gerçekleştirdiğini ve
telsiz ekipmanının radyo spektrumunun kullanımına ilişkin uygulanabilir gereklilikleri ihlal
etmeden çalıştırılabilecek şekilde imal ettiğini teyit eder. İthalatçılar, imalatçı tarafından teknik
belgelerin hazırlanmasını, telsiz ekipmanının, CE işaretini taşımasını ve 12 inci maddenin
sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında atıfta bulunan bilgi ve belgelerle birlikte
verilmesini ve imalatçının 12 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen gereklere
uygun hareket etmesini sağlar. İthalatçılar, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygun
olmayan telsiz ekipmanını uygun hale getirene kadar piyasaya arz edemez. Ayrıca telsiz
ekipmanının risk teşkil etmesi halinde, ithalatçı bu durumu imalatçıya ve Kuruma bildirir.
(3) İthalatçı, ismini, tescilli ticarî unvanı veya markasını ve posta iletişim bilgilerini telsiz
ekipmanı üzerinde veya telsiz ekipmanının boyutu veya yapısının buna izin vermediği
durumlarda ambalajında veya beraberindeki dokümanda belirtir. İthalatçı ile irtibat sağlamak
üzere tek bir posta adresi belirtilir. İletişim bilgileri son kullanıcılar ve Kurum denetçileri
tarafından kolayca anlaşılabilir ve Türkçe olmalıdır.
(4) İthalatçılar, telsiz ekipmanı ile birlikte güvenlik bilgilerinin ve kullanım talimatlarının
tüketiciler ve diğer son kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ve Türkçe olarak
verilmesini sağlar.
(5) İthalatçı, kendi sorumluluğu altındaki telsiz ekipmanlarının depolama ve nakliye
koşullarında, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğunun tehlikeye atılmamasını
temin eder.
(6) İthalatçı, telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği risklerle ilgili olarak son kullanıcıların
sağlığını ve güvenliğini korumak için piyasada bulunan cihazlardan numune alarak testlerini
gerçekleştirir, inceler, cihazlara ilişkin şikâyetler, uygun olmayan ve geri çağırılan cihazların
kaydını tutar ve dağıtıcıları bilgilendirir.
(7) İthalatçı, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını
düşünmesi halinde veya uygunsuzluğun Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda,
ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya piyasadan geri çağırmak için gerekli
düzeltici önlemleri alır. İthalatçı, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda Kuruma, özellikle
uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici önlemler ve bunların sonuçları ile ilgili her
türlü bilgiyi verir.
(8) İthalatçı, teknik dosya ve AB uygunluk beyanının bir kopyasını, telsiz ekipmanının
piyasaya arz edilmelerini müteakip 10 yıl süreyle muhafaza eder.
(9) İthalatçı, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe
uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda Türkçe veya
İngilizce olarak Kuruma sunarlar. İthalatçı, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya
arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettikleri riskleri ortadan kaldırmak için alınacak tedbirlerle
ilgili Kurum ile işbirliği yapar.
Dağıtıcıların yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Dağıtıcılar, telsiz ekipmanını piyasada bulundururken bu Yönetmelik
kapsamında belirlenen gerekliliklere göre hareket eder.
(2) Dağıtıcılar, telsiz ekipmanını piyasada bulundurmadan önce ekipmanın CE işaretini
taşıdığını, bu Yönetmeliğin gerektirdiği belgeler, kullanım talimatları ve güvenlik bilgilerinin
tüketiciler ve diğer son kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ve Türkçe olarak
ekipman ile birlikte verildiğini, imalatçının ve ithalatçının 12 nci maddenin ikinci fıkrası, altıncı
fıkrası ila onuncu fıkrası arasında ve 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında bulunan gereklere
uyduğunu onaylar. Dağıtıcılar, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygun olmayan telsiz
ekipmanını uygun hale getirene kadar piyasaya arz edemez. Ayrıca telsiz ekipmanının risk
teşkil etmesi halinde, ithalatçı bu durumu imalatçıya ve Kuruma bildirir.
(3) Dağıtıcılar, kendi sorumluluğu altındaki telsiz ekipmanlarının depolama ve nakliye
koşullarında, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğunun tehlikeye atılmamasını
temin eder.
(4) Dağıtıcılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun
olmadığını düşünmesi halinde veya uygunsuzluğun Kurum tarafından tespit edilmesi
durumunda, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya piyasadan geri çağırmak
için gerekli düzeltici önlemleri alır. Dağıtıcılar, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda
Kuruma, özellikle uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici önlemler ve bunların
sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi verir.
(5) Dağıtıcılar, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe
uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda Türkçe veya
İngilizce olarak Kuruma sunarlar. Dağıtıcılar, Kurum tarafından talep edilmesi halinde
piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettikleri riskleri ortadan kaldırmak için alınacak
tedbirlerle ilgili Kurum ile işbirliği yapar.
İmalatçı yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar
MADDE 16 – (1) Telsiz ekipmanlarını, kendi ticari adları veya ticari markaları altında
piyasaya arz eden veya piyasaya arz edilen bir ekipmanın bu Yönetmeliğe uygunluğunu
etkileyecek şekilde ekipmanı değiştiren ithalatçı veya dağıtıcılar imalatçı olarak değerlendirilir
ve imalatçıların 10 ncu madde kapsamındaki yükümlülüklerine tabi olur.
İktisadi işletmecilerin bilgileri
MADDE 17 – (1) İktisadi işletmeciler, telsiz ekipmanlarını tedarik ettiği veya kendilerine
tedarik eden iktisadi işletmecilere ait bilgileri, ekipmanların tedarik tarihinden sonraki 10 yıl
süre ile muhafaza eder ve talep üzerine Kuruma bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Telsiz Ekipmanlarının Uygunluğu
Telsiz ekipmanlarının uygunluk karinesi
MADDE 18 – (1) Uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına ve/veya bunlara karşılık gelen
uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun telsiz ekipmanlarının, 5 inci maddede belirlenen
temel gereklere uygun olduğu kabul edilir. İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına ve/veya
bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların isimlerinin yer aldığı liste, Kurum
tarafından Resmi Gazete’de yayımlanır.
Uygunluk değerlendirme prosedürleri
MADDE 19 – (1) İmalatçı, 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri karşılamak amacıyla
telsiz ekipmanının uygunluk değerlendirmesini yapar. Uygunluk değerlendirmesi, 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen temel gerek için telsiz ekipmanının
amaçlanan bütün çalışma koşullarını dikkate alır. Değerlendirme aynı zamanda makul olarak
öngürülebilecek olan şartları da dikkate alır. Telsiz ekipmanının farklı yapılandırmalarda
olabileceği durumlarda uygunluk değerlendirmesi telsiz ekipmanının bütün olası
yapılandırmaları için 5 inci madde de belirtilen temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını
doğrular.
(2) İmalatçılar;
a) Ek-2’de belirtilen iç üretim kontrolü,
b) Ek-3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim kontrolüne dayanan tipe
uygunluk,
c) Ek-4’te belirtilen tam kalite güvencesine dayanan uygunluk,
uygunluk değerlendirme prosedürlerinden herhangi birini kullanarak telsiz ekipmanının 5 inci
maddenin birinci fıkrasında belirtilen temel gereklere uygun olduğunu gösterir.
(3) İmalatçılar, Kurum tarafından Resmi Gazete’de isimleri yayımlanan Uyumlaştırılmış
Avrupa standartlarını ve/veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartları
uyguladığında; telsiz ekipmanının 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen temel
gereklere uygunluğunu değerlendirirken;
a) Ek-2’de belirtilen iç üretim kontrolü,
b) Ek-3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim kontrolüne dayanan tipe
uygunluk;
c) Ek-4’te belirtilen tam kalite güvencesine dayanan uygunluk,
prosedürlerden herhangi birini kullanır.
(4) İmalatçılar, Kurum tarafından Resmi Gazete’de isimleri yayımlanan uyumlaştırılmış
Avrupa standartları veya bunlara karşılık gelen ulusal standartları uygulamadıysa veya kısmen
uyguladıysa ya da bu tür uyumlaştırılmış standartlar söz konusu değilse, telsiz ekipmanının 5
inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen temel gereklere uygunluğunu
değerlendirirken;
a) Ek-3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim kontrolüne dayanan tipe
uygunluk,
b) Ek-4’te belirlenen tam kalite güvencesine dayanan uygunluk,
prosedürlerinden herhangi birini kullanır.
AB uygunluk beyanı
MADDE 20 – (1) AB uygunluk beyanı 5 inci maddede belirtilen temel gereklerin
karşılandığını ifade eder.
(2) AB uygunluk beyanı Ek-6’da belirlenen şekilde ve içeriğe uygun olarak düzenlenir
ve sürekli güncellenir. Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan telsiz ekipmanlarının
AB uygunluk beyanı Türkçe’ye tercüme edilir. 12 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında atıf
yapılan kısa AB uygunluk beyanı, Ek-7’de belirlenen şekilde ve içeriğe uygun olarak
düzenlenir ve sürekli güncellenir. Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan telsiz
ekipmanlarının kısa AB uygunluk beyanı Türkçe’ye tercüme edilir. Piyasaya arz edilen veya
piyasada bulundurulan telsiz ekipmanlarının AB uygunluk beyanının tam metni ve Türkçe
tercümesi, kısa AB uygunluk beyanında belirtilen internet adresinde yer alır.
(3) AB uygunluk beyanı, Kurum tarafından telsiz ekipmanları için yayımlanan teknik
düzenlemelere uygun olarak düzenlenir.
(4) İmalatçılar, AB uygunluk beyanı düzenleyerek telsiz ekipmanının bu Yönetmelikte
belirtilen gereklere uygunluğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.
CE işaretinin genel ilkeleri
MADDE 21 – (1) CE İşareti ilgili mevzuatlarda belirtilen genel ilkelere tabidir.
(2) Telsiz ekipmanlarının yapısı gereği, telsiz ekipmanına iliştirilen CE işaretinin
yüksekliği görünebilir ve okunabilir olarak kalması kaydıyla 5 mm’den az olabilir.
CE işareti iliştirmek için kurallar ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası
MADDE 22 – (1) CE işareti, telsiz ekipmanının yapısından dolayı işareti iliştirmenin
mümkün olmadığı veya haklı bir gerekçe bulunduğu durumlar haricinde telsiz ekipmanına ya
da ekipmanın bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Aynı
zamanda ekipmanın ambalajına ise görünebilir ve okunabilir bir şekilde iliştirilir.
(2) CE işareti, telsiz ekipmanı piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.
(3) Ek-4’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürü uygulandığında, onaylanmış
kuruluşun kimlik numarası CE işaretinden sonra gelir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası
CE işareti ile aynı yükseklikte olur. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, onaylanmış
kuruluşun kendisi ya da talimatları kapsamında imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından
iliştirilir.
(4) Kurum, CE işaretinin bu Yönetmelik’te belirtilen şartlara uygun olarak kullanılması
için gerekli tedbirleri alır, uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda ise gerekli
müeyyideleri uygular.
Teknik dosya
MADDE 23 – (1) Teknik dosya, telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirtilen temel
gereklere uygun olmasını sağlamak amacıyla imalatçı tarafından kullanılan ilgili bütün verileri
veya araçların detayları ile Ek-5’te belirtilen unsurları içerir.
(2) Teknik dosya, telsiz ekipmanı piyasaya arz edilmeden önce hazırlanır ve sürekli
güncellenir.
(3) Teknik dosya ve herhangi bir AB-tip inceleme prosedürüyle ilgili yazışma,
onaylanmış kuruluşun kabul edeceği bir dilde hazırlanır.
(4) Kurum, teknik dosyanın birinci, ikinci veya üçüncü fıkralara uygun olmaması ve bu
şekilde telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğunu sağlamak için
yeterli seviyede ilgili veri ya da araçları sunamadığı durumlarda, imalatçı veya ithalatçıdan 5
inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğu doğrulamak için masrafları kendileri
tarafından karşılanmak üzere Kurum tarafından kabul edilebilecek bir kuruluşa belirtilen süre
içerisinde test yaptırmasını isteyebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları
Bildirim
MADDE 24 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk
değerlendirme görevlerini gerçekleştirmek için onayladığı kuruluşları ilgili mercilere bildirir.
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının onaylanması
MADDE 25 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak; uygunluk
değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi için gerekli usulün belirlenmesi ve
yürütülmesinden, uygun görülen kuruluşların onaylanmasından, onaylanmış kuruluşların ilgili
mercilere bildiriminden ve bunların 30 uncu maddeye uygunlukları da dâhil olmak üzere
denetiminden ve konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasından sorumludur.
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının onaylanma usul ve esasları
MADDE 26 – (1) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile herhangi bir çıkar
ilişkisine girmez.
(2) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin faaliyetlerinde objektifliğini ve
tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanır ve çalışır.
(3) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmasına ilişkin her kararın,
değerlendirmeyi gerçekleştirenlerden farklı uzman kişiler tarafından verilmesini sağlayacak
şekilde yapılanır.
(4) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği uygunluk
değerlendirme ya da danışmanlık faaliyetlerini, ticari ya da rekabetçi bir temelde sunmaz veya
sağlamaz.
(5) Kurum, elde ettiği bilgilerin gizliliğini korur.
(6) Kurum, görevlerini yerine getirmek için emrinde yeterli sayıda uzman personel
bulundurur.
Bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 27 – (1) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi,
onaylanması ve onaylanmış kuruluşların izlenmesi ile ilgili prosedürleri ve bunlar hakkındaki
değişiklikleri ilgili mercilere bildirir.
Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekler
MADDE 28 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanma amaçları doğrultusunda
bu maddedeki şartları sağlar.
(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ulusal hukuka uygun bir şekilde kurulur ve tüzel
kişiliği haizdir.
(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafsız olup, değerlendirdiği ürün ve
kuruluşlardan bağımsızdır. Değerlendirdiği telsiz ekipmanlarının tasarımında, imalatında,
tedarikinde, montajında, kullanımında veya bakımında yer alan teşebbüsleri temsil eden meslek
federasyonu ya da iş birliğine ait bir kuruluş, bağımsızlığını ve menfaat çatışması içinde
olmadığını ispatlaması durumunda, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak değerlendirilebilir.
(4) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmek için sorumlu olan bir uygunluk
değerlendirme kuruluşu, yöneticileri ve personeli; değerlendirdiği telsiz ekipmanını tasarlayan,
imal eden, tedarik eden, kuran, satın alan, sahip olan, kullanan ya da bakımını yapan taraf ya
da bu tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri
için gerekli olan telsiz ekipmanlarının kullanımını veya söz konusu telsiz ekipmanlarının kişisel
amaçlar için kullanımını engellemez. Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle
sorumlu bir uygunluk değerlendirme kuruluşu yöneticileri ve personeli; telsiz ekipmanlarının
tasarımı, imalatı veya montajı, pazarlanması, kurulumu, kullanım ya da bakımına direkt olarak
dâhil olmaz veya bu faaliyetlere dâhil olan tarafları temsil edemez ve uygunluk değerlendirme
faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin bağımsızlığı veya doğruluğu ile uyuşmazlık içerisinde
olabilecek herhangi bir faaliyete dâhil olamaz. Bu hüküm danışmanlık hizmetlerine de
uygulanır. Uygunluk değerlendirme kuruluşları; şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin
yürüttüğü faaliyetlerin, kendisinin gerçekleştirdiği değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini,
objektifliğini ve tarafsızlığını etkilemediğini garanti eder.
(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve personeli, uygunluk değerlendirme
faaliyetleri profesyonel doğrulukla ve ilgili spesifik alanda gerekli olacak teknik yetkinlik ile
gerçekleştirilecek ve başta mali olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını
veya ilgili görüşlerini etkileyebilecek, özellikle de bu faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili kişiler ya
da kişi gruplarına ilişkin bütün baskılar ve teşviklerden bağımsız bir şekilde hareket eder.
(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek-3 ve Ek-4 ile verilen ve bunlarla ilgili
uygunluğunun onaylanmış olduğu görevlerini ve bu görevlerin kendi ya da kendisi adına
başkaları tarafından gerçekleştirilmiş olması fark etmeksizin gerçekleştirebilecek kapasiteye
sahiptir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış olduğu her bir telsiz ekipmanı
kategorisi ya da türü ile her bir uygunluk değerlendirme prosedürü için her zaman aşağıdaki
gerekli unsurları tasarrufunda bulundurur:
a) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmek için uygun teknik bilgi ve
tecrübeye sahip personel,
b) Yürütülen uygunluk değerlendirme ile ilgili olan prosedürlerin tanımları, şeffaflık ve
bu prosedürlerin yeniden uygulanmasını garanti eder. Onaylanmış kuruluş olarak
gerçekleştirilen görevler ile diğer faaliyetleri birbirinden ayıran mevcut ilkeler ve prosedürler,
c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet göstermekte olduğu sektörü ve yapısını, söz
konusu telsiz ekipmanı teknolojisinin karmaşıklık seviyesini ve üretim sürecinin hacmini veya
niteliğini dikkate alan prosedürler,
ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygun şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetleri
ile ilişkili teknik ve idari görevleri gerçekleştirmek için gerekli olan araçlar.,
(7) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personel aşağıdaki
özelliklere sahiptir:
a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış olduğu uygunluk değerlendirme
faaliyetlerini kapsayan mesleki ve teknik eğitime,
b) Gerçekleştirdikleri değerlendirmelerin gereklerine ilişkin yeterli seviyede bilgi
birikimi ve bu değerlendirmeleri gerçekleştirmek için uzmanlık vasıflarına,
c) 5 inci maddede belirtilen temel gereklere, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar ve
ulusal mevzuata uygun bilgi ve anlayışa,
ç) Değerlendirmelerin gerçekleştirildiğini gösteren AB-tip incelemesi belgeleri veya
kalite sistemi onayları, kayıtları ve raporlarını hazırlamaya ilişkin kabiliyete.
(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, kendi yöneticilerinin ve uygunluk
değerlendirme görevlerini yürütmekten sorumlu olan personelinin tarafsızlığını garanti eder.
Uygunluk değerlendirme kuruluşu yöneticilerinin ve uygunluk değerlendirme görevlerini
yürütmekten sorumlu personelin aldığı ücretler, yürütülen değerlendirmelerin sayısına veya
sonuçlarına bağlı değildir.
(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, yürüttüğü değerlendirme faaliyetleri
kapsamında mesleki sorumluluk sigortası yaptırır.
(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Kurum ile ilişkili olan işler
haricinde Ek-3 ve Ek-4 veya bunları geçerli kılan bir ulusal mevzuatın herhangi bir hükmü
kapsamında, görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği gözetir.
Uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından mülkiyet hakları korunur.
(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetleri, telsiz
ekipmanları ve frekans planlaması alanındaki düzenleyici faaliyetler ve 40 ıncı maddede
belirtilen onaylanmış kuruluş koordinasyon grubunun faaliyetlerine katılır ya da uygunluk
değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin bunlarla ilgili olarak
bilgilendirilmesini sağlar ve grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri
rehber belge olarak uygular.
Onaylanmış kuruluşların uygunluk karinesi
MADDE 29 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, AB Resmi Gazetesi’nde isimleri
yayımlanmış olan ilgili uyumlaştırılmış standartlar veya bunların bir bölümünde belirtilen
