Etiket arşivi: 2014/53/AB

2014/53/AB TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ 2014/53/EU

TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI
(2014/53/AB)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; telsiz ekipmanlarının temel gereklere uygun
olarak piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması ve hizmete sunulmasına ilişkin iktisadi
işletmecilerin yükümlülükleri, telsiz ekipmanlarının uygunluğu, uygunluk değerlendirme
kuruluşları ile piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; devlet ve kamu güvenliği, savunma ve devletin ceza
hukuku alanındaki faaliyetlerinde kullanılan özel amaçlı ekipmanlar ile Ek-1’de belirtilen
ekipmanlar hariç tüm telsiz ekipmanlarına uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren telsiz ekipmanları için bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenler dışında 30/12/2006 tarihli ve 26392
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere
Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik” hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununun 2, 6, 53 ve 60 ıncı maddeleri ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 ve 13
üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme
kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal
veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel
düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,
c) CE işareti: Bir ürünün CE işaretinin konulmasını öngören 23/02/2012 tarihli ve 28213
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan CE İşareti Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın bütün
kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,
ç) Dağıtıcı: Bir telsiz ekipmanını tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran,
imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
d) Elektromanyetik bozulma: İstenmeyen sinyal ya da yayılma ortamında bir değişim gibi
telsiz ekipmanının performansını düşürebilen elektromanyetik etkiyi,
e) Geri çağırma: Son kullanıcının elinde bulunan bir ürünün iktisadi işletmeciye geri
getirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,
f) Hizmete sunma: Telsiz ekipmanının son kullanıcısı tarafından ilk kez kullanımını,
g) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı veya dağıtıcıyı,
ğ) İlgili Merci: Piyasa gözetimi ve denetimi konusunda Avrupa Birliği ile Türkiye
arasında koordinasyondan sorumlu kuruluşu,
h) İmalatçı: Bir telsiz ekipmanını imal eden veya tasarımını ya da imalatını yaptıran ve
kendi adı veya ticari markasıyla pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) İthalatçı: Bir telsiz ekipmanını yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de
yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
j) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
k) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
l) Onaylanmış kuruluş: Bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde
bulunmak üzere Kurum tarafından bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen esaslar
doğrultusunda görevlendirilen ve adları komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk
değerlendirme kuruluşunu,
m) Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlere dair teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye
yetkili bulunan kamu kuruluşlarının, ürünün piyasaya arzı veya dağıtım aşamasında veya ürün
piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup
olmadığını denetlemesi veya denetlettirmesi faaliyetlerini,
n) Piyasada bulundurma: Bir telsiz ekipmanının ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya
bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını,
o) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir ürünün piyasada bulunmasını engellemek
için alınan her türlü tedbiri,
ö) Piyasaya arz: Bir telsiz ekipmanının yurt içi piyasada ilk kez bulundurulmasını,
p) Radyo dalgaları: Yapay bir kılavuz olmaksızın uzayda yayılan 3000 GHz altında
frekanslara sahip elektromanyetik dalgaları,
r) Radyo spektrumu: Elektronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı 9 kHz-3000
GHz arasında olan ve uluslararası düzenleme yapılması halinde 3000 GHz’in üzerindeki
frekanslar da dâhil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığını,
s) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dâhil olmak üzere, özellikleri,
işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından birini veya birkaçını belirten
ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
ş) Teknik özellikler: Bir belge içinde yer alan ve ürünün taşıdığı isim, terminoloji,
semboller, test etme ve test metodları, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme ve uygunluk
değerlendirmesi de dâhil olmak üzere, kalite düzeyleri, performans, güvenlik veya boyutlar gibi
özelliklerini ve ürünün özellikleri üzerinde etkisi olması halinde üretim yöntem ve işlemlerini,
t) Telsiz arayüzü: Radyo spektrumunun düzenlemelerle belirlenmiş kullanımı için teknik
özelliklerini,
u) Telsiz ekipmanı: Tek başına ya da anten gibi aksesuarlar ile tamamlanarak
kullanıldığında telsiz iletişimi ve/veya telsiz tespiti amacıyla radyo dalgaları yayan ve/veya alan
elektrikli veya elektronik ürünü,
ü) Telsiz ekipmanı sınıfı: Bu Yönetmelik kapsamında benzer olduğu düşünülen telsiz
ekipmanlarının ve bunlarda kullanılan telsiz arayüzlerinin belirli kategorilerini tanımlayan
sınıfı,
v) Telsiz iletişimi: Radyo dalgaları aracılığıyla yapılan iletişimi,
y) Telsiz tespiti: Radyo dalgalarının yayılım özelliği vasıtasıyla bir nesnenin konumunun,
hızının ve/veya diğer özelliklerinin tespitini veya bu parametreler ile ilgili bilgilerin elde
edilmesini,
z) Ulusal akreditasyon kurumu: Devletten aldığı yetki ile akreditasyon faaliyetinde
bulunan kurumu,
aa) Uygunluk değerlendirmesi: Bir ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi ya da organın
belirlenen koşulları yerine getirip getirmediğini gösteren süreci,
bb) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, sertifikasyon ve denetimi içeren
uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,
cc) Uyumlaştırılmış Avrupa standardı: Avrupa Komisyonunun talimatı üzerine bir
Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde
ismi yayımlanan standardı,
çç) Uyumlaştırılmış ulusal standart: Bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran
ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan
standardı,
dd) Yetkili temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik kapsamındaki belirli yükümlülüklerini
onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı bir şekilde yetkilendirilen
Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ee) Zararlı elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini
veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz haberleşme
hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya kesinti oluşturan elektromanyetik
girişimi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Temel gerekler
MADDE 5 – (1) Telsiz ekipmanları;
a) Herhangi bir gerilim sınırı olmaksızın 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan ”Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış
Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik’te (2006/95/AT)” belirtilen emniyet gereklerini
sağlayarak, kişilerin ve evcil hayvanların sağlık ve güvenliği ile mülkiyetin korunması,
b) 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik
Uyumluluk Yönetmeliği’nde (2004/108/AT) belirlenen şekilde ve yeterli seviyede
elektromanyetik uyumluluk,
şartlarını sağlayacak şekilde imal edilir.
(2) Telsiz ekipmanları, zararlı elektromanyetik girişimleri önlemek için radyo
spektrumunu verimli kullanacak ve bu spektrumun etkin kullanımını destekleyecek nitelikte
imal edilir.
(3) Belirli kategorilerdeki veya sınıflardaki telsiz ekipmanları, aşağıdaki temel gerekleri
karşılayacak şekilde imal edilir:
a) Ortak şarj cihazı ve harici aksesuarları ile uyumlu çalışır,
b) Haberleşme şebekesi aracılığıyla diğer telsiz ekipmanları ile uyumlu çalışır,
c) Ülke genelinde uygun tipteki arayüzlere bağlanabilir,
ç) Haberleşme şebekesine veya şebekenin çalışmasına zarar vermez ve şebeke
kaynaklarının uygunsuz kullanılması nedeni ile haberleşme hizmetinin kabul edilemez bir
seviyede bozulmasına sebep olmaz,
d) Kullanıcıların ve abonelerin kişisel bilgileri ile gizliliğinin korunmasını sağlamak için
tedbirler içerir,
e) Sahtekârlığa karşı korunma sağlanması için belirli özellikleri destekler,
f) Acil durum hizmetlerine erişim sağlanması için belirli özellikleri destekler,
g) Engelli kullanıcılar tarafından kullanımlarını kolaylaştırmak için belirli özellikleri
destekler,
ğ) Telsiz ekipmanları, sadece kendisi ile birlikte uyumlu çalıştığı ispatlanan yazılımların
yüklenmesini sağlayan özellikleri destekler.
4) Kurum, Komisyon kararlarını dikkate alarak, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
temel gereklerin belirli kategoriler veya sınıflar dâhilindeki ekipmanlara uygulanması için karar
almaya yetkilidir.
Telsiz ekipmanları ve yazılımlarının uyumluluğuna ilişkin bilgilerin sağlanması
MADDE 6 – (1) Telsiz ekipmanı ve bu ekipmanda kullanılan yazılımın imalatçıları, telsiz
ekipmanları ve bunların amaçlandığı şekilde kullanılmasına imkân sağlayan yazılım
uyumluluğunun 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğuna ilişkin bilgileri Kuruma
sunar. 19 uncu madde uyarınca gerçekleştirilecek olan uygunluk değerlendirmede elde edilecek
bu bilgiler, Ek-6’da belirtilen unsurları içeren uygunluk beyannamesi şeklinde verilir. Söz
konusu bilgiler, telsiz ekipmanları ile yazılımlarının özellikli kombinasyonlarına bağlı olarak,
telsiz ekipmanları ve yazılımlarını tam olarak tanımlar ve sürekli güncellenir.
(2) Kurum, Komisyon kararlarını dikkate alarak, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen
gereğin belirli kategoriler veya sınıflar dâhilindeki ekipmanlara uygulanması ve söz konusu
ekipmanlar için operasyonel kurallar koyan eylemlerin uygulanmasında karar almaya yetkilidir.
Bazı kategorilerdeki telsiz ekipman tiplerinin kaydedilmesi
MADDE 7 – (1) İmalatçılar, 12 Haziran 2018 tarihinden itibaren 5 inci maddede belirtilen
temel gereklere düşük seviyede uygunluk gösteren belirli kategorilerdeki telsiz ekipmanı
tiplerini, bu kategorilerdeki telsiz ekipmanlarını piyasaya arz etmeden önce bu maddenin ikinci
fıkrasında atıfta bulunulan merkezi bir sisteme kaydeder. İmalatçılar, söz konusu ekipman
türlerini kaydederken; teknik dosyanın Ek-5’in (a), (ç), (d) (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde
belirtilen unsurlarını veya haklı bir gerekçe olması halinde Ek-5’te belirtilen tüm unsurları
sağlar. İmalatçılar, kaydedilen her bir telsiz ekipman tipine Komisyon tarafından verilen kayıt
numarasını, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanlarına iliştirir.
(2) Komisyon tarafından imalatçıların kullanımına sunulan ve gerekli bilgileri kaydetme
imkânı sağlayan merkezi bir sistem gizli bilgi niteliğinde olan bilgilere erişimin uygun şekilde
kontrol edilmesini sağlar.