kriterlere uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, bu kuruluşun uygulanabilir uyumlaştırılmış
standartların bu gerekleri kapsadığı ölçüde 28 inci maddede belirtilen gereklere uygun hareket
ettiği varsayılır.
Onaylanmış kuruluşun şube, temsilcilik ve yüklenicileri
MADDE 30 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme ile ilgili belirli görevleri
yüklenicilerine verdiği veya şube veya temsilciliklerine başvurulduğu durumlarda,
yüklenicilerin veya şube veya temsilciliklerinin 28 inci maddede belirtilen gerekleri
karşılamasını sağlar ve bu konu hakkında Kurumu bilgilendirir.
(2) Onaylanmış kuruluş yüklenici, şube veya temsilcilikleri tarafından yürütülen
görevlerin her türlü sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.
(3) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, sadece müşterinin bunu kabul etmesi halinde,
bir şube veya temsilcilik veya yüklenici tarafından gerçekleştirilebilir.
(4) Onaylanmış kuruluşlar, yüklenicileri veya şube veya temsilciliklerine ve bunlar
tarafından Ek-3 ve Ek-4 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yeterlilik
değerlendirmesi ile ilgili belgeleri Kuruma sunar.
Onay başvurusu
MADDE 31 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak
görevlendirilmek istemesi halinde Kuruma başvurur.
(2) Onay başvurusu ile birlikte, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, uygunluk
değerlendirme modülü veya modülleri ile bu kuruluşun yetkin olduğu telsiz ekipmanları ile
ilgili açıklamalar, eğer varsa uygunluk değerlendirme kuruluşunun 28 inci maddede belirtilen
gerekleri karşıladığını kanıtlayan ulusal bir akreditasyon kurumu tarafından düzenlenen bir
akreditasyon sertifikası da verilir.
(3) Onay başvurusunda bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşunun bir akreditasyon
sertifikası sunamadığı durumlarda, bu kuruluş Kuruma 28 inci maddede belirtilen gereklere
uygunluğunun onaylanması, tanınması ve izlenmesi için gerekli olabilecek her türlü belgeye
dayalı kanıtı sunar.
Onay prosedürü
MADDE 32 – (1) Kurum, 28 inci maddede belirtilen gerekleri karşılamış olan uygunluk
değerlendirme kuruluşlarını onaylar.
(2) Kurum, onayladığı kuruluşlara ilişkin Komisyona iletilmek üzere ilgili mercilere
bildirimde bulunur.
(3) Bildirim, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, uygunluk değerlendirme
modülünün veya modüllerinin ve değerlendirmeye konu telsiz ekipmanının bütün detayları ile
kuruluşun yetkinliğine dair belgeleri içerir.
(4) Kurum, bildirimin 31 inci maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan akreditasyon
sertifikasına istinaden yapılmadığı durumlarda, ilgili mercilere uygunluk değerlendirme
kuruluşunun yeterliğini kanıtlayan belgeleri ve bu kuruluşun düzenli olarak izleneceğini ve 28
inci maddede belirtilen gerekleri karşılamaya devam edeceğini temin edecek düzenlemeleri
yapar.
(5) Onaylanmak için başvuru yapan kuruluş, akreditasyon belgesi kullanıldığı durumlarda
onaylandıktan sonraki iki haftalık süre içerisinde, akreditasyonun kullanılmadığı durumlarda
ise onaylandıktan sonraki iki aylık süre içerisinde sadece Komisyon veya ilgili merci tarafından
bir itirazda bulunulmadığı hallerde onaylanmış bir kuruluş olarak faaliyetlerini
gerçekleştirebilir. Bu yönetmeliğin amaçları doğrultusunda sadece bu tür bir kuruluş,
onaylanmış kuruluş olarak değerlendirilir.
(6) Kurum, Komisyonu ve/veya ilgili mercileri onayla ilgili her türlü değişiklikten
haberdar eder.
Onaylanmış kuruluşların kimlik numaraları ve listeleri
MADDE 33 – (1) Onaylanmış kuruluşa kimlik numarası Komisyon tarafından atanır.
(2) Kurum, onaylanmış kuruluşa verilen kimlik numaralarını ve onaylandıkları
faaliyetlerle birlikte onaylanmış kuruluşların bir listesini kamuya açık hale getirir.
Onaylarla ilgili değişiklikler
Madde 34 – (1) Kurum, onaylanmış bir kuruluşun 28 inci maddede belirtilen gerekleri
artık karşılamadığını ya da yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etmesi durumunda,
fiilin önemine bağlı olarak onayı kısıtlar, askıya alır veya iptal eder. İlgili mercileri derhal buna
uygun olarak bilgilendirir.
(2) Kurum, onayın kısıtlanması, askıya alınması veya iptali durumunda ya da onaylanmış
kuruluşun faaliyetlerini durdurması halinde, bu kuruluşa ait dosyalara ilişkin işlemlerin, başka
bir onaylanmış kuruluş tarafından yürütülmesi veya bu dosyaların gerektiğinde bildirim ve
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde kullanılmak üzere muhafaza edilmesi için
gerekli tedbirleri alır.
Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi
MADDE 35 – (1) Kurum, onaylanmış bir kuruluşun yeterliğiyle ya da bu kuruluşun tabi
olduğu gerekler ve sorumlulukları yerine getirmeyi sürdürmesi ile ilgili şüphe duyarsa veya bu
tür bir şüphe duyulduğu kendisine bildirilir ise bu tür durumları inceler.
(2) Kurum, Komisyonun talebi üzerine ilgili onaylanmış kuruluşun yeterliğinin devam
ettirilmesi veya onaya esas bütün bilgileri sağlar.
(3) Kurum, soruşturma sırasında elde edilecek bütün önemli bilgilerin gizli tutulmasını
sağlar.
(4) Komisyon, onaylanmış bir kuruluşun onay işlemleri ile ilgili gerekleri
karşılamadığını veya bunları artık karşılayamaz hale geldiğini tespit ettiği durumlarda onayın
geri çekilmesi de dâhil olmak üzere gerekli düzeltici tedbirlerin gerçekleştirilmesini Kurumdan
talep edebilir.
Onaylanmış kuruluşların uygulamaya ilişkin yükümlülükleri
MADDE 36 – (1) Onaylanmış kuruluşlar Ek-3 ve Ek-4’te belirtilen uygunluk
değerlendirme prosedürleri uyarınca uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütür.
(2) Uygunluk değerlendirme işlemleri, iktisadi işletmeciler için gereksiz yük
yaratmayacak ve orantılı bir şekilde yürütülür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları,
faaliyetlerini taahhüt ettiği işin boyutu, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısı, ilgili
telsiz ekipmanı teknolojisinin karmaşıklığı ve üretim sürecinin sürekli veya seri/parti şeklinde
olma niteliğini dikkate alarak yürütür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları söz konusu
işlemlerde, telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygunluğu için gerekli olan koruma seviyesini
ve zorluk derecesini göz önünde bulundurarak hareket eder.
(3) Onaylanmış kuruluş, imalatçının 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri veya ilgili
uyumlaştırılmış standartları ya da diğer teknik özellikleri karşılamadığını tespit etmesi
durumunda, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve AB-tip inceleme belgesi
veya kalite sistemi onayı vermez.
(4) Onaylanmış kuruluş, AB-tip inceleme belgesinin veya kalite sistemi onayının
verilmesini müteakip uygunluğun izlenmesi sürecinde telsiz ekipmanının uygun olmadığını
tespit etmesi halinde, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve AB-tip inceleme
belgesi veya kalite sistemi onayını konunun önemine göre askıya alır ya da iptal eder.
(5) Kurum, düzeltici tedbirlerin alınmadığı veya gerekli etkiye sahip olmadığı
durumlarda, konunun önemine göre onaylanmış kuruluşun AB-tip inceleme belgesi veya kalite
sistemi onayını kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.
Onaylanmış kuruluşların kararlarına itiraz
MADDE 37 – (1) Kurum, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı itirazda bulunabilme
imkanı sağlar.
Onaylanmış kuruluşların bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 38 – (1) Onaylanmış kuruluşlar,
a) Ek-3 ve Ek-4’teki gerekler uyarınca bir AB-tip inceleme belgesinin veya bir kalite
sistemi onayının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda,
b) Onayın kapsamını veya şartlarını etkileyen herhangi bir durumunda,
c) Kurumun uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin bilgi talebinde,
ç) Talep edilmesi halinde, Türkiye dışındaki faaliyetleri ve yüklenici ilişkileri de dâhil
olmak üzere onaylanmış kuruluş olarak gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri
ve diğer faaliyetler ile ilgili olarak,
Kurumu bilgilendirir.
(2) Onaylanmış kuruluşlar, Ek-3 ve Ek–4’teki gerekler uyarınca bu Yönetmelik
kapsamında aynı kategorideki telsiz ekipmanlarını kapsayan benzer uygunluk değerlendirme
faaliyetlerini gerçekleştiren diğer onaylanmış kuruluşlara, uygunluk değerlendirmelerinin
olumsuz ve talep üzerine ise olumlu sonuçlarına ilişkin bilgileri sunar.
(3) Onaylanmış kuruluşlar, Ek-3 ve Ek–4 kapsamında bilgi verme yükümlülüklerini
yerine getirir.
Tecrübe paylaşımı
MADDE 39 – (1) Kurum, onaylanmış kuruluşlara ilişkin ulusal tecrübe paylaşımının
gerçekleştirilmesini sağlar.
Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu
MADDE 40 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında onaylanmış kuruluşlar arasında
gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere bir yapılanma oluşturabilir. Onaylanmış
kuruluşlar, bu tür yapılanmalarda doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla yer alır.
ALTINCI BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 41 – (1) Kurum, telsiz ekipmanlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri
ve bu kapsamda alınacak tedbirlere ilişkin ikincil düzenlemeleri yapar.
Ulusal düzeyde risk teşkil eden telsiz ekipmanı için izlenecek prosedürler
MADDE 42 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki telsiz ekipmanını, kişilerin
sağlığı ve güvenliği ile kamu yararının korunması hususunda risk teşkil ettiğine dair yeterli
sebebin bulunması halinde, söz konusu telsiz ekipmanı hakkında bu Yönetmelikte belirtilen
bütün gerekleri karşılayan bir değerlendirme gerçekleştirir. İlgili iktisadi işletmeciler, bu amaç
doğrultusunda Kurum ile iş birliği yapar. Kurum, söz konusu değerlendirme sırasında telsiz
ekipmanının bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygun olmadığını tespit etmesi halinde, ilgili
iktisadi işletmecilerden gecikmeksizin telsiz ekipmanını anılan gereklere uygun hale getirmek,
telsiz ekipmanını piyasadan çekmek ya da riskin niteliği ile orantılı şekilde makul bir süre içinde
piyasadan geri çağırmak üzere uygun tüm düzeltici işlemleri gecikmeksizin yapmalarını talep
eder. Kurum, yapılan bu işlemlere ilişkin ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.
(2) Kurum, risk teşkil eden telsiz ekipmanı ile ilgili uygunsuzluğun sadece ülke ile sınırlı
olmadığını değerlendirmesi halinde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden
almasını istediği tedbirler hakkında ilgili mercileri bilgilendirir.
(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm telsiz ekipmanlarına ilişkin her türlü
düzeltici tedbirleri alır.
(4) Kurum, ilgili iktisadi işletmecinin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Kurum
tarafından belirlenecek makul süre içerisinde gerekli düzeltici eylemi gerçekleştirmemesi
halinde, piyasada bulunan telsiz ekipmanlarının kullanımını yasaklamak veya kısıtlamak veya
bu ürünleri piyasadan çekmek veya piyasadan geri çağırmak için uygun bütün geçici tedbirlerin
alınmasını sağlar. Bu işlemler sebebiyle yapılan masraf ilgili iktisadi işletmeciden tazmin edilir.
Kurum söz konusu tedbirler hakkında ilgili mercileri derhal bilgilendirir.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgiler, özellikle uygun olmayan telsiz
ekipmanının tanımı, telsiz ekipmanın menşei, iddia edilen uygunsuzluk durumunun özelliği ve
içerdiği risk, ilgili iktisadi işletmeci tarafından öne sürülen argümanlar ve alınan tedbirlerin
özelliği ve süresini belirlemek için gerekli olan veriler ile ilgili mevcut bütün detayları içerir.
Kurum özellikle uygunsuzluğun;
a) Telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri karşılayamamasına veya,
b) Bir uygunluk karinesinin verilmesini sağlamış olan ve 18 inci maddede atıfta bulunulan
uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklere,
bağlı olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini belirtir.
(6) Kurum, AB pazarında başlatılan bir işleme ilişkin ilgili merciler tarafından iletilen
bilgiye istinaden, ilgili telsiz ekipmanının uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir
tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa
itirazlarını, ilgili mercilere bildirir.
(7) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin alınmasından sonraki üç ay
içinde, Komisyon veya ilgili merciler tarafından itiraz edilmediği durumlarda bu tedbirler
geçerli sayılır.
(8) Kurum, gecikme olmaksızın söz konusu telsiz ekipmanının piyasadan çekilmesi de
dâhil uygun kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
Korunma prosedürü
MADDE 43 – (1) Kurum, 42 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen
işlemler sonrasında uygunsuzluğun düzeltilmediği durumlarda AB pazarında başlatılan bir
tedbire ilişkin Komisyon tarafından verilen kararları piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerinde dikkate alır.
(2) Kurum, AB pazarında başlatılan bir tedbire ilişkin Komisyon tarafından verilen
kararlar doğrultusunda yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde uygunsuzluğun
tespit edilmesi halinde ilgili mercilere bilgi verir.
(3) Kurum, uygunsuzluğun uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklik sebebi ile ortaya
çıktığının tespit edildiği hallerde uyumlaştırılmış standartlara yapılacak resmi itirazlar
kapsamında ilgili mercileri bilgilendirir.
Risk teşkil eden uygun telsiz ekipmanı
MADDE 44 – (1) Kurum, 42 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirmesi
gerçekleştirilen, telsiz ekipmanının, bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen kişilerin sağlığı
ve güvenliği ya da kamu yararının korunması anlamında risk oluşturduğu tespit edilirse; ürün
piyasaya arz edilmiş ise, riskin türüne göre, ürünün geri çekilmesi veya ürünün makul bir süre
içerisinde piyasadan toplatılması şeklinde olmak üzere, ürünün risk taşımaması için uygun olan
tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletmeci tarafından alınmasını sağlar.
(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu telsiz ekipmanlarına ilişkin olarak her türlü
düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.
(3) Kurum, telsiz ekipmanlarına ilişkin her türlü düzeltici tedbirleri ilgili merciye bildirir.
Söz konusu bildirim; mevcut bütün detayları, telsiz ekipmanının tanımlanması için gerekli olan
verileri, menşei ve tedarik zincirini, taşıdığı riski ve ayrıca ülkede alınan tedbirin süresini ve
niteliğini içerir.
(4) Kurum, kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasına ilişkin iktisadi işletmecilerle
işbirliği yapar.
(5) Kurum, risk teşkil eden uygun telsiz ekipmanlarına ilişkin aldığı kararı ilgili iktisadi
işletmecilere bildirir.
Uygunsuzluk durumları
MADDE 45 – (1) Kurum, 42 nci maddede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;
a) CE işaretinin bu Yönetmeliğin 22 nci maddesini veya ilgili CE işareti mevzuatını ihlal
edecek şekilde iliştirilmiş olması,
b) CE işaretinin iliştirilmemesi,
c) Onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının, Ek-4’te belirtilen uygunluk değerlendirme
prosedürünün uygulandığı durumlarda 22 nci maddeyi ihlal edecek şekilde iliştirilmesi veya
iliştirilmemiş olması,
ç) AB uygunluk beyanının hazırlanmaması,
d) AB uygunluk beyanının doğru bir şekilde hazırlanmaması,
e) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya eksik olması,
f) 12 nci maddenin altıncı veya yedinci fıkraları veya 14 üncü maddenin üçüncü
fıkrasında atıfta bulunulan bilgilerin eksik veya yanlış olması,
g) 12 nci maddenin sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen telsiz
ekipmanının kullanım amacına ilişkin bilgilerin, AB uygunluk beyanının veya kullanım
kısıtlamalarının telsiz ekipmanıyla birlikte verilmemesi,
ğ) 17 nci maddede belirtilen iktisadi işletmecilerin tanımlanmasına ilişkin gereklerin
yerine getirilmemesi,
h) 5 inci maddede belirtilen temel gereklerin yerine getirilmemesi,
durumlarından herhangi birini tespit etmesi halinde, ilgili iktisadi işletmeciden uygunsuzluk
durumunun Kurum tarafından belirlenecek makul süre içerisinde giderilmesini ister.
(2) Kurum, birinci fıkrada atıfta bulunulan uygunsuzluk durumunun devam etmesi
halinde, telsiz ekipmanının piyasaya arzının engellenmesi veya kısıtlanması için gerekli
tedbirleri alır veya bu telsiz ekipmanının piyasadan çekilmesi ya da geri çağrılmasını sağlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uyumlaştırılan Avrupa Birliği mevzuatı
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik, 1999/5/AT sayılı Direktifi’ni yürürlükten kaldıran,
telsiz ekipmanlarının piyasaya arzına ilişkin üye devletlerin kanunlarının uyumlaştırılması
hakkındaki 16 Nisan 2014 tarihli ve 2014/53/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifi’ni uyumlaştırmak üzere hazırlanmıştır.
Bildirim
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde Kurum ile Komisyon veya AB üyesi
ülkeler arasındaki her türlü bildirim ve irtibat ilgili merciler aracılığı ile sağlanır.
Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Cezai hükümler
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, 29/06/2001
tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun ile 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümleri
uygulanır.
Düzenlemeler
MADDE 50 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenlemeleri yapar.
Atıflar
MADDE 51 – (1) Diğer düzenlemelerde 24/03/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine
yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.
Tebligat
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, idari para cezası ve/veya idari tedbirleri
içeren idari yaptırım kararlarını da içeren her türlü tebliğde 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 53 – (1) 24/03/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz
ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 26/02/2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylanmış
Kuruluşlara Dair Yönetmelik, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten
kaldırılmıştır.
(3) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye’de Üretilen,
İmal Edilen veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair Tebliğ, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş Süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanma tarihinden itibaren bir yıl süre
ile piyasaya arz edilen ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan telsiz ekipmanlarının
piyasada bulunmasına engel olunmaz.
Yürürlük
MADDE 54 — (1) Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten bir yıl sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.
Ek-1
BU YÖNETMELİĞİN KAPSAMI DIŞINDA KALAN EKİPMANLAR
1. Piyasada bulundurma kapsamına girmediği sürece amatör telsizciler tarafından
kullanılan telsiz ekipmanları.
Aşağıdakiler piyasada bulundurma kapsamına girmez:
a) Amatör telsizciler tarafından kullanılan montaj amaçlı telsiz kitleri,
b) Amatör telsizciler tarafından kullanılmak üzere modifiye edilmiş telsiz ekipmanları,
c) Amatör telsizcilikle ilgili deneysel ve bilimsel çalışmalar için bireysel olarak amatör
telsizciler tarafından yapılmış telsiz ekipmanları,
2. 23/10/2005 tarihli ve 25975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Teçhizatı
Yönetmeliği kapsamına giren denizcilik ekipmanları.
3. Hava araçlarının gövdesi, motoru veya pervane parçaları da dâhil olmak üzere hava
araçlarının uçuşu esnasında çalışmasında ve kontrolünde kullanılan veya kullanılmak amacıyla
hava aracı üzerinde kurulu bulunan ve haberleşme ekipmanı içeren her türlü havacılık
enstrümanı, ekipmanı, mekanizması, parçası, aparatı veya aksesuarları.
4. Sadece araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere profesyoneller için
özel amaçlı yapılmış ölçme ve değerlendirme kitleri.
Ek-2
UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
MODÜL A
(İÇ ÜRETİM KONTROLÜ)
1. İç üretim kontrolü, imalatçının bu Ek’in 2., 3. ve 4. kısımlarında belirtilen yükümlülükleri
yerine getirdiği ve ilgili telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirten temel gerekleri
karşılamasını sağlamaya ilişkin tek sorumlunun kendisi olduğunu beyan ettiği uygunluk
değerlendirme prosedürüdür.
2. Teknik dosya
İmalatçı, 23 üncü madde uyarınca teknik dosyayı hazırlar.
3. İmalat
İmalatçı, telsiz ekipmanının imalat sürecinin ve bu sürecin izlenmesinin bu Ek’in 2. kısmında
atıfta bulunulan teknik dosyaya ve 5 inci maddede belirtilen ilgili temel gereklere uygun
olmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri alır.
4. CE işareti ve AB uygunluk beyanı
4.1. İmalatçı, CE işaretini 21 inci ve 22 nci maddeler uyarınca bu Yönetmeliğin uygulanabilir
gereklerini karşılayan her bir telsiz ekipmanı parçasına iliştirir.
4.2. İmalatçı, her bir telsiz ekipmanı tipi için bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve bunu teknik
dosya ile birlikte söz konusu telsiz ekipmanları piyasaya arzından sonraki en az on yıl süreyle
Kuruma sunmak üzere muhafaza eder. AB uygunluk beyanı, ilgili olduğu telsiz ekipmanını
tanımlar nitelikte hazırlanır.
AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep edilmesi halinde Kuruma veya ilgili mercilere
sunulmak üzere hazır bulundurulur.
5. Yetkili temsilci
İmalatçının bu Ek’in 4. kısmında belirtilen yükümlülükleri, yetki belgesinde belirtilmeleri
kaydıyla imalatçı adına ve onun sorumluluğu altında hareket etmekte olan yetkili temsilcisi
tarafından yerine getirilebilir.
Ek-3
UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
MODÜL B
(AB-TİP İNCELEMESİ)
VE
MODÜL C
(İÇ ÜRETİM KONTROLÜNE DAYANAN TİPE UYGUNLUK)
Bu Ek’e bir atıf yapıldığında, uygunluk değerlendirme prosedürü olarak bu Ek’in Modül B (ABtip
incelemesi) ve Modül C (İç üretim kontrolüne dayanan tipe uygunluk) izlenir.
Modül B
(AB-tip incelemesi)
1. AB-tip incelemesi, onaylanmış bir kuruluşun telsiz ekipmanının teknik tasarımını incelediği
ve bu teknik tasarımın 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri karşıladığını doğruladığı ve
bunu beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.
2. AB-tip incelemesi, telsiz ekipmanının teknik tasarım uygunluğunun, tasarım tipine ilişkin bir
numune olmaksızın teknik dosyanın ve bu Ek’in 3. kısmında atıfta bulunulan destekleyici
belgenin detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirilmesi ile gerçekleştirilir.
3. İmalatçı, AB-tip incelemesi için seçeceği bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapar.
Başvuru aşağıdaki hususları içerir:
a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilcisi tarafından yapılması halinde bu
temsilcinin adı ve adresi;
(b) Aynı başvurunun diğer bir onaylanmış kuruluş ile gerçekleştirilmediğine ilişkin yazılı
beyan;
(c) Teknik dosya.
Teknik dosya, telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine uygunluğunun
değerlendirmesini mümkün kılar ve riskin yeterli analiz edilmesini ve değerlendirilmesini
içerir. Teknik dosya, uygulanabilir gerekleri belirtir ve değerlendirme ile ilgili oldukları ölçüde
telsiz ekipmanı ile ilgili tasarım, imalat ve kullanım durumlarını kapsar. Teknik dosya,
uygulanabilir olduğu durumlarda Ek-5’te belirtilen unsurları içerir;
(ç) Teknik tasarım çözümünün yeterliliği hakkında destekleyici kanıt. Bu destekleyici kanıt,
özellikle de ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı veya tamamen uygulandığı
durumlardaki kullanımlar olmak üzere, kullanılmış olan her türlü belgeyi kapsar. Destekleyici
kanıt, gerekli olduğu durumlarda ilgili diğer teknik şartnameler uyarınca imalatçının uygun
laboratuvarı veya onun adına ve onun sorumluluğu altında diğer bir test laboratuvarı tarafından
gerçekleştirilecek testlerin sonuçlarını da içerir.
4. Onaylanmış kuruluş, teknik dosyayı ve destekleyici kanıtı telsiz ekipmanının teknik
tasarımının yeterliliğini değerlendirmek amacıyla inceler.
5. Onaylanmış kuruluş, 4. kısım uyarınca gerçekleştirilmiş olan faaliyetleri ve sonuçlarını
içeren bir değerlendirme raporu hazırlar. 8. kısımda belirtilen yükümlülüklere halel
getirmeksizin, sadece imalatçı ile bu konuda mutabakata varılması halinde bu raporun içeriğini
tamamen ya da kısmen ifşa eder.
6. Onaylanmış kuruluş, bu ekipman tipinin telsiz ekipmanına uygulanmakta olan Yönetmeliğin
gereklerini karşıladığı durumlarda, imalatçı için bir AB-tip inceleme belgesi çıkarır. Bu belge
imalatçının adı ve adresini, incelemenin sonuçlarını, inceleme tarafından karşılanan temel
gereklerin özeliklerini, eğer varsa geçerliliği ile ilgili koşulları ve değerlendirilmiş olan tipin
tanımlanması için gerekli olan verileri içerir. AB-tip inceleme belgesi bir veya daha fazla ek ile
birlikte verilebilir.
AB-tip inceleme belgesi ve ekleri, imal edilen telsiz ekipmanının incelenen tipin
değerlendirilmeye uygun olması ve çalışır durumdaki kontrole olanak sağlaması için gerekli
bilgileri içerir.
Onaylanmış kuruluş, ekipman tipinin bu Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerini karşılamadığı
durumlarda, AB-tip inceleme belgesi çıkarmayı reddeder ve söz konusu redde ilişkin detaylı
sebepleri ile birlikte başvuru sahibini bilgilendirir.
7. Onaylanmış kuruluş, onaylanmış tipin artık bu Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine
uygun olmadığını gösteren cihaz, prosedür, süreç, teknik veya bilimdeki ilerleme seviyesi ile
ilgili genel kabul gören yenilikleri takip eder ve bu gibi yeniliklerin tip üzerinde daha ileri bir
incelemeyi gerektirip gerektirmediğine karar verir. Gerektirdiği kararını aldığı takdirde,
imalatçıyı bu yönde bilgilendirir.
İmalatçı, onaylanmış tip üzerinde yaptığı ve ürünün ilgili teknik mevzuatın temel gereklerine
uygunluğunu veya AB tip inceleme belgesinin geçerlilik şartlarını etkileyebilecek her türlü
değişiklik hakkında bu AB tip inceleme belgesine ilişkin teknik dosyayı muhafaza eden
onaylanmış kuruluşa bilgi verir. Söz konusu değişiklikler, AB-tip inceleme belgesinin aslına
ilave edilmek üzere ayrıca bir onay gerektirir.
8. Onaylanmış kuruluşların her biri, verdiği veya geri çektiği AB tip inceleme belgeleri ve/veya
bunlardaki herhangi bir ilave hakkında kendisini görevlendiren yetkili kuruluşları bilgilendirir
ve yetkili kuruluşlara; vermeyi reddettiği, askıya aldığı veya diğer türlü kısıtladığı AB tip
inceleme belgelerinin ve/veya bunlardaki ilavelerin bir listesini düzenli olarak sunar.
Onaylanmış kuruluşların her biri, AB tip inceleme belgeleri ve/veya bunlardaki ilavelerle ilgili
diğer onaylanmış kuruluşları; vermeyi reddettiği, askıya aldığı, geri çektiği veya diğer türlü
kısıtladığı ve talep edilmesi hâlinde verdiği AB tip inceleme belgeleri ve/veya bunlardaki
ilaveler hakkında bilgilendirir.
Onaylanmış kuruluşların her biri, referansları AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan
uyumlaştırılmış standartların kısmen veya tamamen uygulanmadığı durumlarda, kendisinin
düzenlediği AB tip incelme belgeleri ve/veya ekleri ile ilgili olarak Kurumu bilgilendirir.
Komisyon, AB üyesi devletler ve diğer onaylanmış kuruluşlar talep etmeleri hâlinde AB tip
inceleme belgelerinin ve/veya ilavelerinin bir örneğini temin edebilirler. Talep etmeleri hâlinde,
Komisyon ve AB üyesi devletler teknik dosyanın bir örneğini ve onaylanmış kuruluş tarafından
gerçekleştirilen inceleme sonuçlarını da temin edebilirler. Onaylanmış kuruluş, AB tip
inceleme belgesinin, ekleri ve ilavelerinin ve imalatçı tarafından sunulan belgeleri de içeren
teknik dosyanın birer örneğini, AB tip inceleme belgesinin geçerlilik süresinin dolmasından
itibaren 10 yıllık süre ile muhafaza eder.
9. İmalatçı, AB tip inceleme belgesinin, belgenin eklerinin ve ilavelerinin bir örneğini teknik
dosya ile birlikte ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, talep edilmesi
hâlinde Kuruma sunmak üzere muhafaza eder.
10. İmalatçının yetkili temsilcisi, yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydı ile 3. kısımda atıfta
bulunulan başvuruyu yapabilir ve 7 ve 9. kısımlarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirebilir.
Modül C
(İç Üretim Kontrolüne Dayanan Tipe Uygunluk)
1. İç üretim kontrolüne dayanan tipe uygunluk, imalatçının bir uygunluk değerlendirme
işleminin 2 ve 3. kısımda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdiği ve söz konusu telsiz
ekipmanlarının, AB tip inceleme belgesinde tarif edilen tipe uygun olmasını sağladığı ve bu
Yönetmeliğin uygulanan gereklerini karşıladığını garanti ve beyan ettiği uygunluk
değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.
2. İmalat
İmalatçı, imalat sürecinin ve bu sürecin izlenmesinin, imal edilmiş telsiz ekipmanlarının AB tip
inceleme belgesinde tanımlandığı şekliyle onaylanmış tipe ve bu Yönetmeliğin uygulanan
gereklerine uygunluğunu sağlaması için gerekli her türlü önlemi alır
3. CE işareti ve AB uygunluk beyanı
3.1. İmalatçı, CE işaretini 21 inci ve 22 nci maddeler uyarınca bu Yönetmeliğin uygulanabilir
gereklerini karşılayan ve AB-tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olan telsiz
ekipmanlarının her bir parçasına iliştirir.
3.2. İmalatçı, her bir telsiz ekipmanı tipi için bir AB uygunluk beyanı düzenler ve bu beyanı,
telsiz ekipmanları piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, talep edilmesi hâlinde
Kuruma sunmak üzere muhafaza eder. AB uygunluk beyanı, adına düzenlenmiş olduğu telsiz
ekipmanını tanımlar.
AB uygunluk beyanının bir kopyasını, talep edilmesi halinde Kuruma sunar.
4. Yetkili temsilci
İmalatçının 3. kısımda belirtilen yükümlülükleri, yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla imalatçı
adına ve onun sorumluluğu altında hareket etmekte olan yetkili temsilcisi tarafından yerine
getirilebilir.
Ek-4
UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
MODÜL H
(TAM KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI UYGUNLUK)
1. Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk, imalatçının 2. ve 5. kısımlarda belirtilen
yükümlülükleri yerine getirdiği ve ilgili telsiz ekipmanının bu Yönetmelikte belirtilen temel
gerekleri karşıladığını ve buna ilişkin tek sorumluluğun kendisinde olduğunu garanti ve beyan
ettiği uygunluk değerlendirme prosedürüdür.
2.İmalat
İmalatçı, üçüncü kısımda belirtilen şekilde telsiz ekipmanının tasarım, imalat, nihai ürün
denetimi ve testi için onaylanmış bir kalite sistemi işletir ve dördüncü kısımda belirtilen şekilde
gözetime tâbi olur.
3.Kalite sistemi
3.1. İmalatçı, telsiz ekipmanlarına yönelik kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi tercih
ettiği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.
Başvuru aşağıdaki hususları içerir:
a) İmalatçının adı ve adresi, başvurunun yetkili temsilcisi tarafından yapılması halinde bu
temsilcinin adı ve adresi;
b) İmal edilmesi amaçlanan her bir telsiz ekipmanı tipi için teknik dosya. Teknik dosya
uygulanabilir olduğu durumlarda Ek-5’te belirtilen unsurları içerir;
c) Kalite sistemi ile ilgili belgeler;
ç) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığını belirten yazılı beyan.
3.2. Kalite sistemi, telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğin uygulanan gereklerini karşıladığını
garanti eder.
İmalatçılar tarafından kabul edilmiş bütün unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzgün
bir şekilde yazılı ilkeler, prosedürler ve talimatlar olarak dosyalanır. Kalite sistemi
dokümantasyonu, kalite programları, planları, el kitapları ve kayıtlarının tutarlı bir şekilde
yorumlanabilmesine imkân verecek biçimde düzenlenir.
Kalite sistemi dokümantasyonu özellikle aşağıdaki hususlar hakkında yeterli bilgi ve
açıklamaları içerir:
a) Tasarım ve ürün kalitesi ile ilgili yönetimin kalite hedefleri, kurumsal yapısı, sorumlulukları
ve yetkileri,
(b) Standartlar da dâhil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve ilgili
uyumlaştırılmış ulusal standartların tamamen uygulanmayacağı durumlarda, telsiz ekipmanının
bu Yönetmeliğin uygulanan temel gereklerini karşılayacağını garanti etmek için kullanılacak
yöntemleri,
(c) İlgili telsiz ekipman tipi kapsamındaki telsiz ekipmanının tasarım aşamasında kullanılacak
olan tasarım kontrolü ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçler ve sistematik işlemler,
(ç) Kullanılacak olan ilgili imalat, kalite kontrolü ve kalite güvencesi teknikleri, süreçleri ve
sistematik işlemleri,
(d) İmalat öncesinde, sırasında veya sonrasında yapılacak incelemeler ve testler ile bunların
gerçekleştirileceği sıklık,
(e) Denetim raporları, test ve kalibrasyon verileri ve personelin yeterliliklerine ilişkin raporlar
gibi kalite kayıtları,
(f) İstenilen tasarım ve ürün kalitesinin sağlanmasının ve kalite sisteminin etkin işlemesinin
izlenmesi için yöntemler.
3.3. Onaylanmış kuruluş, 3.2. kısımda belirtilen gerekleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek
için kalite sistemlerini değerlendirir.
Onaylanmış kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın karşılık gelen özelliklerine uygun olan
kalite sistemi unsurlarının, 3.2. kısımda belirtilen gereklere uygun olduğunu varsayar.
Kalite yönetim sistemleri hakkındaki deneyime ilave olarak, denetim ekibinin en az bir üyesi
ilgili telsiz ekipmanı alanında ve telsiz ekipmanı teknolojisinde uzman deneyimine ve bu
Yönetmeliğin’in uygulanabilir gereklerine dair bilgi birikimine sahip olmalıdır. Denetim,
imalatçının işyerine değerlendirme ziyareti yapılmasını da içerir. Denetim ekibi, imalatçının bu
Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerini belirleme ve telsiz ekipmanın bu gereklere
uygunluğunu sağlamak için gerekli tetkikleri gerçekleştirebilme kabiliyetini doğrulamak amacı
ile 3.1 (b) kısmında atıfta bulunulan teknik dosyayı gözden geçirir.
Onaylanmış kuruluş verdiği kararı imalatçıya veya yetkili temsilcisine bildirir.
Bildirim, denetlemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.
3.4. İmalatçı, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi
ve kalite sistemini yeterli ve etkin kalacak şekilde sürdürmeyi taahhüt eder.
3.5. İmalatçı, kalite sistemi üzerinde yapılması planlanan herhangi bir değişiklik hakkında
kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.
Onaylanmış kuruluş, önerilen değişiklikleri değerlendirir ve tadil edilmiş kalite sisteminin 3. 2.
kısmında belirtilen şartları yerine getirip getirmediğine veya yeniden bir değerlendirmenin
gerekli olup olmadığına karar verir.
Onaylanmış kuruluş kararını imalatçıya bildirir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli
değerlendirme kararını içerir.
4.Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında gözetim
4.1. Gözetimin amacı, imalatçının onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini
gerektiği gibi yerine getirmesini sağlamaktır.
4.2. İmalatçı, değerlendirme amaçları doğrultusunda, onaylanmış kuruluşun imalat tesislerine,
muayene ve test laboratuvarlarına ve depolarına girmesine izin verir ve onaylanmış kuruluşa,
aşağıda belirtilenler başta olmak üzere gerekli her türlü bilgiyi temin eder:
a) Kalite sistemi belgeleri,
b) Kalite sisteminin tasarım bölümünce öngörüldüğü şekliyle, analiz sonuçları, hesaplamaları,
testler gibi kalite kayıtları,
c) Kalite sisteminin imalat bölümünce öngörüldüğü şekliyle, denetim raporları, test ve
kalibrasyon verileri ve ilgili personelin niteliği ile ilgili raporları gibi kalite kayıtları.
4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin
olmak için periyodik olarak denetim yapar ve imalatçıya bir denetim raporu düzenler.
4.4. Onaylanmış kuruluş, imalatçıya haber vermeden denetim gerçekleştirebilir. Bu
denetimlerde onaylanmış kuruluş, gerekiyorsa, kalite sisteminin doğru işlediğini teyit etmek
için telsiz ekipmanına testler yapabilir veya yaptırabilir. Onaylanmış kuruluş, imalatçıya
denetim raporu ve test yapılmışsa test raporu düzenler.
5. CE işareti ve AB uygunluk beyanı
5.1. İmalatçı, 21 inci ve 22 nci maddeler uyarınca CE işaretini ve 3.1. kısımda atıfta bulunulan
onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında, bu kuruluşun kimlik numarasını 5 inci maddede
belirtilen uygulanabilir temel gerekleri karşılayan bütün telsiz ekipmanı parçalarına iliştirir.
5.2. İmalatçı, her bir telsiz ekipmanı tipi için bir AB uygunluk beyanı düzenler ve bu beyanı,
telsiz ekipmanlarının piyasaya arzını müteakip 10 yıl süreyle muhafaza eder. AB uygunluk
beyanı, adına düzenlenmiş olduğu telsiz ekipmanını tanımlar.
AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep edilmesi halinde Kuruma veya ilgili mercilere
sunulmak üzere hazır bulundurulur.
6. İmalatçı, ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıllık süre için aşağıdaki belgeleri,
gerektiğinde Kuruma sunmak üzere muhafaza eder:
a) 3.1. kısımda atıfta bulunulan teknik dosya,
b) 3.1. kısımda atıfta bulunulan kalite sistemine dair belgeler,
c) Onaylanmış şekliyle 3.5. kısımda atıfta bulunulan değişiklikleri,
ç) Onaylanmış kuruluşun, 3.5, 4.3 ve 4.4 sayılı kısımlarda atıfta bulunulan kararları ve raporları.
7. Onaylanmış kuruluş, verdiği veya geri çektiği kalite sistem onayları hakkında Kurumu
bilgilendirir ve düzenli olarak veya talep edilmesi hâlinde Kuruma, vermeyi reddettiği, askıya
aldığı veya diğer türlü kısıtladığı kalite sistem onaylarının bir listesini sunar.
Onaylanmış kuruluş, kalite sistem onaylarıyla ilgili diğer onaylanmış kuruluşları, vermeyi
reddettiği, askıya aldığı veya geri çektiği ve talep edilmesi hâlinde verdiği kalite sistem onayları
hakkında bilgilendirir.
8.Yetkili temsilci
İmalatçının, 3.1, 3.5, 5 ve 6. kısımlarında belirtilen yükümlülükleri yetki belgesinde
belirtilmeleri kaydıyla imalatçı adına ve onun sorumluluğu altında hareket etmekte olan yetkili
temsilcisi tarafından gerçekleştirilebilir.
Ek-5
TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ
Teknik dosya, uygulanabilir olduğu durumlarda asgarî aşağıdaki unsurları içerir:
a) Telsiz ekipmanının aşağıdakileri de içeren genel bir tanımı:
(1) Harici özelikleri, işaretlemeleri ve iç planını gösteren fotoğraflar veya çizimler,
(2) Temel gereklere uygunluğunu etkileyen yazılım veya yerleşik yazılımının
sürümleri,
(3) Kullanıcı bilgileri ve kurulum talimatları.
b) Bileşenler, alt gruplar, devreler ve diğer ilgili benzer unsurların kavramsal tasarımları, imalat
çizimleri ve şemaları,
c) Çizimlerin, şemaların ve telsiz ekipmanının çalışmasının anlaşılması için gerekli olan
tanımlar ve açıklamalar,
ç) Kurum tarafından Resmi Gazete’de isimleri yayımlanan ve tam olarak veya kısmen
uygulanan uyumlaştırılmış Avrupa standartları veya bu standartlara karşılık gelen ulusal
standartların bir listesi ve bu uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda
uygulanan ilgili diğer teknik özelliklerin bir listesi de dâhil olmak üzere 5 inci maddede
belirtilen temel gerekleri karşılayan çözümlerin tanımları. Teknik dosya uyumlaştırılmış
standartların kısmen uygulandığı durumlarda, uygulanan kısımları belirtir,
d) AB uygunluk beyanının bir kopyası,
e) Ek-3’te yer alan uygunluk değerlendirme modülünün uygulandığı durumlarda, onaylanmış
kuruluş tarafından teslim edildiği şekilde AB-tip inceleme belgesinin ve eklerinin kopyaları,
f) Yapılan tasarım hesaplamalarının sonuçları, gerçekleştirilen incelemeler ve diğer ilgili benzer
unsurlar,
g) Test raporları,
ğ) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının gereklerine uygunluğu ile 12 nci maddenin onuncu fıkrası
uyarınca ambalaja ilişkin bilginin dâhil edilip edilmeyeceği ile ilgili bir açıklama.
Ek-6
AB UYGUNLUK BEYANI (No: … )
1
1. Telsiz ekipmanı (ürün, tip, parti veya seri numarası):
2. İmalatçı veya onun yetkili temsilcisinin adı ve adresi:
3. Bu uygunluk beyanı, imalatçının kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir.
4. Beyanın konusu (izlenebilirlik olanağı sağlayan telsiz ekipmanının tanımlanması; telsiz
ekipmanının tanımlanması için gerekli olduğu durumlarda yeterli çözünürlükte renkli bir
fotoğrafı da içerebilir):
5. Beyan konusu telsiz ekipmanın uygun olduğu AB mevzuatı: 2014/53/AB sayılı Direktif ve
uygulanabilir olduğu durumlarda diğer AB mevzuatı.
6. Beyan edilen uygunluğa dair kullanılan uyumlaştırılmış standartlar veya diğer teknik
özelliklerin isimleri; tanım numaraları, versiyonları ve uygulanabilir olduğu durumlarda
düzenlendiği tarihler ile birlikte listelenir.
7. Uygulanabilir olduğu durumlarda; Onaylanmış Kuruluş ….(adı, numarası)…, …. (müdahil
olduğu konu)… gerçekleştirmiş ve .… no’lu AB-tip inceleme sertifikası düzenlemiştir.
8. Uygulanabilir olduğu durumlarda; yazılım da dâhil olmak üzere telsiz ekipmanının
amaçlandığı şekilde kullanılmasına izin veren ve AB uygunluk beyanı tarafından kapsanan
aksesuarlar ve bileşenlerin bir tanımını da içerir.
9. Ek bilgiler:
… adına imzalanmıştır.
(düzenlenme yeri ve tarihi):
(İmza)
(Adı, Unvanı)