Piyasada bulundurma
MADDE 8 – (1) Kurum, sadece bu Yönetmeliğe uygun telsiz cihazlarının piyasada
bulundurulması için gerekli önlemleri alır.
Hizmete sunma ve kullanım
MADDE 9 – (1) Kurum, sadece bu Yönetmeliğe uygun olarak kurulan, bakımı yapılan
telsiz ekipmanlarının kullanım amaçlarına uygun bir şekilde kullanıldıkları durumlarda hizmete
sunulmasına ve kullanılmasına izin verir. Kurum, milli frekans planına, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenen strateji ve politikalara ve elektronik haberleşme
hizmetlerinde kullanılan radyo frekans yönetimine ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak koşulu
ile sadece radyo spektrumunun verimli ve etkin bir şekilde kullanımı, zararlı enterferans,
elektromanyetik girişimin önlenmesi ve kamu sağlığı ile ilgili sebeplerden dolayı telsiz
ekipmanlarının hizmete sunulması ve/veya kullanımına ilişkin ek gerekler getirebilir.
Telsiz arayüz özelliklerinin bildirimi ve telsiz ekipman sınıflarının belirlenmesi
MADDE 10 – (1) Kurum, 03/04/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine
Dair Yönetmelik’te belirlenen usul uyarınca,
a) Uyumlaştırılmış radyo spektrumu ile ilgili yayımlanan mevzuata uygun olan telsiz
arayüzleri,
b) İkinci fıkraya göre yürürlüğe giren mevzuat uyarınca, ülke genelinde kısıtlama
olmaksızın hizmete sunulabilen ve kullanılabilen radyo ekipmanlarına karşılık gelen radyo
arayüzleri,
hariç olmak üzere düzenlemesini planladığı telsiz arayüzlerini, ilgili mercilere bildirir.
(2) Kurum, telsiz arayüzleri ve bir telsiz ekipmanı sınıfının tahsis edilmesi arasında
denklik oluşturan AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan Komisyon kararlarının uygulanmasına
ilişkin mevzuatı hazırlar ve Resmi Gazete’de yayımlar.
Telsiz ekipmanlarının serbest dolaşımı
MADDE 11 – (1) Kurum, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan telsiz ekipmanlarının
piyasada bulundurulmasına engel olmaz.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan cihaza, imalatçısı tarafından piyasaya arz
edilmeyeceği veya hizmete sunulmayacağına ilişkin görünür bir işaretin iliştirilmesi kaydı ile
fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtım amacıyla sergilenmesine izin verilir. Telsiz
ekipmanlarının sergilenmesi; zararlı elektromanyetik girişim, elektromanyetik bozulma,
kişilerin veya evcil hayvanların sağlığı, güvenliği ve mülkiyet ile ilgili riskleri engellemek için
uygun tedbirler alındığında gerçekleştirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri
İmalatçıların yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) İmalatçılar piyasa arz ettikleri telsiz ekipmanlarının 5 inci maddede
belirtilen temel gereklere uygun olarak tasarlandığını ve üretildiğini garanti eder.
(2) İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının spektrum kullanımına yönelik ilgili mevzuatta
aranan gerekleri ihlal etmeden çalışabilecek şekilde imal edildiğini garanti eder.
(3) İmalatçılar 23 üncü maddede belirtilen teknik dosyayı düzenler ve 19 uncu maddede
belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü uygular veya uygulatır. İmalatçılar, telsiz
ekipmanlarının aranan gerekliliklere uygunluğunun uygunluk değerlendirme prosedürü ile
ortaya konulduğu durumlarda, AB uygunluk beyanı düzenler ve CE işaretini iliştirir.
(4) İmalatçılar teknik dosya ve AB uygunluk beyanını, telsiz ekipmanlarının piyasaya arz
edilmelerini müteakip 10 yıl süreyle muhafaza eder.
(5) İmalatçılar, seri üretimde uygulanan işlemlerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu garanti
eder. Uygunluğu beyan edilen telsiz ekipmanlarının tasarımında veya niteliklerindeki
değişiklikler ile uyumlaştırılmış standartlarda veya diğer teknik özelliklerdeki değişiklikler
dikkate alınır. İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği risklerle ilgili olarak son
kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini korumak için piyasada bulunan cihazlardan numune
alarak testlerini gerçekleştirir, inceler, cihazlara ilişkin şikâyetler, uygun olmayan ve geri
çağırılan cihazların kaydını tutar ve dağıtıcıları bilgilendirir.
(6) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmalarının tip, parti veya seri numarası
veya cihazın tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilginin cihazın üzerinde taşımasını
veya cihazın boyutunun veya yapısının buna uygun olmaması durumunda gerekli bilgilerin
ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda bulunmasını sağlar.
(7) İmalatçılar ismini, tescilli ticarî unvanı veya markasını ve posta iletişim bilgilerini
telsiz ekipmanı üzerinde veya telsiz ekipmanının boyutu veya yapısının buna izin vermediği
durumlarda ambalajında veya beraberindeki dokümanda belirtir. İmalâtçı ile irtibat sağlamak
üzere tek bir posta adresi belirtilir. İletişim bilgileri son kullanıcılar ve Kurum denetçileri
tarafından kolayca anlaşılabilir ve Türkçe olmalıdır.
(8) İmalatçılar, telsiz ekipmanı ile birlikte güvenlik bilgilerinin ve kullanım talimatlarının
tüketiciler ve diğer son kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ve Türkçe olarak
verilmesini sağlar. Talimatlar, telsiz ekipmanının kullanım amacına uygun olarak kullanılması
için gerekli bilgileri içerir. Mezkûr bilgiler, uygulanabilir olduğu durumlarda telsiz
ekipmanlarının istenildiği şekilde kullanımına imkân tanıyan yazılım da dâhil olmak üzere
aksesuarlar ve bileşenlere dair açıklamaları içerir. Her türlü etiketlemenin yanısıra mezkûr
talimatlar ve güvenlik bilgileri açık, anlaşılır ve okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca telsiz
cihazları telsiz dalgaları yayması durumunda mezkûr bilgilere;
a) Telsiz ekipmanlarının çalıştığı frekans bandı,
b) Telsiz ekipmanlarının çalıştığı frekans bandında iletilen azami çıkış gücü
dâhil edilir.
(9) İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının her bir parçası için AB uygunluk beyanı kopyası
veya kısa AB uygunluk beyanı ile birlikte verilmesini sağlar. Kısa AB uygunluk beyanının
verildiği durumlarda AB uygunluk beyanının tam metninin yer aldığı internet adresi belirtilir.
(10) Telsiz ekipmanın hizmete sunulmasına ilişkin kısıtlama olması veya kullanım iznine
tabi olması halinde, söz konusu kısıtlamanın veya iznin uygulandığı ülkelerin veya coğrafi
bölgelerin bilgisi ambalajda ve cihazla birlikte verilen belgeler arasında yer alır.
(11) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun
olmadığını düşünmesi halinde veya uygunsuzluğun Kurum tarafından tespit edilmesi
durumunda, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya piyasadan geri çağırmak
için gerekli düzeltici önlemleri alır. İmalatçılar, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda
Kuruma, özellikle uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici önlemler ve bunların
sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi verir.
(12) İmalatçılar, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe
uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda Türkçe veya
İngilizce olarak Kuruma sunar. İmalatçılar, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya
arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettikleri riskleri ortadan kaldırmak için alınacak tebirlerle
ilgili Kurum ile işbirliği yapar.
Yetkili temsilciler
MADDE 13 – (1) İmalatçı, yazılı bir belge ile yetkili temsilci atayabilir. 12 nci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile üçüncü fıkrasında belirtilen teknik belgeleri
hazırlama sorumluluğu yetkili temsilcilere devredilemez.
(2) Yetkili temsilci imalatçıdan alınan yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir.
Yetkili temsilciye yetki belgesinde asgari aşağıda belirtilen işlemler için yetki verilir:
a) Teknik dosya ve AB uygunluk beyanını, telsiz ekipmanlarının piyasaya arz
edilmelerini müteakip 10 yıl süreyle muhafaza etmek,
b) Kurum talebine istinaden, telsiz ekipmanlarının uygunluğunu göstermek için gereken
tüm bilgi ve belgeleri sağlamak,
c) Yetkili temsilcinin yetki belgesi kapsamına giren telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği
risklerin ortadan kaldırılması için Kurumla işbirliği yapmak.
İthalatçıların yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) İthalatçılar piyasaya sadece bu Yönetmeliğe uygun telsiz ekipmanlarını
arz eder.
(2) İthalatçılar, telsiz ekipmanlarını piyasaya arz etmeden önce imalatçının, 19 uncu
maddede atıfta bulunulan ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünün gerçekleştirdiğini ve
telsiz ekipmanının radyo spektrumunun kullanımına ilişkin uygulanabilir gereklilikleri ihlal
etmeden çalıştırılabilecek şekilde imal ettiğini teyit eder. İthalatçılar, imalatçı tarafından teknik
belgelerin hazırlanmasını, telsiz ekipmanının, CE işaretini taşımasını ve 12 inci maddenin
sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında atıfta bulunan bilgi ve belgelerle birlikte
verilmesini ve imalatçının 12 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen gereklere
uygun hareket etmesini sağlar. İthalatçılar, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygun
olmayan telsiz ekipmanını uygun hale getirene kadar piyasaya arz edemez. Ayrıca telsiz
ekipmanının risk teşkil etmesi halinde, ithalatçı bu durumu imalatçıya ve Kuruma bildirir.
(3) İthalatçı, ismini, tescilli ticarî unvanı veya markasını ve posta iletişim bilgilerini telsiz
ekipmanı üzerinde veya telsiz ekipmanının boyutu veya yapısının buna izin vermediği
durumlarda ambalajında veya beraberindeki dokümanda belirtir. İthalatçı ile irtibat sağlamak
üzere tek bir posta adresi belirtilir. İletişim bilgileri son kullanıcılar ve Kurum denetçileri
tarafından kolayca anlaşılabilir ve Türkçe olmalıdır.
(4) İthalatçılar, telsiz ekipmanı ile birlikte güvenlik bilgilerinin ve kullanım talimatlarının
tüketiciler ve diğer son kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ve Türkçe olarak
verilmesini sağlar.
(5) İthalatçı, kendi sorumluluğu altındaki telsiz ekipmanlarının depolama ve nakliye
koşullarında, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğunun tehlikeye atılmamasını
temin eder.
(6) İthalatçı, telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği risklerle ilgili olarak son kullanıcıların
sağlığını ve güvenliğini korumak için piyasada bulunan cihazlardan numune alarak testlerini
gerçekleştirir, inceler, cihazlara ilişkin şikâyetler, uygun olmayan ve geri çağırılan cihazların
kaydını tutar ve dağıtıcıları bilgilendirir.
(7) İthalatçı, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını
düşünmesi halinde veya uygunsuzluğun Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda,
ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya piyasadan geri çağırmak için gerekli
düzeltici önlemleri alır. İthalatçı, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda Kuruma, özellikle
uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici önlemler ve bunların sonuçları ile ilgili her
türlü bilgiyi verir.
(8) İthalatçı, teknik dosya ve AB uygunluk beyanının bir kopyasını, telsiz ekipmanının
piyasaya arz edilmelerini müteakip 10 yıl süreyle muhafaza eder.
(9) İthalatçı, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe
uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda Türkçe veya
İngilizce olarak Kuruma sunarlar. İthalatçı, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya
arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettikleri riskleri ortadan kaldırmak için alınacak tedbirlerle
ilgili Kurum ile işbirliği yapar.
Dağıtıcıların yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Dağıtıcılar, telsiz ekipmanını piyasada bulundururken bu Yönetmelik
kapsamında belirlenen gerekliliklere göre hareket eder.
(2) Dağıtıcılar, telsiz ekipmanını piyasada bulundurmadan önce ekipmanın CE işaretini
taşıdığını, bu Yönetmeliğin gerektirdiği belgeler, kullanım talimatları ve güvenlik bilgilerinin
tüketiciler ve diğer son kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ve Türkçe olarak
ekipman ile birlikte verildiğini, imalatçının ve ithalatçının 12 nci maddenin ikinci fıkrası, altıncı
fıkrası ila onuncu fıkrası arasında ve 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında bulunan gereklere
uyduğunu onaylar. Dağıtıcılar, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygun olmayan telsiz
ekipmanını uygun hale getirene kadar piyasaya arz edemez. Ayrıca telsiz ekipmanının risk
teşkil etmesi halinde, ithalatçı bu durumu imalatçıya ve Kuruma bildirir.
(3) Dağıtıcılar, kendi sorumluluğu altındaki telsiz ekipmanlarının depolama ve nakliye
koşullarında, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğunun tehlikeye atılmamasını
temin eder.
(4) Dağıtıcılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun
olmadığını düşünmesi halinde veya uygunsuzluğun Kurum tarafından tespit edilmesi
durumunda, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya piyasadan geri çağırmak
için gerekli düzeltici önlemleri alır. Dağıtıcılar, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda
Kuruma, özellikle uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici önlemler ve bunların
sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi verir.
(5) Dağıtıcılar, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe
uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda Türkçe veya
İngilizce olarak Kuruma sunarlar. Dağıtıcılar, Kurum tarafından talep edilmesi halinde
piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettikleri riskleri ortadan kaldırmak için alınacak
tedbirlerle ilgili Kurum ile işbirliği yapar.
İmalatçı yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar
MADDE 16 – (1) Telsiz ekipmanlarını, kendi ticari adları veya ticari markaları altında
piyasaya arz eden veya piyasaya arz edilen bir ekipmanın bu Yönetmeliğe uygunluğunu
etkileyecek şekilde ekipmanı değiştiren ithalatçı veya dağıtıcılar imalatçı olarak değerlendirilir
ve imalatçıların 10 ncu madde kapsamındaki yükümlülüklerine tabi olur.
İktisadi işletmecilerin bilgileri
MADDE 17 – (1) İktisadi işletmeciler, telsiz ekipmanlarını tedarik ettiği veya kendilerine
tedarik eden iktisadi işletmecilere ait bilgileri, ekipmanların tedarik tarihinden sonraki 10 yıl
süre ile muhafaza eder ve talep üzerine Kuruma bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Telsiz Ekipmanlarının Uygunluğu
Telsiz ekipmanlarının uygunluk karinesi
MADDE 18 – (1) Uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına ve/veya bunlara karşılık gelen
uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun telsiz ekipmanlarının, 5 inci maddede belirlenen
temel gereklere uygun olduğu kabul edilir. İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına ve/veya
bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların isimlerinin yer aldığı liste, Kurum
tarafından Resmi Gazete’de yayımlanır.
Uygunluk değerlendirme prosedürleri
MADDE 19 – (1) İmalatçı, 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri karşılamak amacıyla
telsiz ekipmanının uygunluk değerlendirmesini yapar. Uygunluk değerlendirmesi, 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen temel gerek için telsiz ekipmanının
amaçlanan bütün çalışma koşullarını dikkate alır. Değerlendirme aynı zamanda makul olarak
öngürülebilecek olan şartları da dikkate alır. Telsiz ekipmanının farklı yapılandırmalarda
olabileceği durumlarda uygunluk değerlendirmesi telsiz ekipmanının bütün olası
yapılandırmaları için 5 inci madde de belirtilen temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını
doğrular.
(2) İmalatçılar;
a) Ek-2’de belirtilen iç üretim kontrolü,
b) Ek-3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim kontrolüne dayanan tipe
uygunluk,
c) Ek-4’te belirtilen tam kalite güvencesine dayanan uygunluk,
uygunluk değerlendirme prosedürlerinden herhangi birini kullanarak telsiz ekipmanının 5 inci
maddenin birinci fıkrasında belirtilen temel gereklere uygun olduğunu gösterir.
(3) İmalatçılar, Kurum tarafından Resmi Gazete’de isimleri yayımlanan Uyumlaştırılmış
Avrupa standartlarını ve/veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartları
uyguladığında; telsiz ekipmanının 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen temel
gereklere uygunluğunu değerlendirirken;
a) Ek-2’de belirtilen iç üretim kontrolü,
b) Ek-3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim kontrolüne dayanan tipe
uygunluk;
c) Ek-4’te belirtilen tam kalite güvencesine dayanan uygunluk,
prosedürlerden herhangi birini kullanır.
(4) İmalatçılar, Kurum tarafından Resmi Gazete’de isimleri yayımlanan uyumlaştırılmış
Avrupa standartları veya bunlara karşılık gelen ulusal standartları uygulamadıysa veya kısmen
uyguladıysa ya da bu tür uyumlaştırılmış standartlar söz konusu değilse, telsiz ekipmanının 5
inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen temel gereklere uygunluğunu
değerlendirirken;
a) Ek-3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim kontrolüne dayanan tipe
uygunluk,
b) Ek-4’te belirlenen tam kalite güvencesine dayanan uygunluk,
prosedürlerinden herhangi birini kullanır.
AB uygunluk beyanı
MADDE 20 – (1) AB uygunluk beyanı 5 inci maddede belirtilen temel gereklerin
karşılandığını ifade eder.
(2) AB uygunluk beyanı Ek-6’da belirlenen şekilde ve içeriğe uygun olarak düzenlenir
ve sürekli güncellenir. Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan telsiz ekipmanlarının
AB uygunluk beyanı Türkçe’ye tercüme edilir. 12 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında atıf
yapılan kısa AB uygunluk beyanı, Ek-7’de belirlenen şekilde ve içeriğe uygun olarak
düzenlenir ve sürekli güncellenir. Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan telsiz
ekipmanlarının kısa AB uygunluk beyanı Türkçe’ye tercüme edilir. Piyasaya arz edilen veya
piyasada bulundurulan telsiz ekipmanlarının AB uygunluk beyanının tam metni ve Türkçe
tercümesi, kısa AB uygunluk beyanında belirtilen internet adresinde yer alır.
(3) AB uygunluk beyanı, Kurum tarafından telsiz ekipmanları için yayımlanan teknik
düzenlemelere uygun olarak düzenlenir.
(4) İmalatçılar, AB uygunluk beyanı düzenleyerek telsiz ekipmanının bu Yönetmelikte
belirtilen gereklere uygunluğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.
CE işaretinin genel ilkeleri
MADDE 21 – (1) CE İşareti ilgili mevzuatlarda belirtilen genel ilkelere tabidir.
(2) Telsiz ekipmanlarının yapısı gereği, telsiz ekipmanına iliştirilen CE işaretinin
yüksekliği görünebilir ve okunabilir olarak kalması kaydıyla 5 mm’den az olabilir.
CE işareti iliştirmek için kurallar ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası
MADDE 22 – (1) CE işareti, telsiz ekipmanının yapısından dolayı işareti iliştirmenin
mümkün olmadığı veya haklı bir gerekçe bulunduğu durumlar haricinde telsiz ekipmanına ya
da ekipmanın bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Aynı
zamanda ekipmanın ambalajına ise görünebilir ve okunabilir bir şekilde iliştirilir.
(2) CE işareti, telsiz ekipmanı piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.
(3) Ek-4’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürü uygulandığında, onaylanmış
kuruluşun kimlik numarası CE işaretinden sonra gelir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası
CE işareti ile aynı yükseklikte olur. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, onaylanmış
kuruluşun kendisi ya da talimatları kapsamında imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından
iliştirilir.
(4) Kurum, CE işaretinin bu Yönetmelik’te belirtilen şartlara uygun olarak kullanılması
için gerekli tedbirleri alır, uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda ise gerekli
müeyyideleri uygular.
Teknik dosya
MADDE 23 – (1) Teknik dosya, telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirtilen temel
gereklere uygun olmasını sağlamak amacıyla imalatçı tarafından kullanılan ilgili bütün verileri
veya araçların detayları ile Ek-5’te belirtilen unsurları içerir.
(2) Teknik dosya, telsiz ekipmanı piyasaya arz edilmeden önce hazırlanır ve sürekli
güncellenir.
(3) Teknik dosya ve herhangi bir AB-tip inceleme prosedürüyle ilgili yazışma,
onaylanmış kuruluşun kabul edeceği bir dilde hazırlanır.
(4) Kurum, teknik dosyanın birinci, ikinci veya üçüncü fıkralara uygun olmaması ve bu
şekilde telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğunu sağlamak için
yeterli seviyede ilgili veri ya da araçları sunamadığı durumlarda, imalatçı veya ithalatçıdan 5
inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğu doğrulamak için masrafları kendileri
tarafından karşılanmak üzere Kurum tarafından kabul edilebilecek bir kuruluşa belirtilen süre
içerisinde test yaptırmasını isteyebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları
Bildirim
MADDE 24 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk
değerlendirme görevlerini gerçekleştirmek için onayladığı kuruluşları ilgili mercilere bildirir.