1
İmalatçının AB uygunluk beyanına numara vermesi isteğe bağlı bir durumdur.
Ek-7
KISA AB UYGUNLUK BEYANI
12 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında atıfta bulunulan kısa AB uygunluk beyanı aşağıdaki
şekilde düzenlenir:
İşbu belge; [imalatçının adı] telsiz ekipmanı tipinin [marka – model] 2014/53/AB sayılı
Direktif’e uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet
adresinde mevcuttur: …

Solas Yönetmeliği 11-2/10 İtfaiyecilerin İletişimi

Solas Yönetmeliği 11-2/10 İtfaiyecilerin İletişimi

İtfaiyeciler İçin IMO Yönetmeliği Nedir?

Bu Yönetmelik Kimi Etkiler?
II-2/10.10.4 yönetmeliği 1 Temmuz 2014 yılından sonra inşa edilen bütün SOLAS onaylı yeni gemiler için kabul edilebilinir. Mevcut gemiler 1 Temmuz 2018 yılından sonra olmamak kaydıyla bu yönetmeliğe uymalıdırlar

Neden Böyle Bir Düzenlemeye Gerek Duyuldu?

Bu düzenleme, havuzda bulunan “EK-River” isimli İsveç tankerinin motor odasının yanması olayından hemen sonra önerildi. Burdan yola çıkılarak dalgıç acil durum alarm dumanı ,PASS alarmı ve yerel ışıklandırma gibi ek malzeme içeren itfaiyeciler için telsiz -iletişim araçları güncellendi.

Düzenleme Neyden Bahsediyor?

SOLAS II -2/10 Düzenlemesi için seçilen MSC 91 yönetmeliğine yeni eklenen paragraftaki 10.4 maddesi itfaiyecilerin gemide iletişimlerine devam edebilmeleri için en az iki adet iki yollu telsiz cihazı bulundurmaları gerektiğini açıklıyor.Bu telsiz aletleri patlama karşıtı türde yada güvenlik önlemli grupta olmalıdırlar.

Ne Tür Gemiler Bu Düzenlemeye Uymalıdırlar?

Bu düzenleme sadece belli bir tür gemi sınıfını kapsamaz.İtfaiye takımının bulunduğu bütün gemiler bu yönetmeliğe uymak zorundadırlar.

IS Terimi Ne Anlama Gelir?

IS terimi tehlikeli(patlayıcı) bölgelerde kullanılması için tasarlanan ürünleri tanımlamak için kullanılır.Bu bölgeler çoğunlukla patlamaya yada yangına neden olmaya yetecek miktarda yanıcı sıvı ,duman,gaz yada yanıcı tozlar bulundurulan bölgelerdir.

IS Özellikli Telsizleri Normal Telsizlerden Ayıran Farklılık Nedir?

Normal kullanımda elektrik aletleri çok ince kıvılcımlar ve sıcaklık yaratabilir.Bunların her ikisi de yanıcı bir atmosferde ateş almanın kaynağı olabilirler.IS telsizler kesinlikle patlayıcı bir atmosferin ateş almasına neden olacak yeterli bir sıcaklık yada kıvılcım yaratmayacaktır.

IS Özellikli Telsizi Nasıl Anlarız?

Bir IS ürünü olarak nitelendirilebilmek için IS ürünleri özel standardlar içeren yetkili bağımsız laboratuarlar tarafından test edilirler.Örneğin, Avrupa’da uygulanabilir standard olarak ATEX adlandırılır.Tedarikçiniz size telsizin model kodunu ve markasını gösteren bir onay sertifikası sağlamalıdır.

Hangi IS Standardının Gemim İçin Uygun Olduğunu Nasıl Anlarım?

Şartname geminizin bayrağına bağlıdır.Örneğin, Avrupa firmaları ve Avrupa bayraklı gemiler için ATEX sertifikalı malzeme kullanmak zorunludur.

ATEX Nedir?

ATEX patlayıcı ortamda kullanılan elektrikli aletlerle ilgili bir kurumdur.ATEX üç gaz grubunu içeren tehlikeli bölgeyi kategorize eder:IIA ,IIB ve IIC (II Roma rakamlarıdır) IIC grubu en ciddi olanıdır, bu gruptaki gazlar kolayca alev almaya neden olabilirler.
Yanıcı materyaller ayrıca sıcaklık sınıfı olarak adlandırılan ateş alma ısılarına göre kategorize edilirler.ENTEL Telsizler T4 ve 135 C’lik sıcaklık sınıfındadırlar, bir ENTEL telsizin sıcaklığı elektronik bir arıza durumunda asla 135 C’ nin ötesine geçmeyecektir.

ENTEL Telsizlerin Uygunluk Gösterdiği IS Standardı Nedir?

ENTEL’in IS telsizleri üç standarda uygunluk gösterir:
• ATEX Onaylı IIC
• ATEX Onaylı IIA
• IECEX Onayı

Sipariş Etme Durumunda Hangi Bilgiye İhtiyaç Duyarım?

Kontrol etmeniz gereken 2 anahtar nokta var:
• IS standardı gereklidir (ATEX yada IECEx)
• Frekans bandı (VHF yada UHF)
Telsiz Sipariş Ederken Hani Frekans Bandında Olması Gerektiğine Nasıl Karar Veririm?
Bu durum gemi mürettebatının gemideki iletişim için kullanmış oldukları frekans bandına bağlıdır.VHF ve UHF her iki frekans bandı da ENTEL’de yaygın olarak kullanılmaktadır ve ENTEL yeterince tatmin edici frekans modellerine sahiptir.

İhtiyaç Duyduğum Başka Bir Şey Var Mı?

İtfaiyeciler alışılmış tarzda telsiz kullanımlarını zorlaştıran yüz maskeleri ve nefes alma aletleri kullanırlar.Böylece biz onlara özelleştirilmiş kemikten ses ileten aksesuarlar kullanmalarını öneririz.ENTEL küresel olarak itfaiye ekipleri için büyük bir tedarikçidir.Size aşağıdaki seçenekleri sunabiliriz:
• Kafa mikrofonu ve kulaklık
• Yaka mikrofonu ve kulaklık
Daha fazla bilgi için ,lütfen broşürümüzü inceleyiniz Kemik İletken Ses Aksesuarları

ENTEL Ürünlerinin Yararları Nelerdir?

ENTEL Ürünlerinin Diğer Marka Ürünlerinden Farkı Nedir?

ENTEL , 1 saat boyunca 5 metre derinlikte tamamen suya batmış olmasına dayanan ,IP68 olarak gruplandırılan tamamen su geçirmez telsizleri tedarik eden tek üreticidir.Bu durum herhangi bir operasyon sahasında karşılaşılabilinecek olası tehlikelere karşı koruma sağlar.
MILSTD 810C/D/E/F grubunu aşan zor durumlara dayanıklı performans için , HT 2.0 serisi en zor çevrelerde serbest kullanımı sıkıntıya sokan uzun yıllarca süren şoka, titreşime, toza ve neme karşı koymak için tasarlanmıştır.
Ek olarak, ENTEL yangın ve kurtarma uygulamalarına uygun olacak geniş miktarda profosyonel ses aksesuarlarını size sunar.

ENTEL Ne Kadar Zamandır Telsiz Üretiyor?

ENTEL 1995 yılında kuruldu. İngiltere, Güney Kore ve Filipinler’de ofisleri mevcut.Ayrıca dünya genelinde 100 ülkenin üzerinde geniş bir ticaret ağına sahiptir.ENTEL’in ürünleri oldukça başarılıdır ,yangın ve kurtarma, petrokimya ve nakliye gibi birçok sayısız sektörü içerir ayrıca dünya genelinde büyük ve güvenilir kurumların tedarikçisidir. ENTEL sağlam ve güvenilir bir telsize ihtiyaç duyan müşterilerinin ihtiyaçlarını anlar.Büyük miktardaki güvenlik
önlemli taşınabilir VHF ve UHF deniz bandı telsizleriyle,ENTEL itfaiyeciler için yeni SOLAS yönetmeliğine uygun olarak size en rekabetçi ve en uygun olanı seçme konusunda yardım edebilir.

Özel Bir Teklifiniz Var mıdır?

İtfaiye ekibinizi ENTEL ürünleriyle donatmaya karar verirseniz, bu yönetmeliğin son tarihine kadar fiyatları sizin için dondurabiliriz.Bu sizin sabit fiyat üzerinde uzun süre boyunca kar sağlayabileceğiniz anlamına gelir.

ENTEL Şirketimin bulunduğu ülkede bulunmuyor.Teslim Edilecek Ürünleri Almak Pahalı Olur mu?

ENTEL Telsizleri Diğer Üreticilerin Kulaklığıyla Kullanabilir miyim?
Bu ürünler tehlikeli ve patlayıcı çevrelerde kullanılıyorlar , bu nedenle telsiz ve aksesuarlar IS Standardlarına uygun olmak zorundadır. ENTEL’in ATEX/IECEx onay sertifikaları hem telsizleri hem de aksesuarları kapsar. Bu size bağımsız ve yetkili laboratuarlar tarafından sertifikalandırılmış IS çözümlü bütün iletişim aracınız huzurlu bir şekilde
kullanım sunacaktır.

Kemik İletken Kulaklıklarımız Nasıl Çalışır?

Kulaklık seti gürültülü bir ortamda temiz ses alımını sağlayan kemikten titreşimli yüksek performanslı bir mikrofondur.
Mesajınızın iletimi için , kemikten iletimli mikrofon kafanızın üstüne yada yakanıza yerleştirilir ve kulaklık da kulaklarınızın birinin üstüne takılır.
Sağlam bir kablo mikrofondan çıkar ve kaliteli bir bağlantı yoluyla su geçirmez bas konuş düğmesine ulaşır.Bas konuş düğmesinin kullanımı oldukça basittir ve eldivenle yada kıyafetinizin altında rahatça kullanabiliriz.

İtfaiye Ekibimin Nefes Alma Aparatları Var.Sizin Kemik İletken Yönteminizin Bununla Entegre Edilmesine
Gerek Var mı?
Hayır, bizim kemik-iletken yöntemimiz yüz maskesinden ve nefes alma aparatından bağımsız çalışabilir.Sizin mürettebatınızın, ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek kafa mikrofonuna(kaskın içine uyan) yada yaka mikrofonuna karar vermesi gerekir.

Nefes alma aparatı ile iletişim sistemine bağlı uygulama gerekirse , ENTEL ATEX sertifikalı olarak lider iki nefes alma aparatına sahiptir.

Telsizlerle birlikte verilen standard aksesuarlar nelerdir?

Telsizde aşağıdakiler mevcuttur:
• Batarya
• Anten
• Şarj aleti
• Bel klipsi

Telsizlerinizin Ekranlı ve Ekransız Çeşitleri Mevcut.Hangisini Kullanmalıyım?

Her ikisi de SOLAS şartlarına uygundur.Ekranlı yada ekransız olanı seçme sizin mürettebatınızın tercihine bağlıdır.Ekranlı olan türler size batarya şarj süresini, gücünü,etkin seçenekleri ekranda gösterir.Aynı zamanda kanal numaralarının parlak bir ekranda gösterilmesi sayesinde size karanlık ortamda kolay kullanım olanağı sağlar.

Hytera Motorola Solutions’a Patent İhlali Davası Açtı

Profesyonel Telsiz Haberleşme Çözümleri Üreticisi, Motorola Solutions’ın Ohio’daki ABD Bölge Mahkemesinde, Hytera’nın Mobil Telsiz Sistemlerinde Patentli Ses Ayarı Tekniğini İhlal ettiğini iddia ediyor.

Dünyanın önde gelen yenilikçi profesyonel mobil telsiz (PMR) çözüm sağlayıcısı Hytera Communications Corporation Limited, bugün Ohio, Cleveland eyaletindeki federal bölge mahkemesinde Chicago merkezli Motorola Solutions, Inc. a karşı dava açtı. Motorola Solutions, Hytera’nın endüstri lideri ses ayarlama kontrol teknolojisini kapsayan 9188346 numaralı ABD Patentini ihlal ettiğini açıkladı.

Hytera’nın 846. patenti, radyo operatörünün arka planda veya ortamdaki gürültüye tepki olarak ses seviyesini ayarlamaya yönelik yaratıcı yöntemidir ve bir radyo operatörünün onu duymasını ve konuşmasını sağlar. Cihaz ortam gürültüsünün mevcut seviyesini alır, bir talimat alır ve ses çıkışını ayarlar. Ortam gürültüsü yüksekse, yüksek (tizli) frekanslarda ses seviyesi ayarı daha yüksektir. Hytera’nın şikayeti, Motorola Solutions’ın Hytera’nın ses ayarlama için patentli teknolojisini MOTOTRBO taşınabilir telsizlerine yasadışı bir şekilde kötüye kullandığını iddia ediyor.

Hytera Communications America (West), Inc.’in Satış Müdürü Tom Wineland, “Hytera, özellikle 2010’da dijital bir ürünün piyasaya sürülmesinden sonra sürekli yenilikleri ile PMR Telsiz işinin manzarasını değiştirdi” dedi. “Patentli ses ayarlama işlevi, Hytera’nın dijital ürünlerimize dahil ettiği birçok yenilikten biridir ve dünya pazarlarındaki kullanıcılar bu özelliği benimsemiştir.”

Hytera’nın telsiz iletişim donanımı, elde taşınabilir cihazlar, cep telefonları, baz istasyonları ve sevkıyat ve yönetim yazılımlarını içerir. Ürün ve çözümleri, enerji şirketleri ve kamu hizmetleri, organizatör ve üreticiler, güvenlik ve acil durum yönetim müdahale ekipleri, okullar ve diğer eğitim kurumları ve kamu güvenliği organizasyonları gibi ticari endüstriler tarafından kullanılmaktadır. Kullanım sırasında, Hytera’nın cihazlarını kullanan personel, arka plan gürültüsüz olan sessiz ortamlardan, makine, motor, kalabalık gürültüsü, sirenler veya diğer sesler duyulmasını zorlaştıran yüksek sesli ortamlara sıklıkla geçer.