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının onaylanması
MADDE 25 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak; uygunluk
değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi için gerekli usulün belirlenmesi ve
yürütülmesinden, uygun görülen kuruluşların onaylanmasından, onaylanmış kuruluşların ilgili
mercilere bildiriminden ve bunların 30 uncu maddeye uygunlukları da dâhil olmak üzere
denetiminden ve konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasından sorumludur.
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının onaylanma usul ve esasları
MADDE 26 – (1) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile herhangi bir çıkar
ilişkisine girmez.
(2) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin faaliyetlerinde objektifliğini ve
tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanır ve çalışır.
(3) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmasına ilişkin her kararın,
değerlendirmeyi gerçekleştirenlerden farklı uzman kişiler tarafından verilmesini sağlayacak
şekilde yapılanır.
(4) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği uygunluk
değerlendirme ya da danışmanlık faaliyetlerini, ticari ya da rekabetçi bir temelde sunmaz veya
sağlamaz.
(5) Kurum, elde ettiği bilgilerin gizliliğini korur.
(6) Kurum, görevlerini yerine getirmek için emrinde yeterli sayıda uzman personel
bulundurur.
Bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 27 – (1) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi,
onaylanması ve onaylanmış kuruluşların izlenmesi ile ilgili prosedürleri ve bunlar hakkındaki
değişiklikleri ilgili mercilere bildirir.
Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekler
MADDE 28 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanma amaçları doğrultusunda
bu maddedeki şartları sağlar.
(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ulusal hukuka uygun bir şekilde kurulur ve tüzel
kişiliği haizdir.
(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafsız olup, değerlendirdiği ürün ve
kuruluşlardan bağımsızdır. Değerlendirdiği telsiz ekipmanlarının tasarımında, imalatında,
tedarikinde, montajında, kullanımında veya bakımında yer alan teşebbüsleri temsil eden meslek
federasyonu ya da iş birliğine ait bir kuruluş, bağımsızlığını ve menfaat çatışması içinde
olmadığını ispatlaması durumunda, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak değerlendirilebilir.
(4) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmek için sorumlu olan bir uygunluk
değerlendirme kuruluşu, yöneticileri ve personeli; değerlendirdiği telsiz ekipmanını tasarlayan,
imal eden, tedarik eden, kuran, satın alan, sahip olan, kullanan ya da bakımını yapan taraf ya
da bu tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri
için gerekli olan telsiz ekipmanlarının kullanımını veya söz konusu telsiz ekipmanlarının kişisel
amaçlar için kullanımını engellemez. Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle
sorumlu bir uygunluk değerlendirme kuruluşu yöneticileri ve personeli; telsiz ekipmanlarının
tasarımı, imalatı veya montajı, pazarlanması, kurulumu, kullanım ya da bakımına direkt olarak
dâhil olmaz veya bu faaliyetlere dâhil olan tarafları temsil edemez ve uygunluk değerlendirme
faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin bağımsızlığı veya doğruluğu ile uyuşmazlık içerisinde
olabilecek herhangi bir faaliyete dâhil olamaz. Bu hüküm danışmanlık hizmetlerine de
uygulanır. Uygunluk değerlendirme kuruluşları; şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin
yürüttüğü faaliyetlerin, kendisinin gerçekleştirdiği değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini,
objektifliğini ve tarafsızlığını etkilemediğini garanti eder.
(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve personeli, uygunluk değerlendirme
faaliyetleri profesyonel doğrulukla ve ilgili spesifik alanda gerekli olacak teknik yetkinlik ile
gerçekleştirilecek ve başta mali olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını
veya ilgili görüşlerini etkileyebilecek, özellikle de bu faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili kişiler ya
da kişi gruplarına ilişkin bütün baskılar ve teşviklerden bağımsız bir şekilde hareket eder.
(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek-3 ve Ek-4 ile verilen ve bunlarla ilgili
uygunluğunun onaylanmış olduğu görevlerini ve bu görevlerin kendi ya da kendisi adına
başkaları tarafından gerçekleştirilmiş olması fark etmeksizin gerçekleştirebilecek kapasiteye
sahiptir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış olduğu her bir telsiz ekipmanı
kategorisi ya da türü ile her bir uygunluk değerlendirme prosedürü için her zaman aşağıdaki
gerekli unsurları tasarrufunda bulundurur:
a) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmek için uygun teknik bilgi ve
tecrübeye sahip personel,
b) Yürütülen uygunluk değerlendirme ile ilgili olan prosedürlerin tanımları, şeffaflık ve
bu prosedürlerin yeniden uygulanmasını garanti eder. Onaylanmış kuruluş olarak
gerçekleştirilen görevler ile diğer faaliyetleri birbirinden ayıran mevcut ilkeler ve prosedürler,
c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet göstermekte olduğu sektörü ve yapısını, söz
konusu telsiz ekipmanı teknolojisinin karmaşıklık seviyesini ve üretim sürecinin hacmini veya
niteliğini dikkate alan prosedürler,
ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygun şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetleri
ile ilişkili teknik ve idari görevleri gerçekleştirmek için gerekli olan araçlar.,
(7) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personel aşağıdaki
özelliklere sahiptir:
a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış olduğu uygunluk değerlendirme
faaliyetlerini kapsayan mesleki ve teknik eğitime,
b) Gerçekleştirdikleri değerlendirmelerin gereklerine ilişkin yeterli seviyede bilgi
birikimi ve bu değerlendirmeleri gerçekleştirmek için uzmanlık vasıflarına,
c) 5 inci maddede belirtilen temel gereklere, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar ve
ulusal mevzuata uygun bilgi ve anlayışa,
ç) Değerlendirmelerin gerçekleştirildiğini gösteren AB-tip incelemesi belgeleri veya
kalite sistemi onayları, kayıtları ve raporlarını hazırlamaya ilişkin kabiliyete.
(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, kendi yöneticilerinin ve uygunluk
değerlendirme görevlerini yürütmekten sorumlu olan personelinin tarafsızlığını garanti eder.
Uygunluk değerlendirme kuruluşu yöneticilerinin ve uygunluk değerlendirme görevlerini
yürütmekten sorumlu personelin aldığı ücretler, yürütülen değerlendirmelerin sayısına veya
sonuçlarına bağlı değildir.
(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, yürüttüğü değerlendirme faaliyetleri
kapsamında mesleki sorumluluk sigortası yaptırır.
(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Kurum ile ilişkili olan işler
haricinde Ek-3 ve Ek-4 veya bunları geçerli kılan bir ulusal mevzuatın herhangi bir hükmü
kapsamında, görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği gözetir.
Uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından mülkiyet hakları korunur.
(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetleri, telsiz
ekipmanları ve frekans planlaması alanındaki düzenleyici faaliyetler ve 40 ıncı maddede
belirtilen onaylanmış kuruluş koordinasyon grubunun faaliyetlerine katılır ya da uygunluk
değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin bunlarla ilgili olarak
bilgilendirilmesini sağlar ve grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri
rehber belge olarak uygular.
Onaylanmış kuruluşların uygunluk karinesi
MADDE 29 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, AB Resmi Gazetesi’nde isimleri
yayımlanmış olan ilgili uyumlaştırılmış standartlar veya bunların bir bölümünde belirtilen
kriterlere uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, bu kuruluşun uygulanabilir uyumlaştırılmış
standartların bu gerekleri kapsadığı ölçüde 28 inci maddede belirtilen gereklere uygun hareket
ettiği varsayılır.
Onaylanmış kuruluşun şube, temsilcilik ve yüklenicileri
MADDE 30 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme ile ilgili belirli görevleri
yüklenicilerine verdiği veya şube veya temsilciliklerine başvurulduğu durumlarda,
yüklenicilerin veya şube veya temsilciliklerinin 28 inci maddede belirtilen gerekleri
karşılamasını sağlar ve bu konu hakkında Kurumu bilgilendirir.
(2) Onaylanmış kuruluş yüklenici, şube veya temsilcilikleri tarafından yürütülen
görevlerin her türlü sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.
(3) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, sadece müşterinin bunu kabul etmesi halinde,
bir şube veya temsilcilik veya yüklenici tarafından gerçekleştirilebilir.
(4) Onaylanmış kuruluşlar, yüklenicileri veya şube veya temsilciliklerine ve bunlar
tarafından Ek-3 ve Ek-4 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yeterlilik
değerlendirmesi ile ilgili belgeleri Kuruma sunar.
Onay başvurusu
MADDE 31 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak
görevlendirilmek istemesi halinde Kuruma başvurur.
(2) Onay başvurusu ile birlikte, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, uygunluk
değerlendirme modülü veya modülleri ile bu kuruluşun yetkin olduğu telsiz ekipmanları ile
ilgili açıklamalar, eğer varsa uygunluk değerlendirme kuruluşunun 28 inci maddede belirtilen
gerekleri karşıladığını kanıtlayan ulusal bir akreditasyon kurumu tarafından düzenlenen bir
akreditasyon sertifikası da verilir.
(3) Onay başvurusunda bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşunun bir akreditasyon
sertifikası sunamadığı durumlarda, bu kuruluş Kuruma 28 inci maddede belirtilen gereklere
uygunluğunun onaylanması, tanınması ve izlenmesi için gerekli olabilecek her türlü belgeye
dayalı kanıtı sunar.
Onay prosedürü
MADDE 32 – (1) Kurum, 28 inci maddede belirtilen gerekleri karşılamış olan uygunluk
değerlendirme kuruluşlarını onaylar.
(2) Kurum, onayladığı kuruluşlara ilişkin Komisyona iletilmek üzere ilgili mercilere
bildirimde bulunur.
(3) Bildirim, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, uygunluk değerlendirme
modülünün veya modüllerinin ve değerlendirmeye konu telsiz ekipmanının bütün detayları ile
kuruluşun yetkinliğine dair belgeleri içerir.
(4) Kurum, bildirimin 31 inci maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan akreditasyon
sertifikasına istinaden yapılmadığı durumlarda, ilgili mercilere uygunluk değerlendirme
kuruluşunun yeterliğini kanıtlayan belgeleri ve bu kuruluşun düzenli olarak izleneceğini ve 28
inci maddede belirtilen gerekleri karşılamaya devam edeceğini temin edecek düzenlemeleri
yapar.