846 patentinde belirtildiği üzere, Hytera’nın ses ayarlama kabiliyeti, çeşitli gürültülü durumlarda kritik olan, PMR telsiz hoparlör tasarımında önemli bir teknolojik gelişmedir. Wineland, “Kullanıcılarımız-polis ve acil durum müdahaleleri, stadyum ve olay yöneticileri ve ticari kullanıcılar- bu özellikten büyük ölçüde yararlanıyor” diyor.

Hytera’nın Kuzey ve Güney Amerika Başkanı Andrew Yuan, “Motorola Solutions, Hytera’nın ses ayarlama kontrol patentini ihlal ediyor” dedi. “Hytera, yenilikçi teknolojilerde lider ve fikri mülkiyet haklarının tutkulu bir savunucusu ve patentlerimizi ABD’de ve dünyada mahkemede uygulamak isteyeceğiz” dedi.

Hytera, araştırma ve geliştirmede yıllık gelirin yüzde 15’ine kadar yatırım yapıyor, açık standart teknolojiler de dahil olmak üzere Yuan’a dikkat çekiyor ve geleneksel PMR dar bant iki yönlü sesli iletişimde video ve veri iletimi için iki yönlü LTE genişbantı olan özelleştirilmiş çözümler geliştiriyor. . Hytera, pazar lideri TETRA, DMR ve PDT teknolojileri sunan ve genel dijital protokollerin tümünde ürün ve çözümler sunan dünya çapında birkaç şirketten biridir. Hytera halihazırda dijital ürünler için 269 patent (DMR, TETRA ve PDT) de dahil olmak üzere 480 patent yayınladı.

Hytera, dünyadaki ikinci en büyük profesyonel mobil radyo iletişim çözümleri sağlayıcısı ve dünyanın en hızlı büyüyen üyesidir. Hytera ayrıca dünyanın 1 numaralı DMR kanal sağlayıcıdır. Hytera, 2000 yılından beri ABD’deki şirketlerle ortaklık kurdu ve ilk ABD yan kuruluşu olan Hytera America, Inc.’ı 2004’te kurdu. Hytera, 2016 yılında Hytera Communications America (West) Inc.’i kurdu,

Hytera ayrıca Motorola’nın Motorola’nın patent hakkında bilgisi olduğu, bildiği veya sahip olması gereken bir veya daha fazla patent iddialarını temsil eden ürünleri kullanan diğer kişiler tarafından doğrudan ihlali aktif olarak teşvik ederek Motorola’nın dolaylı olarak Hytera’nın 846 Patentini ihlal ettiğini ve dolaylı olarak ihlal ettiğini iddia ediyor eylemlerinin başkaları tarafından doğrudan ihlali teşvik edeceğini ve eylemlerinin bu tür doğrudan ihlallere neden olacağını biliyordu. Hytera da katkıda bulunan hak ihlali yaptığını iddia ediyor. Hytera, tazminat talep ediyor ve uygun olduğunda daha fazla rahatlama izleyecek.

Hytera, Ohio’nun Cleveland kentinde bulunan Ohio Bölge Mahkemesine dava açtı. Yayınlanan patent, Birleşik Devletler Patent No. 9,183,846 (“846 Patent”) başlıklı “Uyumlu Olarak Ayarlanabilen Ses Efekti için Yöntem ve Aygıt” olarak belirlenmiştir. Hytera bu davada Todd Tucker of Cleveland, Ohio merkezli hukuk firması Calfee tarafından temsil edilmektedir , Halter & Griswold LLP.

Mahkeme, Hytera Lehine Ticari Marka İhlali Kararı Verdi

Hytera Communications Corporation Limited, Changsha Intermediate People’s Court of Hunan Eyaleti, Changsha Ara Halk Mahkemesinin, Quanzhou TYT Electronics Co. Ltd’nin, ürünleri için “Tytera” markasını benimseyerek ve piyasadaki ilgili ürünleri tanıtarak Hytera ticari markasını ihlal ettiğin yönünde bir karar aldı. Mahkeme Quanzhou TYT Electronics Co., Ltd.’e Hytera’ya 450.000 USD. tazminat ödenmesini emretti ve tüm ihlal faaliyetlerini derhal durduracağına hükmetti.

Shenzhen HYT Science & Technology Co., Ltd olarak bilinen Hytera Communications Corporation Limited, “HYT” nin analog ürün hattı olarak kaldığı Mart 2010’da yeni kurumsal marka ve dijital ürün serisi markası olarak “Hytera” yı başlattı. marka. 1993 yılında kuruluşundan bu yana, Hytera sürekli teknolojik yeniliklerle kullanıcılara en değerli profesyonel iletişim çözümleri getirmek için çok çaba gösterdi. TETRA, DMR ve PDT de dahil olmak üzere dijital telsizleri tamamen yeni hatlarıyla senkronize bir şekilde 2010 yılında “Hytera” markasının piyasaya sunulması, şirketin yeni bir döneme girmesini simgeliyor.

Hytera markası ve tescilli ticari markalar yenilik ve özgünlüğü temsil etmektedir. Fikri mülkiyet haklarına sıkıca inanırız. Geçen yıl, Hytera brüt yıllık gelirimizin yaklaşık% 15’ini araştırma geliştirme alanına ayırdı. Hytera, 2017 itibariyle, 238 tanesi verilen dijital ürünlerle ilgili 543’den fazla patent başvurusunda bulundu. Hytera, 2017 yılının ilk yarısında Çin’de 110 patent açtı ve 73 patent verildi, bunlardan 17’si PCT uyarınca açıldı.

Kullanıcılarımızı, ortaklarımızı ve şirketimizi korumak için Hytera, ticari markalar, telif hakları, patentler ve endüstriyel tasarım da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesine izin vermemektedir ve hak ihlalinde bulunmak için herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır. Kullanıcılarımıza ve ortaklarına dikkatleri ve kararlı desteği için minnettarız. Hytera pazara en yeni ürünleri ve çözümleri sunmaya devam edecektir.

Hytera Sepura’yı Aldı

Çin merkezli Hytera Communications, Sepura Group’un satın alımını tamamladığını açıkladı ve Birleşik Krallık (İngiltere) merkezli 92 milyon $ ‘lık TETRA ürün ve çözüm tedarikçisi için aylar boyu devam eden süreci sona erdirdi. Çin merkezli Hytera Communications bugün Sepura Group’un satın alımını tamamladığını ve Birleşik Krallık’ta (İngiltere) kurulu TETRA ürün ve çözüm tedarikçisinin 92 milyon dolarlık tüm nakit satın alımıyla ilgili aylar boyu devam eden süreci sona erdirdiğini açıkladı.

Anlaşmanın tamamlanması – Sepura’nın Londra Menkul Kıymetler Borsasından silinmesi de dahil olmak üzere – İspanya, Almanya ve İngiltere’deki düzenleyiciler son aylarda anlaşma için onaylar verdikten sonra planlandığı gibi yürütüldü. Bir Hytera basın bültenine göre, Avrupa kamu güvenliğinde ikinci büyük pazar payı olan Sepura, Hytera organizasyonuna yaklaşık 700 çalışan ekleyecek.

Hytera Communications’ın kurucusu ve başkanı Qingzhou Chen, “PMR [profesyonel mobil telsiz] iletişim endüstrisi hızlı bir gelişme görüyor ve Hytera, müşterilerimize daha etkili çözümler sunan yeni teknolojileri ve cazip özellikleri bir araya getiriyor” dedi. Hazırlanan bildiri. “Sepura Grubu’nun eklenmesi, teknolojik yeniliklerdeki güçlü yanlarımızı, özellikle de TETRA’da, gelişmiş mühendislik yeteneği ve deneyimli bir operasyon ekibi ekleyerek tamamlıyor ve dünya çapında kanal ortaklıklarımızı geliştiriyor” dedi.

Hytera’nın 92.5 milyon dolarlık Sepura’yu satın alması, Sepura’nın iki yıllık yıldönümünün Mayıs 2015’te kapatılan 139.6 milyon dolarlık bedel karşılığında Amerika Birleşik Devletleri’nde PowerTrunk markası altında faaliyet gösteren bir şirketi Teltronic’i satın almasından sadece günler önce tamamlandı.

Bununla birlikte, Sepura, 2016 yılı boyunca mücadele etti; şirketin yetkilileri, önemli sözleşmelere bütçe nedenleriyle müşterilerin ertelediğine atıfta bulunan çoklu kâr uyarıları nedeniyle şirketin hisse fiyatının% 90 düştüğü belirtildi.

Anlaşma şartlarına göre, Sepura web sitesinde yer alan bilgilere göre, Sepura hisselerinin her payı için 20 pence alacak.

Hytera ve Sepura, Brezilya’daki 2016 Olimpiyatları sırasında olay yönetimi ve kamu güvenliği personeli için PMR çözümleri sağladı ve Hytera gelecek yıl Rusya’daki 2018 Dünya Kupası için benzer çözümler önerecek.

“Hytera’ya katılmak bize pazarın daha geniş bir kesitine erişim imkânı sağlıyor, bayilerimize daha geniş bir ürün yelpazesi ve çözüm avantajı sunuyor ve mühendislerimiz ile araştırma ve geliştirme teknisyenlerimiz için büyüme fırsatları sunuyor” diye belirtiyor Sepura geçici CEO’su David Barrass Hazırlanmış bir bildiride. “PMR alanındaki artan ivmesi ve bazı çok yüksek profilli fırsatlar ile Hytera, küresel olarak genişlediğinden net bir strateji yürütüyor. Bu müthiş bir fırsat. ”

Hytera Communications, 7,000’in üzerinde çalışanıyla dünyanın en hızlı büyüyen PMR çözüm sağlayıcısı ve DMR Tier III kanalında dünya lideridir. Hytera basın açıklamalarına göre. Geçtiğimiz yıl, Hytera, yıllık bazda% 39 büyüme kaydetti ve şirket yakın zamanda Hong Kong’daki Critical Communications World 2017’de PMR-LTE çözümünü duyurdu.

Chen, hazırlanan açıklamada “Hytera pazarında muazzam bir ivme kazanmıştır” dedi. “Geçtiğimiz yıl dünyadaki ikinci büyük ölçekli PMR iletişim sağlayıcımız oldu ve önemli pazarlarda büyüme beklentileri devam ettiğine inanıyoruz” dedi.

Ancak Motorola Solutions, Hytera’nın 2008 yılında Motorola Solutions’dan çalınan üç mühendis tarafından Hytera’ya katılmak için patent ve ticari sırları kullanan teknolojiyi uygulayarak Hytera’nın ürün portföyünü güçlendirdiğini iddia ettiği Hytera’nın tartışmalara konu oldu. Dava, Birleşik Devletler ve Almanya’daki davaların yanı sıra ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturmanın konusu.”

Tüm Telsiz Markaları – Tüm Telsiz Modelleri ve Aksesuarları

Radio Prices

TÜM TELSİZ MARKA VE MODELLERİ – TELSİZ FİYATLARI ON-LINE BURADA

www.standard.com.tr

Güncel Telsiz Modellerini On-Line Alabilirsiniz…

Telsiz Kulaklık Mikrofon Setleri, Bataryalar, Şarj Cihazları, Anten, Kısa Anten, Yüksek Performanslı Anten, Şarj Adaptörleri.

Tüm Türkiye’de Yaygın Satış ve Servis Ağı ile Hizmetinizde.

Profesyonel Su Geçirmez IP 68, ATEX Intrinsically Safe Petrokimya, Maden ve Muhtemel Patlayıcı ortamlarda kullanılabilen telsiz serisi ENTEL UK yeni modelleri ile Türkiye’de…

El Telsizi Özellikleri ve Kıyas yapabileceğiniz modeller.

www.standard.com.tr

Motorola Davası Hakkında Hytera Beyanı

Motorola Solutions’ın piyasada rekabet etmek yerine Hytera’ya karşı dava açmayı seçmesinden ötürü hayal kırıklığına uğradık. Motorola Solutions’ın iddialarına şiddetle karşı koymaya hazırız ve Hytera’nın masumiyetinin ABD federal mahkemesinde kanıtlanacağından eminiz.

Bugünün telsiz iletişim pazarları, yeni çözümler isteyen, gelişen ve en iyi şekilde tüm piyasa katılımcılarının sürekli yeniliği ile hizmet veriyor. Hytera, TETRA, DMR, PDT ve diğer telsiz teknolojilerindeki ürünlere yönelik telsiz iletişim pazarlarının büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı teknoloji yatırımlarını ve çözümlerini geliştirmek için yoğun yatırımlar ve çabalar gösteriyor.

Hytera, yenilik üzerine inşa edilmiştir. Hytera, son yirmi yılda endüstride önde gelen fikri mülk sahiplerinden biridir. 2000 yılında ilk patent başvurusunu yaptıktan sonra Hytera, dijital ürünlerle ilgili 238 patent de dahil olmak üzere sayısız yenilik ve ilerlemeyi kapsayan dünya çapında 418 patent aldı. Hytera yenilikçi teknolojilerini proaktif olarak koruyor. Hytera’nın fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili kendi global stratejisi göz önüne alındığında, başkalarının fikri mülkiyet hakları konusunda büyük bir saygı görüyoruz.

Motorola Pazar alanı yerine mahkeme salonunu seçerek, meşru rekabetten kaçıyor ve Hytera gibi Dünya çapında başarılı diğer telsiz iletişim şirketlerinin Amerika Birleşik Devletlerinde halihazırda sahip olduğu başarı seviyesine ulaşmasını engellemek için boyut ve pazar konumunu kullanmaya çalışıyor.

Öte yandan, dünyanın en hızlı büyüyen telsiz iletişim şirketi olan Hytera, rekabeti kucaklıyor. Rekabet yeniliklerin artması, bayiler ve müşteriler için daha fazla seçenek ile sonuçlanır; müşterilerimiz her zaman önce gelir. Hytera bu ilkelere ayak uydurmaya devam edecek ve pazara en son ürünleri ve çözümleri getirmek için etik kurallara uygun ve şiddetle rekabet edecektir. Odağımızdaki hiçbir şey değişmeyecektir.

23.03.2017

Motorola Solutions Hytera’ya Patent Davası Açtı

Motorola Solutions çalınan patent ve ticari sırlarının Hytera tarafından kullanıldığı iddiası ile dava açtı.

Motorola Solutions bugün, Hytera Communications’ın Motorola Solutions patentlerini kullanan ve Hytera Communications’a katılmak için şirketi terk eden üç mühendis tarafından radyo devinden alınan ticari sırlardan yararlanan Hytera Communications’ın dijital mobil radyo (DMR) ekipman ve sistemlerini iddia eden bir dava açtı.

Bazı fikri mülkiyet davaları, farklı kurumlar tarafından paralel izler boyunca geliştirilen teknolojinin oluşturulması ve kullanılmasıyla ilgili anlaşmazlıklar içeriyor olsa da, Motorola Solutions’ın genel danışmanı ve baş idari görevlisi Mark Hacker’a göre, Hytera Communications’ın Motorola Solutions’ın patentleri ve ticari sırlarını kullanma koşulları çok “cesur” .

IWCE’nin Acil İletişimle röportajında ​​Hacker, “Bu tesadüfi bir patent ihlali değil” dedi.

Patent davasına göre Hytera Communications, Motorola Solutions’ın popüler dijital telsiz MOTOTRBO serisiyle ilgili çeşitli özellikleri ihlal etti:
• Sesle Çalışan İletim (VOX);
• Telemetri;
• Dinamik Karma Mod (DMM) öncelikli tarama;
• Konum tabanlı hizmetler;
• GPS Geri Döndürme Kanalı;
• Dijital Telefon Yaması (DTP); ve
• Dijital acil durum (“Man Down”) ve “Yalnız İşçi” yetenekleri.

Bu teknoloji özellikleri, Hytera Communications’ın daha önce “hızlı bir şekilde demode olmaya başlayan”  analog telsizleri üreten Hytera’dan sonra “çok hızlı bir şekilde” geliştirilen DMR ürünlerinde uygulandı – istifa eden mühendisleri işe almaya başladı. 2008’de Motorola Solutions, dava ile ilgili olarak. Hytera’nın dijital teknolojisinin kalbinde Motorola Solutions tarafından geliştirilen ve finanse edilen fikri mülkiyet yanlışlıkla elde edildiğini, davada iddia ediyor.

Dava uyarınca “Motorola, telsizlerini ve itibarını neredeyse bir asırdır inşa ediyor ve Hytera sadece birkaç ay içinde kaçırmaya çalıştı ve bugüne kadar bunu yapmaya devam ediyor” dedi.

Dosyalama işleminden bir gün sonra Hytera Communications, Motorola Solutions tarafından yapılan yasal işlemle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Hytera bildirisine göre, “Motorola Solutions’ın şirket web sitesinde yayınlanan haber bültenini okudum ve şikayetinin farkındayız.” “Hytera’nın politikası, mahkemeye sunulan davalar hakkında yorum yapmamak üzerinedir.

“Hytera, Çin’in merkezi Shenzhen’de bulunan küresel bir şirket olarak, iş için yüksek bir ahlaki standardı benimser ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki kanunlara ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uygun davranır. Hytera, işletme uygulamalarının ve operasyonlarının tamamen kanıtlanacağına inanmaktadır.Hytera Müşterilerine ve iş ortaklarına yönelik saygın ve güvenilir bir ortak olmayı devam ettirmeyi “amaçlıyor.

Kaynak : http://urgentcomm.com

Hytera

Hytera Telsiz Fiyatları

Hytera Telsiz Fiyatları ve Telsiz Cihazları Hakkında Detaylı Bilgi için www.hyteratelsiz.net 

Hytera Türkiye Telsiz Fiyatları ve Özellikleri hakkında detaylı bilgiye www.hyteraturkiye.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Dijital Telsiz Dinleme

Analog telsiz sistemlerinin yeri yavaş yavaş dijital ( sayısal ) modülasyon ve kanal erişim tekniğine sahip cihazlar alamaya başladı, Analog sistemler uzak doğudan çok ucuz bedeller ödenerek temin edilebilen VHF / UHF telsiz cihazları ile koyalıkla dinlenebilmekteydi ancak dijital telsiz sistemleri için aynı şeyler geçerlimi ? Maalesef şimdilik analog telsizlerde olduğu gibi sadece frekansı girerek dinleyebileceğiniz hazır bir devre yok, öncelikle dinlemek istediğiniz dijital yayının frekansını alabileceğiniz bir alıcıya sonrasında da bu yayının içeriğine uygun dijital işaretleri çözebilecek bir yazılıma ihtiyacınız olacak. Örnek olarak amatör uhf bandında 439 MHz’de bulunan dijital bir röle cihazını dinlemek için öncelikle amatör telsiz belgesine sahip olmanız ve bu frekansta çalışan bir telsiz cihazın olması gerekiyor, telsiz cihazınızın filtre edilmemiş ses çıkışı varsa bu çıkışı bilgisayarınızın mikrofon girşine bir kablo ile bağlayarak dijital konuşma içeren işareti bilgisayarınıza girmiş olursunuz, Dijital konuşmayı çözmek için ise SDR# programını kullanabilirsiniz, bu programı orijinal sitesinden indirmenizi tavsiye ediyoruz, programı kurduktan sonraki adımları bu programın sitesinden takip edebilirsiniz. Bu program maalesef sadece Windows işletim sistemlerini destekliyor, Linux kullanıyorsanız Gqrx programı size başlangıç için faydalı olabilir.