(5) Onaylanmak için başvuru yapan kuruluş, akreditasyon belgesi kullanıldığı durumlarda
onaylandıktan sonraki iki haftalık süre içerisinde, akreditasyonun kullanılmadığı durumlarda
ise onaylandıktan sonraki iki aylık süre içerisinde sadece Komisyon veya ilgili merci tarafından
bir itirazda bulunulmadığı hallerde onaylanmış bir kuruluş olarak faaliyetlerini
gerçekleştirebilir. Bu yönetmeliğin amaçları doğrultusunda sadece bu tür bir kuruluş,
onaylanmış kuruluş olarak değerlendirilir.
(6) Kurum, Komisyonu ve/veya ilgili mercileri onayla ilgili her türlü değişiklikten
haberdar eder.
Onaylanmış kuruluşların kimlik numaraları ve listeleri
MADDE 33 – (1) Onaylanmış kuruluşa kimlik numarası Komisyon tarafından atanır.
(2) Kurum, onaylanmış kuruluşa verilen kimlik numaralarını ve onaylandıkları
faaliyetlerle birlikte onaylanmış kuruluşların bir listesini kamuya açık hale getirir.
Onaylarla ilgili değişiklikler
Madde 34 – (1) Kurum, onaylanmış bir kuruluşun 28 inci maddede belirtilen gerekleri
artık karşılamadığını ya da yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etmesi durumunda,
fiilin önemine bağlı olarak onayı kısıtlar, askıya alır veya iptal eder. İlgili mercileri derhal buna
uygun olarak bilgilendirir.
(2) Kurum, onayın kısıtlanması, askıya alınması veya iptali durumunda ya da onaylanmış
kuruluşun faaliyetlerini durdurması halinde, bu kuruluşa ait dosyalara ilişkin işlemlerin, başka
bir onaylanmış kuruluş tarafından yürütülmesi veya bu dosyaların gerektiğinde bildirim ve
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde kullanılmak üzere muhafaza edilmesi için
gerekli tedbirleri alır.
Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi
MADDE 35 – (1) Kurum, onaylanmış bir kuruluşun yeterliğiyle ya da bu kuruluşun tabi
olduğu gerekler ve sorumlulukları yerine getirmeyi sürdürmesi ile ilgili şüphe duyarsa veya bu
tür bir şüphe duyulduğu kendisine bildirilir ise bu tür durumları inceler.
(2) Kurum, Komisyonun talebi üzerine ilgili onaylanmış kuruluşun yeterliğinin devam
ettirilmesi veya onaya esas bütün bilgileri sağlar.
(3) Kurum, soruşturma sırasında elde edilecek bütün önemli bilgilerin gizli tutulmasını
sağlar.
(4) Komisyon, onaylanmış bir kuruluşun onay işlemleri ile ilgili gerekleri
karşılamadığını veya bunları artık karşılayamaz hale geldiğini tespit ettiği durumlarda onayın
geri çekilmesi de dâhil olmak üzere gerekli düzeltici tedbirlerin gerçekleştirilmesini Kurumdan
talep edebilir.
Onaylanmış kuruluşların uygulamaya ilişkin yükümlülükleri
MADDE 36 – (1) Onaylanmış kuruluşlar Ek-3 ve Ek-4’te belirtilen uygunluk
değerlendirme prosedürleri uyarınca uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütür.
(2) Uygunluk değerlendirme işlemleri, iktisadi işletmeciler için gereksiz yük
yaratmayacak ve orantılı bir şekilde yürütülür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları,
faaliyetlerini taahhüt ettiği işin boyutu, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısı, ilgili
telsiz ekipmanı teknolojisinin karmaşıklığı ve üretim sürecinin sürekli veya seri/parti şeklinde
olma niteliğini dikkate alarak yürütür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları söz konusu
işlemlerde, telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygunluğu için gerekli olan koruma seviyesini
ve zorluk derecesini göz önünde bulundurarak hareket eder.
(3) Onaylanmış kuruluş, imalatçının 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri veya ilgili
uyumlaştırılmış standartları ya da diğer teknik özellikleri karşılamadığını tespit etmesi
durumunda, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve AB-tip inceleme belgesi
veya kalite sistemi onayı vermez.
(4) Onaylanmış kuruluş, AB-tip inceleme belgesinin veya kalite sistemi onayının
verilmesini müteakip uygunluğun izlenmesi sürecinde telsiz ekipmanının uygun olmadığını
tespit etmesi halinde, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve AB-tip inceleme
belgesi veya kalite sistemi onayını konunun önemine göre askıya alır ya da iptal eder.
(5) Kurum, düzeltici tedbirlerin alınmadığı veya gerekli etkiye sahip olmadığı
durumlarda, konunun önemine göre onaylanmış kuruluşun AB-tip inceleme belgesi veya kalite
sistemi onayını kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.
Onaylanmış kuruluşların kararlarına itiraz
MADDE 37 – (1) Kurum, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı itirazda bulunabilme
imkanı sağlar.
Onaylanmış kuruluşların bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 38 – (1) Onaylanmış kuruluşlar,
a) Ek-3 ve Ek-4’teki gerekler uyarınca bir AB-tip inceleme belgesinin veya bir kalite
sistemi onayının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda,
b) Onayın kapsamını veya şartlarını etkileyen herhangi bir durumunda,
c) Kurumun uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin bilgi talebinde,
ç) Talep edilmesi halinde, Türkiye dışındaki faaliyetleri ve yüklenici ilişkileri de dâhil
olmak üzere onaylanmış kuruluş olarak gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri
ve diğer faaliyetler ile ilgili olarak,
Kurumu bilgilendirir.
(2) Onaylanmış kuruluşlar, Ek-3 ve Ek–4’teki gerekler uyarınca bu Yönetmelik
kapsamında aynı kategorideki telsiz ekipmanlarını kapsayan benzer uygunluk değerlendirme
faaliyetlerini gerçekleştiren diğer onaylanmış kuruluşlara, uygunluk değerlendirmelerinin
olumsuz ve talep üzerine ise olumlu sonuçlarına ilişkin bilgileri sunar.
(3) Onaylanmış kuruluşlar, Ek-3 ve Ek–4 kapsamında bilgi verme yükümlülüklerini
yerine getirir.
Tecrübe paylaşımı
MADDE 39 – (1) Kurum, onaylanmış kuruluşlara ilişkin ulusal tecrübe paylaşımının
gerçekleştirilmesini sağlar.
Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu
MADDE 40 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında onaylanmış kuruluşlar arasında
gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere bir yapılanma oluşturabilir. Onaylanmış
kuruluşlar, bu tür yapılanmalarda doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla yer alır.
ALTINCI BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 41 – (1) Kurum, telsiz ekipmanlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri
ve bu kapsamda alınacak tedbirlere ilişkin ikincil düzenlemeleri yapar.
Ulusal düzeyde risk teşkil eden telsiz ekipmanı için izlenecek prosedürler
MADDE 42 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki telsiz ekipmanını, kişilerin
sağlığı ve güvenliği ile kamu yararının korunması hususunda risk teşkil ettiğine dair yeterli
sebebin bulunması halinde, söz konusu telsiz ekipmanı hakkında bu Yönetmelikte belirtilen
bütün gerekleri karşılayan bir değerlendirme gerçekleştirir. İlgili iktisadi işletmeciler, bu amaç
doğrultusunda Kurum ile iş birliği yapar. Kurum, söz konusu değerlendirme sırasında telsiz
ekipmanının bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygun olmadığını tespit etmesi halinde, ilgili
iktisadi işletmecilerden gecikmeksizin telsiz ekipmanını anılan gereklere uygun hale getirmek,
telsiz ekipmanını piyasadan çekmek ya da riskin niteliği ile orantılı şekilde makul bir süre içinde
piyasadan geri çağırmak üzere uygun tüm düzeltici işlemleri gecikmeksizin yapmalarını talep
eder. Kurum, yapılan bu işlemlere ilişkin ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.
(2) Kurum, risk teşkil eden telsiz ekipmanı ile ilgili uygunsuzluğun sadece ülke ile sınırlı
olmadığını değerlendirmesi halinde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden
almasını istediği tedbirler hakkında ilgili mercileri bilgilendirir.
(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm telsiz ekipmanlarına ilişkin her türlü
düzeltici tedbirleri alır.
(4) Kurum, ilgili iktisadi işletmecinin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Kurum
tarafından belirlenecek makul süre içerisinde gerekli düzeltici eylemi gerçekleştirmemesi
halinde, piyasada bulunan telsiz ekipmanlarının kullanımını yasaklamak veya kısıtlamak veya
bu ürünleri piyasadan çekmek veya piyasadan geri çağırmak için uygun bütün geçici tedbirlerin
alınmasını sağlar. Bu işlemler sebebiyle yapılan masraf ilgili iktisadi işletmeciden tazmin edilir.
Kurum söz konusu tedbirler hakkında ilgili mercileri derhal bilgilendirir.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgiler, özellikle uygun olmayan telsiz
ekipmanının tanımı, telsiz ekipmanın menşei, iddia edilen uygunsuzluk durumunun özelliği ve
içerdiği risk, ilgili iktisadi işletmeci tarafından öne sürülen argümanlar ve alınan tedbirlerin
özelliği ve süresini belirlemek için gerekli olan veriler ile ilgili mevcut bütün detayları içerir.
Kurum özellikle uygunsuzluğun;
a) Telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri karşılayamamasına veya,
b) Bir uygunluk karinesinin verilmesini sağlamış olan ve 18 inci maddede atıfta bulunulan
uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklere,
bağlı olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini belirtir.
(6) Kurum, AB pazarında başlatılan bir işleme ilişkin ilgili merciler tarafından iletilen
bilgiye istinaden, ilgili telsiz ekipmanının uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir
tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa
itirazlarını, ilgili mercilere bildirir.
(7) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin alınmasından sonraki üç ay
içinde, Komisyon veya ilgili merciler tarafından itiraz edilmediği durumlarda bu tedbirler
geçerli sayılır.
(8) Kurum, gecikme olmaksızın söz konusu telsiz ekipmanının piyasadan çekilmesi de
dâhil uygun kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
Korunma prosedürü
MADDE 43 – (1) Kurum, 42 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen
işlemler sonrasında uygunsuzluğun düzeltilmediği durumlarda AB pazarında başlatılan bir
tedbire ilişkin Komisyon tarafından verilen kararları piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerinde dikkate alır.
(2) Kurum, AB pazarında başlatılan bir tedbire ilişkin Komisyon tarafından verilen
kararlar doğrultusunda yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde uygunsuzluğun
tespit edilmesi halinde ilgili mercilere bilgi verir.
(3) Kurum, uygunsuzluğun uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklik sebebi ile ortaya
çıktığının tespit edildiği hallerde uyumlaştırılmış standartlara yapılacak resmi itirazlar
kapsamında ilgili mercileri bilgilendirir.
Risk teşkil eden uygun telsiz ekipmanı
MADDE 44 – (1) Kurum, 42 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirmesi
gerçekleştirilen, telsiz ekipmanının, bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen kişilerin sağlığı
ve güvenliği ya da kamu yararının korunması anlamında risk oluşturduğu tespit edilirse; ürün
piyasaya arz edilmiş ise, riskin türüne göre, ürünün geri çekilmesi veya ürünün makul bir süre
içerisinde piyasadan toplatılması şeklinde olmak üzere, ürünün risk taşımaması için uygun olan
tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletmeci tarafından alınmasını sağlar.
(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu telsiz ekipmanlarına ilişkin olarak her türlü
düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.
(3) Kurum, telsiz ekipmanlarına ilişkin her türlü düzeltici tedbirleri ilgili merciye bildirir.
Söz konusu bildirim; mevcut bütün detayları, telsiz ekipmanının tanımlanması için gerekli olan
verileri, menşei ve tedarik zincirini, taşıdığı riski ve ayrıca ülkede alınan tedbirin süresini ve
niteliğini içerir.
(4) Kurum, kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasına ilişkin iktisadi işletmecilerle
işbirliği yapar.
(5) Kurum, risk teşkil eden uygun telsiz ekipmanlarına ilişkin aldığı kararı ilgili iktisadi
işletmecilere bildirir.
Uygunsuzluk durumları
MADDE 45 – (1) Kurum, 42 nci maddede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;
a) CE işaretinin bu Yönetmeliğin 22 nci maddesini veya ilgili CE işareti mevzuatını ihlal
edecek şekilde iliştirilmiş olması,
b) CE işaretinin iliştirilmemesi,
c) Onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının, Ek-4’te belirtilen uygunluk değerlendirme
prosedürünün uygulandığı durumlarda 22 nci maddeyi ihlal edecek şekilde iliştirilmesi veya
iliştirilmemiş olması,
ç) AB uygunluk beyanının hazırlanmaması,
d) AB uygunluk beyanının doğru bir şekilde hazırlanmaması,
e) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya eksik olması,
f) 12 nci maddenin altıncı veya yedinci fıkraları veya 14 üncü maddenin üçüncü
fıkrasında atıfta bulunulan bilgilerin eksik veya yanlış olması,
g) 12 nci maddenin sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen telsiz
ekipmanının kullanım amacına ilişkin bilgilerin, AB uygunluk beyanının veya kullanım
kısıtlamalarının telsiz ekipmanıyla birlikte verilmemesi,
ğ) 17 nci maddede belirtilen iktisadi işletmecilerin tanımlanmasına ilişkin gereklerin
yerine getirilmemesi,
h) 5 inci maddede belirtilen temel gereklerin yerine getirilmemesi,
durumlarından herhangi birini tespit etmesi halinde, ilgili iktisadi işletmeciden uygunsuzluk
durumunun Kurum tarafından belirlenecek makul süre içerisinde giderilmesini ister.
(2) Kurum, birinci fıkrada atıfta bulunulan uygunsuzluk durumunun devam etmesi
halinde, telsiz ekipmanının piyasaya arzının engellenmesi veya kısıtlanması için gerekli
tedbirleri alır veya bu telsiz ekipmanının piyasadan çekilmesi ya da geri çağrılmasını sağlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uyumlaştırılan Avrupa Birliği mevzuatı
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik, 1999/5/AT sayılı Direktifi’ni yürürlükten kaldıran,
telsiz ekipmanlarının piyasaya arzına ilişkin üye devletlerin kanunlarının uyumlaştırılması
hakkındaki 16 Nisan 2014 tarihli ve 2014/53/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifi’ni uyumlaştırmak üzere hazırlanmıştır.
Bildirim
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde Kurum ile Komisyon veya AB üyesi
ülkeler arasındaki her türlü bildirim ve irtibat ilgili merciler aracılığı ile sağlanır.
Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Cezai hükümler
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, 29/06/2001
tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun ile 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümleri
uygulanır.
Düzenlemeler
MADDE 50 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenlemeleri yapar.
Atıflar
MADDE 51 – (1) Diğer düzenlemelerde 24/03/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine
yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.
Tebligat
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, idari para cezası ve/veya idari tedbirleri
içeren idari yaptırım kararlarını da içeren her türlü tebliğde 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 53 – (1) 24/03/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz
ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 26/02/2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylanmış
Kuruluşlara Dair Yönetmelik, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten
kaldırılmıştır.
(3) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye’de Üretilen,
İmal Edilen veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair Tebliğ, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş Süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanma tarihinden itibaren bir yıl süre
ile piyasaya arz edilen ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan telsiz ekipmanlarının
piyasada bulunmasına engel olunmaz.
Yürürlük
MADDE 54 — (1) Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten bir yıl sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.
Ek-1
BU YÖNETMELİĞİN KAPSAMI DIŞINDA KALAN EKİPMANLAR
1. Piyasada bulundurma kapsamına girmediği sürece amatör telsizciler tarafından
kullanılan telsiz ekipmanları.
Aşağıdakiler piyasada bulundurma kapsamına girmez:
a) Amatör telsizciler tarafından kullanılan montaj amaçlı telsiz kitleri,
b) Amatör telsizciler tarafından kullanılmak üzere modifiye edilmiş telsiz ekipmanları,
c) Amatör telsizcilikle ilgili deneysel ve bilimsel çalışmalar için bireysel olarak amatör
telsizciler tarafından yapılmış telsiz ekipmanları,
2. 23/10/2005 tarihli ve 25975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Teçhizatı
Yönetmeliği kapsamına giren denizcilik ekipmanları.
3. Hava araçlarının gövdesi, motoru veya pervane parçaları da dâhil olmak üzere hava
araçlarının uçuşu esnasında çalışmasında ve kontrolünde kullanılan veya kullanılmak amacıyla
hava aracı üzerinde kurulu bulunan ve haberleşme ekipmanı içeren her türlü havacılık
enstrümanı, ekipmanı, mekanizması, parçası, aparatı veya aksesuarları.
4. Sadece araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere profesyoneller için
özel amaçlı yapılmış ölçme ve değerlendirme kitleri.
Ek-2
UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
MODÜL A
(İÇ ÜRETİM KONTROLÜ)
1. İç üretim kontrolü, imalatçının bu Ek’in 2., 3. ve 4. kısımlarında belirtilen yükümlülükleri
yerine getirdiği ve ilgili telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirten temel gerekleri
karşılamasını sağlamaya ilişkin tek sorumlunun kendisi olduğunu beyan ettiği uygunluk
değerlendirme prosedürüdür.
2. Teknik dosya
İmalatçı, 23 üncü madde uyarınca teknik dosyayı hazırlar.
3. İmalat
İmalatçı, telsiz ekipmanının imalat sürecinin ve bu sürecin izlenmesinin bu Ek’in 2. kısmında
atıfta bulunulan teknik dosyaya ve 5 inci maddede belirtilen ilgili temel gereklere uygun
olmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri alır.
4. CE işareti ve AB uygunluk beyanı
4.1. İmalatçı, CE işaretini 21 inci ve 22 nci maddeler uyarınca bu Yönetmeliğin uygulanabilir
gereklerini karşılayan her bir telsiz ekipmanı parçasına iliştirir.
4.2. İmalatçı, her bir telsiz ekipmanı tipi için bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve bunu teknik
dosya ile birlikte söz konusu telsiz ekipmanları piyasaya arzından sonraki en az on yıl süreyle
Kuruma sunmak üzere muhafaza eder. AB uygunluk beyanı, ilgili olduğu telsiz ekipmanını
tanımlar nitelikte hazırlanır.
AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep edilmesi halinde Kuruma veya ilgili mercilere
sunulmak üzere hazır bulundurulur.
5. Yetkili temsilci
İmalatçının bu Ek’in 4. kısmında belirtilen yükümlülükleri, yetki belgesinde belirtilmeleri
kaydıyla imalatçı adına ve onun sorumluluğu altında hareket etmekte olan yetkili temsilcisi
tarafından yerine getirilebilir.
Ek-3
UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
MODÜL B
(AB-TİP İNCELEMESİ)
VE
MODÜL C
(İÇ ÜRETİM KONTROLÜNE DAYANAN TİPE UYGUNLUK)
Bu Ek’e bir atıf yapıldığında, uygunluk değerlendirme prosedürü olarak bu Ek’in Modül B (ABtip
incelemesi) ve Modül C (İç üretim kontrolüne dayanan tipe uygunluk) izlenir.
Modül B
(AB-tip incelemesi)
1. AB-tip incelemesi, onaylanmış bir kuruluşun telsiz ekipmanının teknik tasarımını incelediği
ve bu teknik tasarımın 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri karşıladığını doğruladığı ve
bunu beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.
2. AB-tip incelemesi, telsiz ekipmanının teknik tasarım uygunluğunun, tasarım tipine ilişkin bir
numune olmaksızın teknik dosyanın ve bu Ek’in 3. kısmında atıfta bulunulan destekleyici
belgenin detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirilmesi ile gerçekleştirilir.
3. İmalatçı, AB-tip incelemesi için seçeceği bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapar.
Başvuru aşağıdaki hususları içerir:
a) İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun yetkili temsilcisi tarafından yapılması halinde bu
temsilcinin adı ve adresi;
(b) Aynı başvurunun diğer bir onaylanmış kuruluş ile gerçekleştirilmediğine ilişkin yazılı
beyan;
(c) Teknik dosya.