Telsiz Kiralama

Türkiye’nin her Bölgesinde OKTH hizmetleri kapsamında taleplere bağlı olarak sistemler tesis edilmekte ve işletmektedir. Kurumsal ihtiyaçlara göre dönemsel altyapı, telsiz ve kontrol ekipmanları kiralama hizmetlerini vermektedir. Lokal ve Geniş Alanlarda Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun Sayısal Trunk ( Tetra ) ve Konvensiyonel Analog teknolojiler kullanarak sistemler tesis etmekte ve 7/24 işletmektedir.

NEVADA, Bu Şebeklere üzerinden Kapalı Gruplara Telsiz Ses Haberleşmesi, Yazılı Mesaj, Sesli Mesaj, GPS Tabanlı Konumlandırma, Komuta ve Kontrol Servisleri
verebilmektedir.

OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti Harici kısa süreli, uzun süreli Lisanssız telsiz sistemleri PMR446 ve aksesuarları kiralamak ve yatırım maliyetlerinizi düşürmek artık elinizde.

Detaylı Bilgi için : www.nevadatelsiz.net

Telsiz Malzemeleri

Temel Telsiz Kullanımı için gerekli Anten, Batarya, Şarj Cihazı, Şarj Adaptörü, Kulaklık Mikrofon ve Telsiz Kılıflarını www.kirisun-turk.com sitesinde bulabilirsiniz. Farklı marka ve modellere ilişkin telsiz malzemelerine ve yedek parçalarına  www.standard.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Telsiz Yedek Parça ihtiyaçlarınıza tam çözüm.

Walkie Talkie

Walkie Talkie ReyhanliWalkie Talkie – Volki Tolki İngilizce Yürü ve Konuş anlamında Amerika Birleşik Devletleri’nde Lisans gerektirmeyen telsizlerin piyasaya çıkması ile kullanılmaya başlayan bir kavramdır, Türkiye’de bu tarz kısa mesafeli telsizler UHF bandı 446 MHz’de çalıştığı için PMR446 olarak anılmaktadır. Bir çok marka ve modelle Türkiye pazarına sunulan lisans ve izin gerektirmeyen telsizler kısa sürede rağbet görmeye ve yoğun kullanılmaya başlanmıştır. Zaman içerisinde sağlam gövdeye sahip ağır görevlerde dahi kullanılabilecek tipte cihazlar pazarda yer almaya başlamıştır. Toptan ve Perakende Walkie Talkie talepleriniz hakkında  Detaylı teknik bilgi ve fiyatlar www.nevadaport.com adresinde on-line bulunabilir.

Turkey’s biggest Walkie Talkie Supplier Nevada ready to serve you with huge numbers of stocks and solutions for radio communication. www.nevadaport.com  Reyhanli Walkie Talkie Solutions.

Dual Bant Telsiz

VHF ve UHF Frekans bandlarını içeren ve eş zamanlı her iki bandı da dinleme, seçerek konuşma imkanı sağlayan telsiz cihazlarıdır, VHF 136.000 – 174.000 MHz, UHF 400-470 MHz frekanslarını kapsamakta, 25-50 Watt Çıkış gücüne sahiptirler. Dual Band Telsiz cihazları Amatör frekans bandı için üretilenlerin haricinde profesyonel amaçlı kullanım içinde üretilmektedir. Dual Band telsizlerde her iki bandı birlikte çalıştırabilen Dual Araç antenleri kullanılmaktadır. Detaylı Bilgi için Dual Band Araç Telsizi adresini kullanabilirsiniz.

Dual Bant Telsiz

Telsiz Frekansları

PMR 446 TELSİZ FREKANSLARI

Kanal 01    446.00625 MHz      067.0 Hz
Kanal 02    446.01875 MHz      071.9 Hz
Kanal 03    446.03125 MHz      088.5 Hz
Kanal 04    446.04375 MHz      103.5 Hz
Kanal 05    446.05625 MHz      123.0 Hz
Kanal 06    446.06875 MHz      127.3 Hz
Kanal 07    446.08125 MHz      131.8 Hz
Kanal 08    446.09375 MHz      156.2 Hz
Kanal 09    446.00625 MHz    023 Digital
Kanal 10    446.01875 MHz    025 Digital
Kanal 11    446.03125 MHz    165 Digital
Kanal 12    446.04375 MHz    205 Digital
Kanal 13    446.05625 MHz    265 Digital
Kanal 14    446.06875 MHz    351 Digital
Kanal 15    446.08125 MHz    431 Digital
Kanal 16    446.09375 MHz    703 Digital

DENİZ TELSİZ FREKANSLARI

Kanal 15    156.750 MHz
Kanal 16    156.800 MHz Çağrı Kanalı
Kanal 17    156.850 MHz

112 TELSİZ FREKANSLARI

Her ilde VHF Frekans bandında Kanal veya Kanallar kullanılmaktadır.

En güncel düzenlemelere göre 168.000 MHz frekans bloğunun yanı sıra 167.000 MHz frekans bloğuda kullanılmaya başlanmıştır.

Bluetooth Kulaklıklı Telsiz

Kablolu kulaklık sistemlerinin keyfinizi kaçırdığı durumlarda kullanabileceğiniz Bluetooth Kablosuz kulaklık mikrofon sistemi ile Telsiz cihazına bağlı kalmaktan kurtulabilirsiniz, Telsiz cihazınıza 10-15 Mt. mesafede olsanız bile Blutooth Kulaklıkla telsiz kapsama sahanızın avantajları kulağınıza yansımaktadır, kulaklık kablosu üzerinde yer alan PTT bas Konuş düğmesi hızlı tepkisi ile Telsiz sistemlerinin anlık bas konuş avantajından bir şeyler kaybetmeden haberleşme yapmanızı sağlar. Lisanssız Telsiz sistemlerinin yanı sıra Profesyonele Telsiz cihazları ile entegre çalışan BT kablosuz kulaklık mikrofon sistemi uzun bekleme süresi ve yüksek ses seviyesi ile her türlü iş ve eğlence amaçlı kullanıma tam cevap vermektedir. Farklı model ürün detayları ve teknik özellikler için Telsiz sayfalarını ziyaret etmenizi öneririz.

Bluetooth Telsiz Kulaklık

Bluetooth Telsiz Kulaklığı

Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408
YÖNETMELİK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
KISA
MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI
HAKKINDA
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜMAmaç,
Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve güç limitlerinde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan, Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihazlarının yayın özelliklerini, frekans bandlarını, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kullanılması için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan
özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve güç limitlerinde çalışan, Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008
tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 36, 37 ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kısaltma ve tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma ve tanımlardan;a) Alarm: Belirli mesafedeki ikaz durumunu haber veren veya bildiren telsiz sistemini,b) Alçak
güçlü aktif tıbbi gereçler: Vücut içine yerleştirilerek bazı tıbbi
bilgileri elektromanyetik ortamda gönderen aktif alçak güçlü cihazları,c) Algıla
ve Kaçın (DAA- Detect and
Avoid) metodu: Bir telsiz cihazının; gönderme yapmadan önce çalıştığı frekans
bandındaki mevcut kanalları kontrol etmesi, başka sistemler tarafından
kullanılmakta olan kanalları kullanmaktan kaçınması ve göndermeyi boş
bulduğu kanallardan yapması esasına dayanan enterferans
önleme metodunu, ç)
Arama-kurtarma cihazı: Arama-kurtarma çalışmalarında yer tespiti yapmak amacıyla
kullanılan telsiz sistemini,d) Doğrudan
Ardışık Spektrum Yayılımı (DSSS- Direct Sequence Spread Spectrum):
Dar bandlı bir sinyalin yüksek veri hızlı bir kod
dizisi ile çarpılarak sinyalin spektrumunun genişletilmesi tekniğini,e) Düşük
Görev Çevrimi (LDC- Low Duty
Cycle) metodu: Gönderilen tüm sinyallerin sürelerinin
toplamının her bir saniye içerisinde saniyenin yüzde beşinden (%5) az olması
ve her bir saat içerisinde saatin binde beşinden (%0,5) az olması ve her
gönderilen sinyalin süresinin 5 ms’yi
geçmemesinin sağlanmasını, f)
e.i.r.p (Effective isotropic
radiated power): Etkin izotropik yayılım gücünü,g)
Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi
engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya
elektromanyetik etkiyi, ğ) Elektronik haberleşme:
Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses,
görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik,
elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri
vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını, h) Endüktif sistemler:
Kilitleme, tanımlama, tarama ve alarm verme özellikleri olan düşük
frekanslı telsiz sistemlerini,ı) e.r.p
(Effective radiated power): Etkin yayılım gücünü, i) Frekans Atlamalı Spektrum
Yayılımı (FHSS- Frequency Hopping
Spread Spectrum ): Alıcı ve vericinin eş zamanlı
olarak bir frekanstan diğerine atlayabilmesi kabiliyetini,j)
Geliştirilmiş Sayısal Kablosuz Telekomünikasyon Sistemleri (DECT- Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
: Telefon hattına bağlı, birbirleriyle elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla
sayısal teknikler kullanılarak irtibatlı, sabit, portatif cihazlardan
oluşan ve/veya hücresel yapı ile telefon santraline bağlı olarak bina veya kompleks dahilinde kullanılan sistemler ile veri
iletimine olanak sağlayan diğer kablosuz sistemleri,k)
Göndermeden Önce Dinle (LBT- Listen Before Talk)
: Bir telsiz cihazının, kullandığı banddaki
doluluğu algılayarak band boşalana kadar veya boş
bir banda geçiş yapılana kadar beklemesi kabiliyetini,l) Görev
çevrimi (Duty cycle): Bir telsiz cihazının, bir saatlik
zaman dilimi içerisinde aktif olarak çalıştığı sürenin bu bir saate
oranını,m)
Kablosuz mikrofon sistemleri: Mikrofon vericisi ve alıcısından oluşan
telsiz sistemini,n)
Kablosuz ses sistemleri: Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon veya
radyo-TV gibi verici ve alıcı cihazlardan oluşan, ses uygulamalarında
kullanılan sistemleri,o)
Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununu,ö)
Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri:
Karayolları taşımacılık ve ulaşımında otomatik para toplama, yol bakım, yol
güvenliği ve çarpışmayı önleme hizmetleri dahil,
araçlar arasında ve araçlarla yol kenarındaki bağlantı noktaları arasındaki
kısa mesafe erişimli mikrodalga veri iletişim sistemlerini,p) Kısa mesafe erişimli telsiz (KET) cihazları: Genellikle kapalı lokal
alanlarda, kampüs veya açık alanlarda kullanım amacına göre bu
Yönetmelikle belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer sistemlerde
zararlı elektromanyetik girişime sebep olmayan ve elektromanyetik girişime
açık olarak kullanılan cihazları, r)
Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu, s)
Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, ş) Maksimum
çıkış gücü: Bir KET
cihazının vericisinin çıkış gücü ile anten kazancından doğan toplam gücünü,t) Model
araç uzaktan kumanda cihazları: Havada, karada ve su altı veya üstünde
kullanılan model araçların uzaktan kontrolü amacıyla kullanılan telsiz
cihazlarını,u) Otomatik
Araç Tanımlama Sistemi (AVI- Automatic Vehicle Identification):
Araçta teçhiz edilmiş bir verici ve yol üzerine yerleştirilmiş sorgulama
üniteleri vasıtasıyla, aracın durumu ile ilgili bilgilerin genel trafik
veya demiryolu işletmesinin araç idare sistemlerine ulaşmasını sağlayan
sistemi,ü) Otomatik
Tren Kontrol Sistemi (Eurobalise): Demiryolu
işletmelerine, tren hattına yerleştirilmiş aktarıcılar aracılığıyla trenin
teşkili (vagon sayısı, ağırlık ve benzeri) ve tren hattının ileri kesimine
ait hız, sinyal bilgileri, viraj, kayma, kar,
çamur ve benzeri trafik bilgilerini trendeki ekrana aktarmak suretiyle
bilgi veren ve güvenli otomatik seyir sağlayan tren kontrol sistemini,v) Özel
Mobil Telsiz 446 (Private Mobile Radio – PMR 446): Kısa mesafe erişimli ses ve veri
haberleşmesine yönelik olan alçak güçlü telsiz cihazlarını,y) RF algılayıcılar
(dedektörler) ve ikaz cihazları: Herhangi bir
durum veya nesneyi tespit ederek sinyal veren telsiz cihazlarını,z) SBT cihazları:
Sınai, bilimsel ve tıbbi cihazları,aa) Sosyal
alarm sistemleri: Özellikle yaşlı veya engelli şahısların zor durumda kaldıklarında
yardım çağırmak amacıyla kullandıkları kablosuz çağrı sistemlerini,bb) Tahsisli
(Dedicated) anten: Cihazın ayrılabilir (kablo-konnektör veya dalga kılavuzu- konnektör
ile bağlanabilen) bir parçası olarak üretilmiş ve sadece bu ve/veya benzer
cihazlar ile kullanılmak üzere üretilmiş ve cihazla birlikte kullanılan
anteni,cc)
Tren Koruma Sistemi (Euroloop): Demiryollarında
aynı hat üzerinde birbirini izleyecek şekilde monte edilmiş ve mevcut
hattın bir elektrik şebekesi olarak kullanılmasıyla oluşturulmuş iletim
hatları üzerinden gönderme yapmak suretiyle, trenin güvenli seyrini
sağlayacak hız, yol durumu, sinyal bilgisi, mesafe ölçümü gibi bilgilerin
aktarıldığı tren koruma sistemini,çç)
Tümleşik (Integral) anten: Cihazın ayrılmaz bir
parçası olarak üretilmiş- konnektörlü veya konnektörsüz (cihaz içinde gömülü olarak bulunan)
anteni,dd) Ultra
genişband (UWB- Ultra wideband)
sistemler: Hâlihazırda çeşitli elektronik haberleşme hizmetlerine tahsisli
frekanslarda, çok geniş bir band aralığında (500MHz’den veya merkez frekansının
%20’sinden daha geniş bir bandda) ve genellikle
gürültü seviyesinin altında gönderme yapan sistemleri,ee)
Uyarlanabilir Frekans Çevikliği (AFA- Adaptive Frequency Agility): Cihazın
kendi kullanım özelliğine göre tanımlı bir aralıkta boş olan bandı bularak
yayım frekansını o banda değiştirme kabiliyetini,ff)
Uzaktan kumanda: Model araç uzaktan kumanda cihazlarının dışında kalan
cihaz ve makinelerin işlevlerini veya hareketlerini, uzaktan başlatmaya,
değiştirmeye veya durdurmaya yarayan telsiz cihazlarını,gg)
Uzaktan ölçüm: Uzakta bulunan sisteme ait verileri elektromanyetik dalgalar
aracılığıyla otomatik olarak ölçmeye ve kaydetmeye yarayan bir verici ve
bir alıcı telsiz cihazından meydana gelen sistemi,ğğ) Verici
Gücü Kontrolü (TPC- Transmitter Power Control): Bir telsiz
cihazının, çıkış gücünü enterferans oluşturmamak
amacıyla azaltabilme kabiliyetini,hh) Veri
iletişim sistemi: Belirli bir mesafedeki bilgilerin harf, rakam ve/veya sembollerle
gönderilmesi ve/veya alınmasını sağlayan telsiz sistemini,ıı) Watt (W): Güç birimini,ii)
Yapı malzeme analizi (BMA- Building material analysis)
sistemleri: Çeşitli yapılar içerisinde yer alan boru, kablo veya benzeri
duvar içi malzemelerin yerlerinin tespiti veya fiziksel özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla kullanılan sistemleri,jj) Yer ve duvar tetkiklerinde kullanılan radar
(GPR/WPR- Ground/Wall probing radar) sistemleri: Yer altının veya çeşitli
yapıların alt kısımlarının analiz edilmesi amacıyla, yer veya duvara yakın
bir mesafede veya en fazla 1 metre mesafede (uçaklardan kontrol
edilebilenler hariç), yayılan sinyallerin yer veya duvarın içine
yönlendirilmesi yöntemiyle yetkili personel tarafından kullanılan
sistemleri,kk) Zararlı
elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini
veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir
telsiz haberleşme hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya
kesinti oluşturan elektromanyetik girişimiifade
eder.İKİNCİ BÖLÜMGenel Esaslar ve KET Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik KriterlerGenel esaslar
MADDE 5 –(1)Bu
Yönetmelik kapsamında yer alan kısa mesafe erişimli alçak güçlütelsiz cihaz ve sistemler:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları
karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla telsiz
ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline
gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir.
b) Kurum
tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların elektronik
haberleşme cihaz ve sistemleri üzerinde herhangi bir zararlı elektromanyetik
girişime neden olmadan ve anılan sistemlerin kullanımından kaynaklanan elektromanyetik
girişimi kabul ederek kullanılmak zorundadır.c) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi
kullanımındaki taşınmazların dâhilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına
taşmayan ve kampüs veya açık alanlarda, münhasıran
şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılmalı ve üçüncü şahıslara
herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamalı,
sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemeli ve kamu kullanımına açık
olarak sunulmamalıdır. Ancak, 28/5/2009 tarih ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme
Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen işletmecilerden KET cihaz ve
sistemleri kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunanlar ve/veya
şebekesi veya altyapısı kurup işletme hakkına sahip olanlar bu hükümden
muaftır.(2) KET
cihazlarının bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler
ile kullanım amaçları dışında kullanılmak istenmesi durumunda, Kurumdan telsiz kurma ve kullanma izni
alınması gerekmektedir.(3) Aksi
belirtilmedikçe, KET cihazlarının; tahsisli veya tümleşik anten
kullanmaları gerekmektedir. KET cihazları ile anten birleşiminin bu
Yönetmelikte belirtilen teknik kriterlere uygun
olması gerekmektedir.(4)
Kurum; bu Yönetmelikte belirtilen tüm cihaz ve sistemlerin, kurma ve
kullanma esasları ile ilgili teknik düzenlemelere ve kriterlere
uygunluğunu denetlemeye ve denetlettirmeye yetkilidir.(5) Bu
Yönetmelikte belirtilen cihaz ve sistemler; 24/3/2007
tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) ve ilgili
diğer düzenlemelerde yer alan teknik koşullar ile güvenlik koşullarına
uygun olarak piyasaya arz edilir.Genel amaçlı KET cihazlarıMADDE 6 –
(1) Uzaktan kumanda, uzaktan ölçüm, alarm, oyuncak telsiz ve araçları,
video-kamera, eş zamanlı tercüme ve benzeri uygulamalarda kullanılan
sayısal veya analog her türlü ses ve veri
iletimini sağlayan cihazlar; Tablo-1’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 1: Genel amaçlı KET cihazlarının teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü, Güç Yoğunluğu Limiti ve/veya Manyetik Alan Şiddeti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 6765-6795 kHz 10 metrede 42 dBµA/m TS EN 300330 Not 1
b 13.553- 13.567 MHz 10 metrede 42 dBµA/m
c 26.957-27.283 MHz 10 metrede 42 dBµA/m
veya 10 mWe.r.p TS EN 300220TS EN 300330
ç 40.660-40.700 MHz 10 mWe.r.p TS EN 300220
d 138.20-138.45 MHz 10 metrede 42 dBµA/m < %1 görev çevrimi(Not 2)
e 148-152 MHz 10 mWe.i.r.p 12.5/25 kHz Eğitim ve araştırma kurumları tarafından hayvan
takip ve izleme amaçlı kullanılacaktır.
f 433.050-434.790 MHz(Not 5) 10 mWe.r.p <%10 görev çevrimi(Not 2) TS EN 300220 Not 1
f1 433.050-434.790 MHz(Not 6) 1 mWe.r.p-13 dBm/10 kHz250 kHz’den daha büyük band genişliğindeki geniş band
modülasyonlar için güç yoğunluğu -13 dBm/10kHz’dir. Not 1
f2 433.050-434.790 MHz(Not 6) 10 mWe.r.p 25 kHz’e kadar Not 1
g 863-870 MHz(Not 4,5 ve 8) 25 mWe.r.p ≤%0.1 görev çevrimi veya LBT(Not 2 ve 7) 47 ve daha fazla kanal için ≤100kHz(Not 3) FHSS Modülasyon tekniği kullanılacaktır.
25 mWe.r.p(Not 9)Güç yoğunluğu:-4.5 dBm/100 kHz ≤%0.1 görev çevrimi veya LBT+AFA(Not 2, 7 ve 8) FHSS hariç
DSSS ve diğer genişband modülasyon teknikleri
kullanılacaktır.
25 mWe.r.p ≤%0.1 görev çevrimi veya LBT+AFA(Not 2 ve7) ≤100 kHz, 1 veya
daha fazla kanal modülasyon band genişliği için
≤300 kHz (Not 3) Dar ve geniş band modülasyonlar
kullanılacaktır.
g1 868.000-868.600 MHz(Not 5) 25 mWe.r.p ≤%1 görev çevrimi veya LBT+AFA(Not 2) 1 veya daha fazla kanal için (Not 3)
g2 868.700-869.200 MHz(Not 5) 25 mWe.r.p ≤%0.1 görev çevrimi veya LBT+AFA(Not 2) 1 veya daha fazla kanal için (Not 3)
g3 869.400-869.650 MHz 500 mWe.r.p ≤%10 görev çevrimi veya LBT+AFA(Not 2) 25 kHz(1 veya daha fazla kanal için) TS EN 300220 Dar ve geniş band modülasyonlar
kullanılacaktır.Tüm frekans bandı yüksek hızdaki veri
aktarımlarında tek kanal olarak kullanılabilecektir.
g4 869.700-870.000 MHz(Not 6) 5 mWe.r.p Dar ve geniş band modülasyonlar
kullanılacaktır.Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, tüm frekans
bandı kullanılabilir.
25 mWe.r.p ≤%1 görev çevrimi veya LBT+AFA (Not 2)
ğ 2400-2483.5 MHz 10 mWe.i.r.p TS EN 300440 Not 1
h 5725-5875 MHz 25 mWe.i.r.p Not 1
ı 24.00-24.25 GHz 100 mWe.i.r.p Not 1
i 61.0-61.5 GHz 100 mWe.i.r.p Not 1
j 122-123 GHz 100 mWe.i.r.p Not 1
k 244-246 GHz 100 mWe.i.r.p Not 1
Not 1: Bu
band SBT cihazları için de tahsislidir.Not 2: Görev
çevrimi kısıtlaması, LBT veya eşdeğer tekniklerin uygulandığı durumda
cihazın bu fonksiyonları kullanıcı tarafından kapatılmamalıdır. AFA veya
eşdeğer özelliklere sahip olmayan LBT cihazları için görev çevrimi limiti
uygulanır. Frekans çevikliğine sahip herhangi bir cihaz için, LBT veya
eşdeğer bir özelliği yok ise, görev çevrimi sınırlaması iletişimin tamamı
üzerinden uygulanır.Not 3: Tercih
edilen kanal aralığı 50 kHz
veya 25 kHz’lik alt bölmelere ayrılabilen 100 kHz band genişliğidir.Not 4: Alarmlar
için alt bandlar hariç. (Tablo-7’ye bakınız)Not 5: Maksimum
300 kHz band
genişliğine sahip sayısal modülasyon metodu sağlanırsa ses ve video
uygulamalarına izin verilir. Maksimum 25 kHz band genişliğine kadar analog
ve sayısal ses uygulamalarına izin verilir. 863-865 MHz
alt bandında Tablo-10 ve Tablo-12’de verilen söz konusu band
ile ilgili şartlar uygulanır. Not 6: Ses
ve video sinyalleri hariç. Maksimum 25 kHz band genişliğine kadar LBT veya eşdeğer spektrum erişim
teknikleri ile ses ve video uygulamalarına izin verilir. Verici her iletim
için maksimum iletim periyodunun 1 dakika olmasını kontrol edecek bir
“çıkış gücü sensörü” içermelidir.Not 7: Eğer
band 865-868 MHz ile
sınırlandırılırsa görev çevrimi %1’e kadar arttırılabilir.Not 8: 200
kHz – 300 MHz band genişliğine sahip FHSS ve DSSS modülasyonlarından
başka geniş band modülasyonları için, eğer 10 mW e.r.p güce kadar band
863-865 MHz ile sınırlandırılırsa görev çevrimi
%1’e kadar arttırılabilir.Not 9: Eğer
çalışma bandı 865-868 MHz ve 865-670 MHz ile sınırlandırılırsa güç yoğunluğu 6.2 dBm/100 kHz ve -0.8dBm/100 kHz’e
çıkartılabilir. Arama-kurtarma cihazları MADDE 7- (1) Arama-kurtarma çalışmaları esnasında
kullanılan KET cihazları, Tablo-2’de belirtilen teknik kriterlere
uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 2: Arama-kurtarma cihazları teknik kriterleri
Çalışma
Frekansı Maksimum
Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 456.9 – 457.1 kHz 10 metrede 7 dBµA/m Sürekli dalga (modülasyon yok) TS EN 300718 Çığ veya heyelanda arama kurtarma amacıyla kullanılacaktır.
b 40.6625-40.6875 MHz 100 mW e.r.p 25 kHz Sadece afet durumunda arama kurtarma amacıyla
kullanılacaktır.
c 169.4-169.475 MHz 500 mW e.r.p <%10 görev çevrimi En fazla 50 kHz TS EN 300220 Uzaktan ölçüm amacıyla kullanılacaktır.
<%1 görev çevrimi Takip ve yer tespit amacıyla kullanılacaktır.
Genişband veri iletim sistemleri MADDE 8- (1) Veri iletimi, bilgi işlem, kayıt, çevirme,
dosyalama, depolama, aktarma amacıyla Tablo-3’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Ancak, Kurum
tarafından, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği
kapsamında yetkilendirilen ve KET cihaz ve sistemleri kullanarak elektronik haberleşme
hizmeti sunma ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletme hakkına sahip
olan işletmeciler, Tablo-3’te belirtilen kriterlere uymak kaydıyla, anılan Yönetmelikte
yer alan hükümlere tabidirler.
Tablo 3: Genişband veri iletim sistemleri teknik kriterleri

Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü ve/veya Güç Yoğunluğu Limiti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklamalar
a 2400-2483.5MHz 100 mWe.i.r.p Not 3 TS EN 300328 FHSS modülasyon tekniği haricindeki geniş band modülasyonlarda maksimum e.i.r.p yoğunluğu 10 mW e.i.r.p./MHz’dir.

b 5150-5350MHz 200 mW ortalama e.i.r.pMaksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 10 mW/1 MHz’dir. Not 1, 2, 3 ve 4 TS EN 301893 Hava alanlarının pisti merkez olmak üzere 1 km
mesafe dışındaki kapalı alanlarda kullanılabilir.Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda
kullanılacaktır.
c 5470-5725MHz 1 W ortalama e.i.r.pMaksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 50 mW/MHz değeri ile sınırlı
olacaktır. Not 1, 2, 3 ve 4 Bina içi ve dışı alanlarda kullanılabilir.
ç 17.1-17.3 GHz 100 mW e.i.r.p Not 3 ve 4
d 57-66 GHz 40 dBm (Ortalama e.i.r.p.)
Maksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 13 dBm/
MHz’dir. Not 3 TS EN 302567 Açık alanlarda sabit olarak kullanılmayacaktır.
Not 1: 5250-5350
MHz ve 5470-5725 MHz bandlarında çalışan cihazların TS EN 301893
standardında tanımlanan RF algılayıcı (radar) sistemleri ile uyumlu
çalışması ve bu bandlarda çalışan radar
sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemleri alması
gerekmektedir.Not 2: 5250-5350
MHz ve 5470-5725 MHz bandlarında bulunan cihazlar TPC kabiliyetine sahip
olmalıdır.Not 3:
Sadece tümleşik veya tahsisli anten kullanılacaktır.Not 4:
Bu bandlarda çalışan cihazlarda radar
sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması
zorunludur. Demiryolu uygulamaları MADDE 9- (1) Demiryollarında kullanılan; demiryolları otomatik
araç tanımlama, otomatik tren kontrol, tren koruma sistemlerinde
kullanılacak cihazlar, Tablo-4’te belirtilen teknik kriterlere
uygun olmak kaydıyla kullanılır.
Tablo 4: Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 2446-2454 MHz 500 mWe.i.r.p TS EN 300761 Demiryolları otomatik araç tanımlama sistemlerinde
kullanılacak. Sadece tren var iken verici aktif olacaktır. Her biri 1.5 MHz genişliğinde 5 kanal
halinde kullanılacaktır.
b 27.090-27.100 MHz 10 metrede42 dBA/m TS EN 302608TS EN 300330 Bir trenin Balise/Eurobalise sinyal alındısı için kullanılabilir.
Ayrıca Loop/Euroloop
aktivasyonu için kullanılabilir.
c 984 – 7484kHz 10 metrede9 dBA/m <%1 görev çevrimi Sadece bir trenin Balise/Eurobalise sinyal alındısı için kullanılacaktır.
ç 7.3 – 23.0 MHz 10 metrede-7 dBA/m TS EN 302609 10 kHz’lik band genişliği için belirlenmiş maksimum alan şiddeti,
uzaysal olarak 200 metrelik çevrime ortalaması alınmış şekilde. Sadece
tren var iken aktif olacaktır.Kod uzunluğu 472 çip ve
merkez frekansı 13.547 MHz olacaktır.
Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri MADDE 10-
(1) Otomatik para toplama, park yeri düzenleme ve park yeri ücretlendirme,
trafik bilgi aktarımı ve acil uyarı sistemleri, trafik kontrol ve trafik
öncelikleri gibi karayolları taşımacılığı ve ulaşımda yol emniyeti, kaza
sayılarının azaltılması, ulaşım verimliliği ve çevresel kalitenin
geliştirilmesi amacıyla akıllı taşımacılık sistemlerinde; araç sistemleri
için yol başlangıçlarında, çok şeritli yol bağlantılarının gereksinimlerini
karşılayacak şekilde ulusal bazda, araçtan araca
linkler olarak, araca monteli radar sistemlerinde ve benzeri şekilde
kullanılan karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik
sistemleri Tablo-5’te gösterilen
çıkış gücünü geçmemek kaydıyla kullanılır. Tablo 5: Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik
sistemleri teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü ve/veya Güç Yoğunluğu Limiti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklamalar
a 5795 -5805 MHz 2 We.i.r.p veya 8 We.i.r.p TS EN 300674 Yoldan araca sistemler için kullanılacak.Kanal merkez frekansları; 5797.5 MHz ve 5802.5 MHz için 5 MHz kanal aralığı, 5800 MHz için ise kanal aralığı 10 MHz
olacaktır.1 Mbit/s’lik veri hızında 8 We.i.r.p ve 500 kbit/s
gönderme, 250 kbit/s alma veya düşük hızlarda
(31 kbit/s) 2 We.i.r.p
’ye izin verilmektedir.(Not 1)
b 5805 -5815 MHz Çok şeritli yolların birleşimindeki sistemler
için kullanılacak. Kanal merkez frekansları; 5807.5 MHz ve
5812.5 MHz için kanal aralığı 5 MHz, 5810 MHz için ise kanal
aralığı 10 MHz.1 Mbit/s’lik veri hızında 8 Weve
500 kbit/s gönderme, 250 kbit/s
alma veya 31 kbit/s’lık
düşük hızlarda 2 We’a izin
verilmektedir.(Not 1)
c 63-64 GHz 40 dBm e.i.r.p TS EN 302686 Araçtan araca ve yoldan araca sistemlerde
kullanılacaktır.
ç 76 -77 GHz 55 dBm e.i.r.p
(maksimum güç) ve -23.5 dBm
(sadece puls radar, ortalama güç)-50 dBm(ortalama
güç) TS EN 301091 Araç ve alt yapı radar sistemlerinde kullanılacaktır.
d 21.65-26.65 GHz Maksimum güç yoğunluğu 0 dBm/50
MHz. e.i.r.p ve maksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu
-43.3 dBm/1 MHze.i.r.p
olmalıdır.22 GHz’in altında maksimum
ortalama e.i.r.p. yoğunluğu 61.3 dBm/MHze.i.r.p olmalıdır. TS EN 302288
e 77-81 GHz 55 dBme.i.r.p veMaksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -3 dBm/MHz’dir. TS EN 302264
f1 24.05-24.075 GHz 100 We.i.r.p Not 2 TSE EN 302858 Araç radar sistemlerinde kullanılacaktır.(Not 1)
f2 24.075- 24.150 GHz 0.1 mWe.i.r.p Not 3
100 mWe.i.r.p Not 3
f3 24.150-24.250 GHz 100 mWe.i.r.p
g1 24.250-24.495 GHz -11 dBm e.i.r.p ≤0.25%/s/25 MHz görev çevrimi Araç radar sistemlerinde kullanılacaktır.
g2 24.495-24.500 GHz -8 dBm e.i.r.p ≤1.5%/s/25 MHz görev çevrimi
g3 24.250-24.500 GHz 20 dBm e.i.r.p ≤5.6%/s/25 MHz görev çevrimi
16 dBm e.i.r.p ≤2.3%/s/25 MHz görev çevrimi
Not 1: Bu
band SBT cihazları için de tahsislidir.Not 2: Bu
bandlarda çalışan cihazlarda radar sistemlerini
olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.Not 3: Bir tamponun
arkasına monteli cihazlar için ışınlama süresi her 3 ms’de
4 s/40
kHz’in altında, tamponsuz monteli cihazlar için
her 3 ms’de 3 s/40 kHz’in altında
olmalıdır. Ayrıca, tüm cihazlar için ışınlama süresi her 40 ms’de 1 ms/40 kHz’in altında olmalıdır. Minimum frekans modülasyon
aralığı veya 250kHz’lik minimum anlık band
genişliği kısıtları maksimum ışınlama süresi kısıtı
ile birlikte uygulanır. RF
algılayıcı (dedektör) ve
ikaz cihazları MADDE 11- (1) Kaybolması, çalınması veya belirli bir
bölgeden geçişin önlemesi amacıyla, önceden etiketlenmiş nesneleri tespit
etmeye yarayan RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları,
Tablo-6’da belirtilen teknik kriterlere uygun
olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 6: RF
algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklamalar
a 2400-2483.5 MHz 25 mWe.r.i.p TS EN 300440
b 9200-9500 MHz
c 9500-9975 MHz
ç 13.4-14.0 GHz
d 24.05-24.25 GHz 100 mW e.i.r.p
e 4.5 – 7 GHz -41.3dBm/MHz e.i.r.p. TS EN 302372 Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla
kullanılacaktır
f 8.5 – 10.6 GHz
g 24.05 – 27.00 GHz
ğ 57-64 GHz
h 75-85 GHz
ı 17.1-17.3 GHz 26 dBm e.i.r.p Radar anten
örüntüsü ve DAA tekniğinin gerçekleştirilmesi amacıyla yer temelli sentetik
diyafram radar sistemleri için TS EN 300440 standardında tanımlanan özel
gereklilikler uygulanır. Bu bandlarda çalışan
cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin
alınması zorunludur. TS EN 300440 Yer temelli sentetik diyafram radar
Alarm
sistemleri MADDE 12- (1) Güvenlik, sağlık ve acil yardım amaçlı
kullanılmak üzere tasarlanmış genel alarm sistemleri ile hareket yeteneği
sınırlı insanlara tehlike durumunda sinyal göndererek yardım almalarını
temin edecek telefon hattına bağlantılı lokal bir
birim ve bunun aracılığıyla otomatik çevirme sağlayan sosyal alarm
sistemleri, Tablo-7’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla
kullanılır. Tablo 7: Alarm
sistemleri teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklamalar
a 868.6-868.7 MHz 10 mWe.r.p <%1 görev çevrimi 25 kHz TS EN 300220 Tüm frekans bandı bir kanal olarak yüksek hızdaki
veri iletiminde de kullanılabilir.
b 869.25-869.30 MHz <%0.1 görev çevrimi
c 869.65-869.70 MHz 25 mWe.r.p <%10 görev çevrimi
ç 869.20-869.25 MHz 10 mWe.r.p <%0.1 görev çevrimi Sosyal alarm sistemlerinde kullanılacaktır.
d 869.3-869.4 MHz <%1 görev çevrimi
e 169.4750-169.4875
MHz <%0.1
görev çevrimi 12.5 kHz Sosyal
alarm (kişisel kullanım) sistemlerinde kullanılacaktır.
f 169.5875-169.6000
MHz <%0.1
görev çevrimi
Model araç
uzaktan kumanda cihazları MADDE 13- (1) Model araçların uzaktan kontrolünde
kullanılacak model araç uzaktan kumanda cihazları, Tablo-8’de belirtilen teknik
kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 8: Model araç uzaktan kumanda cihazları teknik kriterleri
Kanal
Frekansı/Frekans Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 26.995 MHz,27.045 MHz,27.095 MHz,27.145 MHz,27.195 MHz 100 mWe.r.p 10 kHz TS EN 300220
b 34.995-35.225 MHz Sadece model uçak ve helikopterler için izin
verilebilir.
c 40.665 MHz,40.675 MHz,40.685 MHz,40.695 MHz

Endüktif sistemler
MADDE 14- (1) Bina içinde veya dışında ve dar bir alanda
kullanılan, araç güvenlik sistemi, hayvan tanımlama, hırsız alarm
sistemleri, çevre atık kontrolü, kablo dedektörü,
kimlik tanımlama, kablosuz ses linkleri, giriş kontrolü, süreç kontrolü, sensörler, güvenlik sistemleri, otomatik madde
tanımlama, kablosuz kontrol sistemleri, otomatik oto yol ücret toplama ve
benzeri uygulamaları kapsayan endüktif sistemler,
Tablo-9’da ve bu Yönetmelikteki diğer tablolarda belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.
Tablo 9: Endüktif sistemler teknik
kriterleri