Teknik dosya, telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine uygunluğunun
değerlendirmesini mümkün kılar ve riskin yeterli analiz edilmesini ve değerlendirilmesini
içerir. Teknik dosya, uygulanabilir gerekleri belirtir ve değerlendirme ile ilgili oldukları ölçüde
telsiz ekipmanı ile ilgili tasarım, imalat ve kullanım durumlarını kapsar. Teknik dosya,
uygulanabilir olduğu durumlarda Ek-5’te belirtilen unsurları içerir;
(ç) Teknik tasarım çözümünün yeterliliği hakkında destekleyici kanıt. Bu destekleyici kanıt,
özellikle de ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı veya tamamen uygulandığı
durumlardaki kullanımlar olmak üzere, kullanılmış olan her türlü belgeyi kapsar. Destekleyici
kanıt, gerekli olduğu durumlarda ilgili diğer teknik şartnameler uyarınca imalatçının uygun
laboratuvarı veya onun adına ve onun sorumluluğu altında diğer bir test laboratuvarı tarafından
gerçekleştirilecek testlerin sonuçlarını da içerir.
4. Onaylanmış kuruluş, teknik dosyayı ve destekleyici kanıtı telsiz ekipmanının teknik
tasarımının yeterliliğini değerlendirmek amacıyla inceler.
5. Onaylanmış kuruluş, 4. kısım uyarınca gerçekleştirilmiş olan faaliyetleri ve sonuçlarını
içeren bir değerlendirme raporu hazırlar. 8. kısımda belirtilen yükümlülüklere halel
getirmeksizin, sadece imalatçı ile bu konuda mutabakata varılması halinde bu raporun içeriğini
tamamen ya da kısmen ifşa eder.
6. Onaylanmış kuruluş, bu ekipman tipinin telsiz ekipmanına uygulanmakta olan Yönetmeliğin
gereklerini karşıladığı durumlarda, imalatçı için bir AB-tip inceleme belgesi çıkarır. Bu belge
imalatçının adı ve adresini, incelemenin sonuçlarını, inceleme tarafından karşılanan temel
gereklerin özeliklerini, eğer varsa geçerliliği ile ilgili koşulları ve değerlendirilmiş olan tipin
tanımlanması için gerekli olan verileri içerir. AB-tip inceleme belgesi bir veya daha fazla ek ile
birlikte verilebilir.
AB-tip inceleme belgesi ve ekleri, imal edilen telsiz ekipmanının incelenen tipin
değerlendirilmeye uygun olması ve çalışır durumdaki kontrole olanak sağlaması için gerekli
bilgileri içerir.
Onaylanmış kuruluş, ekipman tipinin bu Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerini karşılamadığı
durumlarda, AB-tip inceleme belgesi çıkarmayı reddeder ve söz konusu redde ilişkin detaylı
sebepleri ile birlikte başvuru sahibini bilgilendirir.
7. Onaylanmış kuruluş, onaylanmış tipin artık bu Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine
uygun olmadığını gösteren cihaz, prosedür, süreç, teknik veya bilimdeki ilerleme seviyesi ile
ilgili genel kabul gören yenilikleri takip eder ve bu gibi yeniliklerin tip üzerinde daha ileri bir
incelemeyi gerektirip gerektirmediğine karar verir. Gerektirdiği kararını aldığı takdirde,
imalatçıyı bu yönde bilgilendirir.
İmalatçı, onaylanmış tip üzerinde yaptığı ve ürünün ilgili teknik mevzuatın temel gereklerine
uygunluğunu veya AB tip inceleme belgesinin geçerlilik şartlarını etkileyebilecek her türlü
değişiklik hakkında bu AB tip inceleme belgesine ilişkin teknik dosyayı muhafaza eden
onaylanmış kuruluşa bilgi verir. Söz konusu değişiklikler, AB-tip inceleme belgesinin aslına
ilave edilmek üzere ayrıca bir onay gerektirir.
8. Onaylanmış kuruluşların her biri, verdiği veya geri çektiği AB tip inceleme belgeleri ve/veya
bunlardaki herhangi bir ilave hakkında kendisini görevlendiren yetkili kuruluşları bilgilendirir
ve yetkili kuruluşlara; vermeyi reddettiği, askıya aldığı veya diğer türlü kısıtladığı AB tip
inceleme belgelerinin ve/veya bunlardaki ilavelerin bir listesini düzenli olarak sunar.
Onaylanmış kuruluşların her biri, AB tip inceleme belgeleri ve/veya bunlardaki ilavelerle ilgili
diğer onaylanmış kuruluşları; vermeyi reddettiği, askıya aldığı, geri çektiği veya diğer türlü
kısıtladığı ve talep edilmesi hâlinde verdiği AB tip inceleme belgeleri ve/veya bunlardaki
ilaveler hakkında bilgilendirir.
Onaylanmış kuruluşların her biri, referansları AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan
uyumlaştırılmış standartların kısmen veya tamamen uygulanmadığı durumlarda, kendisinin
düzenlediği AB tip incelme belgeleri ve/veya ekleri ile ilgili olarak Kurumu bilgilendirir.
Komisyon, AB üyesi devletler ve diğer onaylanmış kuruluşlar talep etmeleri hâlinde AB tip
inceleme belgelerinin ve/veya ilavelerinin bir örneğini temin edebilirler. Talep etmeleri hâlinde,
Komisyon ve AB üyesi devletler teknik dosyanın bir örneğini ve onaylanmış kuruluş tarafından
gerçekleştirilen inceleme sonuçlarını da temin edebilirler. Onaylanmış kuruluş, AB tip
inceleme belgesinin, ekleri ve ilavelerinin ve imalatçı tarafından sunulan belgeleri de içeren
teknik dosyanın birer örneğini, AB tip inceleme belgesinin geçerlilik süresinin dolmasından
itibaren 10 yıllık süre ile muhafaza eder.
9. İmalatçı, AB tip inceleme belgesinin, belgenin eklerinin ve ilavelerinin bir örneğini teknik
dosya ile birlikte ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, talep edilmesi
hâlinde Kuruma sunmak üzere muhafaza eder.
10. İmalatçının yetkili temsilcisi, yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydı ile 3. kısımda atıfta
bulunulan başvuruyu yapabilir ve 7 ve 9. kısımlarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirebilir.
Modül C
(İç Üretim Kontrolüne Dayanan Tipe Uygunluk)
1. İç üretim kontrolüne dayanan tipe uygunluk, imalatçının bir uygunluk değerlendirme
işleminin 2 ve 3. kısımda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdiği ve söz konusu telsiz
ekipmanlarının, AB tip inceleme belgesinde tarif edilen tipe uygun olmasını sağladığı ve bu
Yönetmeliğin uygulanan gereklerini karşıladığını garanti ve beyan ettiği uygunluk
değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.
2. İmalat
İmalatçı, imalat sürecinin ve bu sürecin izlenmesinin, imal edilmiş telsiz ekipmanlarının AB tip
inceleme belgesinde tanımlandığı şekliyle onaylanmış tipe ve bu Yönetmeliğin uygulanan
gereklerine uygunluğunu sağlaması için gerekli her türlü önlemi alır
3. CE işareti ve AB uygunluk beyanı
3.1. İmalatçı, CE işaretini 21 inci ve 22 nci maddeler uyarınca bu Yönetmeliğin uygulanabilir
gereklerini karşılayan ve AB-tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olan telsiz
ekipmanlarının her bir parçasına iliştirir.
3.2. İmalatçı, her bir telsiz ekipmanı tipi için bir AB uygunluk beyanı düzenler ve bu beyanı,
telsiz ekipmanları piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, talep edilmesi hâlinde
Kuruma sunmak üzere muhafaza eder. AB uygunluk beyanı, adına düzenlenmiş olduğu telsiz
ekipmanını tanımlar.
AB uygunluk beyanının bir kopyasını, talep edilmesi halinde Kuruma sunar.
4. Yetkili temsilci
İmalatçının 3. kısımda belirtilen yükümlülükleri, yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla imalatçı
adına ve onun sorumluluğu altında hareket etmekte olan yetkili temsilcisi tarafından yerine
getirilebilir.
Ek-4
UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
MODÜL H
(TAM KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI UYGUNLUK)
1. Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk, imalatçının 2. ve 5. kısımlarda belirtilen
yükümlülükleri yerine getirdiği ve ilgili telsiz ekipmanının bu Yönetmelikte belirtilen temel
gerekleri karşıladığını ve buna ilişkin tek sorumluluğun kendisinde olduğunu garanti ve beyan
ettiği uygunluk değerlendirme prosedürüdür.
2.İmalat
İmalatçı, üçüncü kısımda belirtilen şekilde telsiz ekipmanının tasarım, imalat, nihai ürün
denetimi ve testi için onaylanmış bir kalite sistemi işletir ve dördüncü kısımda belirtilen şekilde
gözetime tâbi olur.
3.Kalite sistemi
3.1. İmalatçı, telsiz ekipmanlarına yönelik kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi tercih
ettiği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.
Başvuru aşağıdaki hususları içerir:
a) İmalatçının adı ve adresi, başvurunun yetkili temsilcisi tarafından yapılması halinde bu
temsilcinin adı ve adresi;
b) İmal edilmesi amaçlanan her bir telsiz ekipmanı tipi için teknik dosya. Teknik dosya
uygulanabilir olduğu durumlarda Ek-5’te belirtilen unsurları içerir;
c) Kalite sistemi ile ilgili belgeler;
ç) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığını belirten yazılı beyan.
3.2. Kalite sistemi, telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğin uygulanan gereklerini karşıladığını
garanti eder.
İmalatçılar tarafından kabul edilmiş bütün unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzgün
bir şekilde yazılı ilkeler, prosedürler ve talimatlar olarak dosyalanır. Kalite sistemi
dokümantasyonu, kalite programları, planları, el kitapları ve kayıtlarının tutarlı bir şekilde
yorumlanabilmesine imkân verecek biçimde düzenlenir.
Kalite sistemi dokümantasyonu özellikle aşağıdaki hususlar hakkında yeterli bilgi ve
açıklamaları içerir:
a) Tasarım ve ürün kalitesi ile ilgili yönetimin kalite hedefleri, kurumsal yapısı, sorumlulukları
ve yetkileri,
(b) Standartlar da dâhil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve ilgili
uyumlaştırılmış ulusal standartların tamamen uygulanmayacağı durumlarda, telsiz ekipmanının
bu Yönetmeliğin uygulanan temel gereklerini karşılayacağını garanti etmek için kullanılacak
yöntemleri,
(c) İlgili telsiz ekipman tipi kapsamındaki telsiz ekipmanının tasarım aşamasında kullanılacak
olan tasarım kontrolü ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçler ve sistematik işlemler,
(ç) Kullanılacak olan ilgili imalat, kalite kontrolü ve kalite güvencesi teknikleri, süreçleri ve
sistematik işlemleri,
(d) İmalat öncesinde, sırasında veya sonrasında yapılacak incelemeler ve testler ile bunların
gerçekleştirileceği sıklık,
(e) Denetim raporları, test ve kalibrasyon verileri ve personelin yeterliliklerine ilişkin raporlar
gibi kalite kayıtları,
(f) İstenilen tasarım ve ürün kalitesinin sağlanmasının ve kalite sisteminin etkin işlemesinin
izlenmesi için yöntemler.
3.3. Onaylanmış kuruluş, 3.2. kısımda belirtilen gerekleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek
için kalite sistemlerini değerlendirir.
Onaylanmış kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın karşılık gelen özelliklerine uygun olan
kalite sistemi unsurlarının, 3.2. kısımda belirtilen gereklere uygun olduğunu varsayar.
Kalite yönetim sistemleri hakkındaki deneyime ilave olarak, denetim ekibinin en az bir üyesi
ilgili telsiz ekipmanı alanında ve telsiz ekipmanı teknolojisinde uzman deneyimine ve bu
Yönetmeliğin’in uygulanabilir gereklerine dair bilgi birikimine sahip olmalıdır. Denetim,
imalatçının işyerine değerlendirme ziyareti yapılmasını da içerir. Denetim ekibi, imalatçının bu
Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerini belirleme ve telsiz ekipmanın bu gereklere
uygunluğunu sağlamak için gerekli tetkikleri gerçekleştirebilme kabiliyetini doğrulamak amacı
ile 3.1 (b) kısmında atıfta bulunulan teknik dosyayı gözden geçirir.
Onaylanmış kuruluş verdiği kararı imalatçıya veya yetkili temsilcisine bildirir.
Bildirim, denetlemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.
3.4. İmalatçı, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi
ve kalite sistemini yeterli ve etkin kalacak şekilde sürdürmeyi taahhüt eder.
3.5. İmalatçı, kalite sistemi üzerinde yapılması planlanan herhangi bir değişiklik hakkında
kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.
Onaylanmış kuruluş, önerilen değişiklikleri değerlendirir ve tadil edilmiş kalite sisteminin 3. 2.
kısmında belirtilen şartları yerine getirip getirmediğine veya yeniden bir değerlendirmenin
gerekli olup olmadığına karar verir.
Onaylanmış kuruluş kararını imalatçıya bildirir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli
değerlendirme kararını içerir.
4.Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında gözetim
4.1. Gözetimin amacı, imalatçının onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini
gerektiği gibi yerine getirmesini sağlamaktır.
4.2. İmalatçı, değerlendirme amaçları doğrultusunda, onaylanmış kuruluşun imalat tesislerine,
muayene ve test laboratuvarlarına ve depolarına girmesine izin verir ve onaylanmış kuruluşa,
aşağıda belirtilenler başta olmak üzere gerekli her türlü bilgiyi temin eder:
a) Kalite sistemi belgeleri,
b) Kalite sisteminin tasarım bölümünce öngörüldüğü şekliyle, analiz sonuçları, hesaplamaları,
testler gibi kalite kayıtları,
c) Kalite sisteminin imalat bölümünce öngörüldüğü şekliyle, denetim raporları, test ve
kalibrasyon verileri ve ilgili personelin niteliği ile ilgili raporları gibi kalite kayıtları.
4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin
olmak için periyodik olarak denetim yapar ve imalatçıya bir denetim raporu düzenler.
4.4. Onaylanmış kuruluş, imalatçıya haber vermeden denetim gerçekleştirebilir. Bu
denetimlerde onaylanmış kuruluş, gerekiyorsa, kalite sisteminin doğru işlediğini teyit etmek
için telsiz ekipmanına testler yapabilir veya yaptırabilir. Onaylanmış kuruluş, imalatçıya
denetim raporu ve test yapılmışsa test raporu düzenler.
5. CE işareti ve AB uygunluk beyanı
5.1. İmalatçı, 21 inci ve 22 nci maddeler uyarınca CE işaretini ve 3.1. kısımda atıfta bulunulan
onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında, bu kuruluşun kimlik numarasını 5 inci maddede
belirtilen uygulanabilir temel gerekleri karşılayan bütün telsiz ekipmanı parçalarına iliştirir.
5.2. İmalatçı, her bir telsiz ekipmanı tipi için bir AB uygunluk beyanı düzenler ve bu beyanı,
telsiz ekipmanlarının piyasaya arzını müteakip 10 yıl süreyle muhafaza eder. AB uygunluk
beyanı, adına düzenlenmiş olduğu telsiz ekipmanını tanımlar.
AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep edilmesi halinde Kuruma veya ilgili mercilere
sunulmak üzere hazır bulundurulur.
6. İmalatçı, ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıllık süre için aşağıdaki belgeleri,
gerektiğinde Kuruma sunmak üzere muhafaza eder:
a) 3.1. kısımda atıfta bulunulan teknik dosya,
b) 3.1. kısımda atıfta bulunulan kalite sistemine dair belgeler,
c) Onaylanmış şekliyle 3.5. kısımda atıfta bulunulan değişiklikleri,
ç) Onaylanmış kuruluşun, 3.5, 4.3 ve 4.4 sayılı kısımlarda atıfta bulunulan kararları ve raporları.
7. Onaylanmış kuruluş, verdiği veya geri çektiği kalite sistem onayları hakkında Kurumu
bilgilendirir ve düzenli olarak veya talep edilmesi hâlinde Kuruma, vermeyi reddettiği, askıya
aldığı veya diğer türlü kısıtladığı kalite sistem onaylarının bir listesini sunar.
Onaylanmış kuruluş, kalite sistem onaylarıyla ilgili diğer onaylanmış kuruluşları, vermeyi
reddettiği, askıya aldığı veya geri çektiği ve talep edilmesi hâlinde verdiği kalite sistem onayları
hakkında bilgilendirir.
8.Yetkili temsilci
İmalatçının, 3.1, 3.5, 5 ve 6. kısımlarında belirtilen yükümlülükleri yetki belgesinde
belirtilmeleri kaydıyla imalatçı adına ve onun sorumluluğu altında hareket etmekte olan yetkili
temsilcisi tarafından gerçekleştirilebilir.
Ek-5
TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ
Teknik dosya, uygulanabilir olduğu durumlarda asgarî aşağıdaki unsurları içerir:
a) Telsiz ekipmanının aşağıdakileri de içeren genel bir tanımı:
(1) Harici özelikleri, işaretlemeleri ve iç planını gösteren fotoğraflar veya çizimler,
(2) Temel gereklere uygunluğunu etkileyen yazılım veya yerleşik yazılımının
sürümleri,
(3) Kullanıcı bilgileri ve kurulum talimatları.
b) Bileşenler, alt gruplar, devreler ve diğer ilgili benzer unsurların kavramsal tasarımları, imalat
çizimleri ve şemaları,
c) Çizimlerin, şemaların ve telsiz ekipmanının çalışmasının anlaşılması için gerekli olan
tanımlar ve açıklamalar,
ç) Kurum tarafından Resmi Gazete’de isimleri yayımlanan ve tam olarak veya kısmen
uygulanan uyumlaştırılmış Avrupa standartları veya bu standartlara karşılık gelen ulusal
standartların bir listesi ve bu uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda
uygulanan ilgili diğer teknik özelliklerin bir listesi de dâhil olmak üzere 5 inci maddede
belirtilen temel gerekleri karşılayan çözümlerin tanımları. Teknik dosya uyumlaştırılmış
standartların kısmen uygulandığı durumlarda, uygulanan kısımları belirtir,
d) AB uygunluk beyanının bir kopyası,
e) Ek-3’te yer alan uygunluk değerlendirme modülünün uygulandığı durumlarda, onaylanmış
kuruluş tarafından teslim edildiği şekilde AB-tip inceleme belgesinin ve eklerinin kopyaları,
f) Yapılan tasarım hesaplamalarının sonuçları, gerçekleştirilen incelemeler ve diğer ilgili benzer
unsurlar,
g) Test raporları,
ğ) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının gereklerine uygunluğu ile 12 nci maddenin onuncu fıkrası
uyarınca ambalaja ilişkin bilginin dâhil edilip edilmeyeceği ile ilgili bir açıklama.
Ek-6
AB UYGUNLUK BEYANI (No: … )
1
1. Telsiz ekipmanı (ürün, tip, parti veya seri numarası):
2. İmalatçı veya onun yetkili temsilcisinin adı ve adresi:
3. Bu uygunluk beyanı, imalatçının kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir.
4. Beyanın konusu (izlenebilirlik olanağı sağlayan telsiz ekipmanının tanımlanması; telsiz
ekipmanının tanımlanması için gerekli olduğu durumlarda yeterli çözünürlükte renkli bir
fotoğrafı da içerebilir):
5. Beyan konusu telsiz ekipmanın uygun olduğu AB mevzuatı: 2014/53/AB sayılı Direktif ve
uygulanabilir olduğu durumlarda diğer AB mevzuatı.
6. Beyan edilen uygunluğa dair kullanılan uyumlaştırılmış standartlar veya diğer teknik
özelliklerin isimleri; tanım numaraları, versiyonları ve uygulanabilir olduğu durumlarda
düzenlendiği tarihler ile birlikte listelenir.
7. Uygulanabilir olduğu durumlarda; Onaylanmış Kuruluş ….(adı, numarası)…, …. (müdahil
olduğu konu)… gerçekleştirmiş ve .… no’lu AB-tip inceleme sertifikası düzenlemiştir.
8. Uygulanabilir olduğu durumlarda; yazılım da dâhil olmak üzere telsiz ekipmanının
amaçlandığı şekilde kullanılmasına izin veren ve AB uygunluk beyanı tarafından kapsanan
aksesuarlar ve bileşenlerin bir tanımını da içerir.
9. Ek bilgiler:
… adına imzalanmıştır.
(düzenlenme yeri ve tarihi):
(İmza)
(Adı, Unvanı)

1
İmalatçının AB uygunluk beyanına numara vermesi isteğe bağlı bir durumdur.
Ek-7
KISA AB UYGUNLUK BEYANI
12 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında atıfta bulunulan kısa AB uygunluk beyanı aşağıdaki
şekilde düzenlenir:
İşbu belge; [imalatçının adı] telsiz ekipmanı tipinin [marka – model] 2014/53/AB sayılı
Direktif’e uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet
adresinde mevcuttur: …