Frekans
Bandı Manyetik
Alan Şiddeti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 9-90 kHz 10 metrede 72 dBµA/m (30 kHz ‘de 3 dB/octave) Not 1 TS EN 300330 Çerçeve (Loop) anten kullanılması durumunda 0. 05 m2
ve 0.l6 m2 arasındaki alanda alan şiddeti 10xlog (alan/0.16 m2
) olacak şekilde azalır. Anten alanı 0.05 m2 den küçük ise,
alan şiddeti 10 dB azalır.Çıkış gücü seviyesi 30 kHz’te 3dB/oktav düşer.
b 90 -119 kHz 10 metrede 42 dBµA/m
c 119-135kHz 10 metrede 66 dBµA/m(119 kHz’ de 3 dB/octave) Çıkış gücü seviyesi 119 kHz’te 3dB/oktav düşer.
ç 135-140 kHz 10 metrede 42 dBµA/m
d 140-148.5 kHz 10 metrede 37.7 dBµA/m
e 6765-6795 kHz 10 metrede 42 dBµA/m
f 7400-8800 kHz 10 metrede 9 dBµA/m
g 13.553-13.567 MHz 10 metrede 42 dBµA/m TS EN 300330TS EN 302291
g1 13.553-13.567 MHz 10 metrede 60 dBµA/m TS EN 300330 Sadece RFID-radyo frekanslı
tanımlama sistemleri ve elektronik takip sistemlerinde kullanılacaktır.
h 26.957-27.283 MHz 10 metrede 42 dBµA/m
ı 10.2-11 MHz 10 metrede 9 dBµA/m
i 3155-3400 kHz 10 metrede 13.5 dBµA/m Not 1
j1 148.5 kHz-5 MHz 10 metrede -15 dBµA/m İzin verilen maksimum
alan şiddeti, 10 kHz band
genişliği için belirtilmiştir. Eğer band
genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin
verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m
olacaktır ancak, 10 kHz band
genişliğindeki (10 metrede) -15 dBµA/m alan
şiddeti korunacaktır.
j2 5-30 MHz 10 metrede -20 dBµA/m İzin verilen maksimum
alan şiddeti, 10 kHz band
genişliği için belirtilmiştir. Eğer band
genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin
verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m
olacaktır ancak, 10 kHz band
genişliğindeki (10 metrede) -20 dBµA/m alan
şiddeti korunacaktır.
j3 400-600 kHz 10 metrede -8 dBµA/m Sadece RFID-radyo
frekanslı tanımlama sistemleri tarafından kullanılacaktır. İzin verilen maksimum alan şiddeti, 10 kHz band genişliği için
belirtilmiştir. Eğer band genişliği 10 kHz’den fazla
ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m olacak ancak, 10 kHz
band genişliğindeki (10 metrede) -8 dBµA/m alan şiddeti korunacaktır.Bu sistemler minimum 30 kHz band genişliğinde
çalıştırılmalıdır.
Not 1: Harici
anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten
kullanılabilir. Kablosuz
mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar MADDE 15- (1) Kablosuz mikrofonlar, vücutta takılı olarak
veya elde tutularak yakın ve özel kullanıma göre tasarlanmış vericiler ile
alıcılardan oluşan sistemler ve işitmeye yardımcı cihazlar, Tablo-10’da
belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla
kullanılır. Tablo 10: Kablosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar
teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 29.7-47.0 MHz 10 mWe.r.p 50 kHz TS EN 300422 Ayarlanabilir aralık temellidir.30.3-30.5 MHz, 32.15-32.45 MHz ve
41.015-47.00 MHz bandları
harmonize askeri bandlardır.(Not 2)
b 173.965-174.015MHz 2 mWe.r.p Not 1
c 863-865 MHz 10 mWe.r.p TS EN 300422TS EN 301357 Not 1 ve 2
ç 174-216 MHz 50 mWe.r.p TS EN 300422 Ayarlanabilir aralık temellidir.Not 1, 2 ve 3
d1 470-786 MHz 50 mWe.i.r.p Ayarlanabilir aralık temellidir.(Not 2 ve 3)
d2 786-789 MHz 12 mWe.i.r.p Not 2
d3 823-826 MHz 20 mWe.i.r.p100 mWe.i.r.p 200 kHz Not 2, 4 ve 5
d4 826-832 MHz 100 mWe.i.r.p 200 kHz Not 2, 5
e l785-l795 MHz 20 mWe.i.r.p
veya50 mWe.i.r.p Not 2 ve 3
f l795-l800 MHz 20 mWe.i.r.p veya50 mWe.i.r.p
g1 169.400-169.4750 MHz 10 mWe.r.p. En fazla 50 kHz Not 1
g2 169.4875-169.5875 MHz
h 169.4-174.0 MHz Ayarlanabilir aralık
temellidir. Bu banddaki diğer kullanımlardan
meydana gelecek enterferansa dikkat edilmelidir.
( Not 1)
Not 1: İşitmeye
yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.Not 2: Kablosuz
mikrofonlarda kullanılabilir.Not 3: Vücuda
takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW olmalıdır.Not 4: Vücuda
takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 100 mW olmalıdır.Not 5: 1
Ocak 2015 tarihinden sonra kullanılmayacaktır. Alçak güçlü aktif tıbbi gereçlerMADDE 16-
(1) Etkin olarak canlıların vücuduna yerleştirilen tıbbi cihazlardan oluşan
alçak güçlü cihazlar, Tablo-11’de belirtilen teknik kriterlere
uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 11: Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum Çıkış Gücü
veya Manyetik Alan Şiddeti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 402-405 MHz 25 µW e.r.p Not 3 25 kHz TS EN 301839 Band genişliğini 300 kHz’e
kadar genişletebilmek için yan kanallar birleştirilebilir.Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif
tıbbi gereçleri içindir.
a1 401-402 MHz LBT veya≤%0.1 görev çevrimi(Not 2) TS EN 302537 Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi
gereçlerden a’da kapsanmayanlar içindir.Band genişliğini 100 kHz’e
kadar genişletebilmek için 25 kHz’lik
yan kanallar birleştirilebilir. (Not 1)
a2 405-406 MHz LBT veya≤%0.1 görev çevrimi(Not 2)
b 9-315 kHz 10 metrede 30 dBµA/m <%10 görev çevrimi TS EN 302195 Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif
tıbbi gereçlerin telemetri amaçlı kullanılması halinde endüktif çevrim (loop)
tekniği kullanılır.
c 315-600 kHz 10 metrede -5 dBµA/m <%10 görev çevrimi TS EN 302536 Hayvanların vücuduna takılabilen tıbbi cihazlarda
kullanılır.
ç 30-37.5 kHz 1 mW e.r.p <%10 görev çevrimi TS EN 302510 Kan basıncı ölçme amaçlı olarak çok düşük güçlü,
vücuda yerleştirilebilir tıbbi gereçlerde kullanılır.
d 12.5-20 MHz 10 metrede
-7 dBµA/m <%10 görev çevrimi TS EN 300330 Çok düşük güçlü, hayvanların vücuduna takılabilen
aktif tıbbi gereçler sadece kapalı alanlarda kullanılacaktır.Maksimum alan şiddeti 10 kHz
band genişliği için belirtilmiştir.Çok düşük güçlü, hayvanların vücuduna takılabilen
aktif tıbbi gereçlerin iletim maskı; 300 kHz band genişliğinde 3 dB,800 kHz band genişliğinde 10 dB,2 MHz band genişliğinde 20 dB
olarak tanımlanmaktadır.
e 2483.5-2500 MHz 10 dBm e.i.r.p LBT+AFA ve <%10 görev çevrimi(Not 3) 1 MHz Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif
tıbbi gereçler ve yardımcı gereçleri içindir.Bireysel vericiler bitişik kanalları
birleştirerek band genişliğini 1 MHz’den artırabilir.Yardımcı birimler sadece kapalı alanda
kullanılır.

Not 1: 1
MHz’lik sınırlı spektrumdan dolayı birçok
kullanıcının banda erişiminin eş zamanlı sağlanabilmesi için bu bandlarda maksimum band
genişliğinin 100 kHz olması gerekmektedir.Not 2: Ortamdaki
RF yayını algılama becerisi olmayan sistemler, ≤%0.1
görev çevriminde maksimum 250nW e.r.p. ile sınırlandırılır.Not 3: Ekipmanlar
uygulanabilir harmonize standartlarda tarif
edilen veya eşdeğeri spektrum erişim mekanizmalarına sahip olmalıdır. Kablosuz ses sistemleriMADDE 17-(1) Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon,
radyo-TV ve benzeri verici ve alıcı cihazlardan oluşan kablosuz ses
sistemleri, Tablo-12’de belirtilen teknik kriterlere
uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 12: Kablosuz ses
sistemleri teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 863-865 MHz 10 mWe.r.p TS EN 301357
b 864.8-865 MHz 50 kHz TS EN 300220 Dar band analog ses sistemleri sadece bu bandda
kullanılacaktır.
c 1795-1800 MHz 20 mWe.i.r.p TS EN 301357
ç 87.5-108 MHz 50 nWe.r.p 200 kHz
Radyo frekanslı tanımlama sistemleriMADDE 18-(1) Veri iletimi, dosyalama, depolama, yer
belirleme, kişi tanımlama, giriş kontrolü, kablosuz kontrol, depo
arşivleme, yakınlık sensörü, el cihazlarına data transferi, kablosuz etiket, alarm, atık yönetimi ve
benzeri işlemleri yapan radyo frekanslı tanımlama sistemleri, Tablo-13’te
belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 13: Radyo
frekanslı tanımlama sistemleri teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 2446-2454 MHz 500 mW e.i.r.p veya4 W e.i.r.p Not 3 — TS EN 300440 500 mW e.i.r.p çıkış gücünün üzerindeki
güçlerdeki cihazlar sadece bina içlerinde kullanılacaktır ve bu durumda
görev çevrimi herhangi bir 200ms için
<%15 olmalıdır (30 ms açık, 170ms
kapalı).Çıkış gücünün 500 mW e.i.r.p
‘nin üzerinde olması durumunda bina
dışından itibaren 10 uncu metrede ölçülen alan şiddeti; bina dışına
kurulu ve 500 mW e.i.r.p çıkış
gücündeki cihazın aynı mesafedeki eşdeğer alan şiddetini geçmeyecektir.
b1 865.0-865.6 MHz 100 mWe.r.p Not 1, 2 ve 3 200 kHz TS EN 302208
b2 865.6-867.6 MHz 2 W e.r.p
b3 867.6-868.0 MHz 500 mWe.r.p
Not 1: Kanal
numaraları 1’den 15’e kadar olmak üzere, kanal merkez frekansları 864,9 MHz + (0,2 MHz × kanal
numarası) formülüyle bulunur.Not 2: Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım
teknikleri kullanılmayacaktır.Not 3: Çıkış
gücünün 500 mW e.i.r.p ‘in üzerinde olma
ihtimali olan cihazlar, otomatik güç kontrol özelliğine sahip olmalıdır. Özel mobil telsiz 446 (PMR 446)MADDE 19-
(1) Ses ve veri haberleşmesine açık, çok sayıda kullanıcının frekans
bandını ortak kullanımına yönelik kısa mesafe erişimli telsiz
haberleşmesinde kullanılan cihazlar, Tablo-14’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 14: Özel mobil
telsiz 446 teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 446.000-446.100 MHz 500 mW e.r.p 12.5 kHz
b 446.100-446.200 MHz 6.25/12.5 kHz Sadece sayısal kullanım.
Geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon sistemleri MADDE 20- (1) Geliştirilmiş
sayısal kablosuz telekomünikasyon sistemleri, Tablo 15’te belirtilen teknik
kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.
Tablo 15: Geliştirilmiş
sayısal kablosuz telekomünikasyon sistemleri teknik
kriterleri

Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 1880-1900 MHz 250 mW e.r.p. 1728 kHz TS EN 301406

Genel amaçlı ultra genişband
cihazlar

MADDE 21- (1) Açık
alanlarda sabit olarak bulunmayan ve model uçaklarda, uçaklarda veya diğer
hava araçlarında kullanılmayan ultra genişband
cihazlar; Tablo-16’da belirtilen teknik kriterlere
uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 16: Genel amaçlı ultra genişband
cihazların teknik kriterleri

Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü ve Güç Yoğunluğu Limiti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 1.6 GHz ve altı -50 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -90 dBm/MHz’dir.
b 1.6 –
2.7 GHz -45 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -85 dBm/MHz’dir.
c 2.7 –
3.4 GHz -36 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -70 dBm/MHz’dir. Not
1, 2
ç 3.4 –
3.8 GHz -40 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -80 dBm/MHz’dir.
d 3.8 –
4.2 GHz -30 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -70 dBm/MHz’dir.
e 4.2 –
4.8 GHz Not
1, 2, 3
f 4.8 –
6 GHz
g 6 – 8.5 GHz 0 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -41.3 dBm/MHz’dir. Not 3
ğ 8.5 –
10.6 GHz -25 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -65 dBm/MHz’dir. Not 2
h 10.6 GHz üstü -45 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -85 dBm/MHz’dir.

Not 1: LDC özelliğine sahip cihazlar için 3.1-4.8 GHz frekans bandında
maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -41.3 dBm/MHz ve maksimum tepe e.i.r.p. (50 MHz
band genişliğinde ölçülecek) 0 dBm’dir.Not 2: DDA özelliğine sahip cihazlar için 3.1-4.8 GHz ve 8,5-9.0 GHz frekans bandında maksimum ortalama e.i.r.p.
yoğunluğu -41.3 dBm/MHz
ve maksimum tepe e.i.r.p. (50 MHz band genişliğinde ölçülecek) 0 dBm’dir.
3.1-4.8 GHz bandında
çalışan DDA özelliğine sahip cihazların bu band
içerisinde çalışma frekansı seçme yeteneğine sahip olması gerekmektedir.Not 3: Demiryolu ve karayolu araçlarına monte
edilecek verici güç kontrol özelliği taşımayan cihazlar için, maksimum
ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -53.3 dBm/MHz’dir. Yer
ve duvar tetkiklerinde kullanılan ultra geniş band
radar sistemleriMADDE 22-
(1) Yer ve duvar tetkiklerinde kullanılan ultra geniş band
radar sistemleri; Tablo-17’de belirtilen teknik kriterlere
uygun olmak kaydıyla kullanılır. Tablo 17: Yer ve duvar tetkiklerinde
kullanılan ultra geniş band radar sistemlerinin
teknik kriterleri
Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü ve/veya Güç Yoğunluğu Limiti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 230 MHz ve altı -44,5dBm/120kHz (e.r.p.)Maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -65 dBm/MHz’dir. TS EN 302066
b 230 –
1000 MHz -37,5dBm/120kHz (e.r.p.)Maksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -60 dBm/MHz’dir.
c 1 – 1.6 GHz -30dBm/MHz (e.i.r.p.) Not 1 Maksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -65 dBm/MHz’dir.
ç 1.6 –
3.4 GHz Maksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -51.3 dBm/MHz’dir.
d 3.4 –
5 GHz Maksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -41.3 dBm/MHz’dir.
e 5 – 6
GHz Maksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -51.3 dBm/MHz’dir.
f 6 GHz üstü Maksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -65 dBm/MHz’dir.
Not 1: 1164-1215 MHz
ve 1559-1610 MHz bandlarında
maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -75 dBm/MHz’dir.
Yapı malzeme analizi için kullanılan ultra
geniş band cihazlar
MADDE 23- (1) Yapı malzeme analiz sistemlerinde yer alan
ultra geniş band cihazlar; Tablo-18’de belirtilen
teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.
Tablo 18: Yapı malzeme analizi için kullanılan ultra
geniş band cihazların teknik kriterleri

Frekans
Bandı Maksimum
Çıkış Gücü ve Güç Yoğunluğu Limiti Spektrum
Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri Kanal
Aralığı Referans
Standart Açıklama
a 1.73 GHz ve altı -45 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -85 dBm/MHz’dir Not 1 .
b 1.73
– 2.2 GHz -25 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -65 dBm/MHz’dir.
c 2.2 –
2.5 GHz -10 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -50 dBm/MHz’dir.
ç 2.5 –
2.69 GHz -25 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -65 dBm/MHz’dir. Not 2
d 2.69
– 2.7 GHz -15 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -55 dBm/MHz’dir. Not 3
e 2.7 –
3.4 GHz -42 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -82 dBm/MHz’dir. Not 2
f 3.4 –
4.8 GHz -10 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -50 dBm/MHz’dir.
g 4.8 –
5 GHz -15 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -55 dBm/MHz’dir. Not 3
ğ 5 – 8
GHz -10 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -50 dBm/MHz’dir.
h 8 – 8.5 GHz -30 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -70 dBm/MHz’dir.
ı 8.5 GHz üstü -45 dBmMaksimum ortalama
e.i.r.p. yoğunluğu -85 dBm/MHz’dir.

Not 1: 1.215-1.73 GHz
bandında çalışan, TS EN 302435 standardında tanımlanan LBT özelliğine sahip
cihazlar için maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -70
dBm/MHz’dir.Not 2: 2.5-2.69 GHz ve 2.7-3.4 GHz bandlarında çalışan, TS EN 302435 standardında
tanımlanan LBT özelliğine sahip cihazlar için maksimum ortalama e.i.r.p.
yoğunluğu -50 dBm/MHz’dir.Not 3: 2.69-2.7
GHz ve 4.8-5 GHz
bandında çalışan radyoastronomi hizmetlerini korumak amacıyla, bu bandda çalışan cihazlarda toplam yayılan güç yoğunluğu
-65 dBm/MHz’i
geçmeyecektir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerYaptırımlarMADDE 24- (1) Bu Yönetmelik
kapsamındaki cihaz ve sistemlerin;
Kurum tarafından tahsis ve tescil edilmiş frekanslarda çalışan, hava ve deniz seyrüsefer sistemleri başta
olmak üzere diğer elektronik haberleşme cihazları ve sistemleri ile radyo
ve televizyon alıcıları üzerinde zararlı elektromanyetik girişime neden olduğunun tespiti halinde,
söz konusu sistem ve cihazların faaliyetleri derhal durdurulur ve sebep olduğu zararlı elektromanyetik girişim
giderilinceye kadar faaliyete başlamasına izin verilmez.
Faaliyeti durdurulan cihazın
sebep olduğu elektromanyetik girişim giderilmeden izinsiz olarak faaliyete
geçirildiğinin tespiti halinde ilgililer hakkında Kanunun 63 üncü maddesi ve
ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli yasal işlemler yapılır. (2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı
olarak telsiz cihaz ve sistemi satan, kuran veya bu telsiz cihaz ve sistemlerin
türlerine göre bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler
dışında değişiklik yapanlar hakkında Kurum tarafından Kanunun 63 üncü
maddesi ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli yasal işlemler yapılır. AtıflarMADDE 25- (1)
Diğer mevzuatta 20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliğine
yapılan bütün atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.Yürürlükten kaldırılan yönetmelikMADDE 26- (1) 20/3/2010
tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli
Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Mevcut telsiz cihaz ve sistemlerine yönelik
uygulamaGEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış
ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden, bu Yönetmelik
kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılır. Söz konusu
telsiz cihaz ve sistemleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren
Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi hükmü ile 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans
tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kullanılmaya devam edilir. (2) Bu Yönetmelik kapsamına giren telsiz cihaz
ve sistemlerini kullananlar, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren üç
ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer
teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate
alarak bu Yönetmelikte belirtilen değerlere uygun hale getirmekle
yükümlüdür. YürürlükMADDE 27-
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 28-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

Cep Telsizi

Cep Telsizi

PT3300 Cep Telsizi Profesyonel Yapısı, Yüksek Ses Çıkış gücü ile net ve kesintisiz haberleşme çözümünüz. Açık arazide gözünüzün gördüğü her alanda net haberleşme özelliği. Detaylı Bilgi ve On-Line alışveriş için  www.standard.com.tr/

Ucuz Telsiz