Jammer Frekans Kesiciler

JAMMER, Frekans karıştırıcılarla ilgili T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Bilgilendirme Yazısı :

900 MHz’de hizmet verilen bazı mahallerde GSM telefonlarının devre dışı kalmasını sağlamak amacıyla, GSM Jammer cihazlarının kullanıldığı, bu nedenle haberleşmenin kullanılan mahal dışında da olumsuz yönde etkilendiği anlaşılmıştır.

2813 sayılı Telsiz Kanununun enterferansların giderilmesi başlıklı 20nci maddesinde,

“Telsiz işletilmesindeki tekniklere ve usullere uyulmamasından doğan hatalardan dolayı telsiz cihazlarında enterferans meydana getiren telsiz sistemine dahil diğer cihaz ve tesisat sahipleri veya bunları işletenler, sebep oldukları bu enterferansı gidermek için gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Bu konuda ortaya çıkacak anlaşmazlıklar Ulaştırma Bakanlığınca incelenip sonuçlandırılır.

Ulaştırma Bakanlığınca belirtilen süre içinde enterferansa neden olan cihaz veya tesisat ile ilgili tedbirleri almayan cihaz ve tesisat sahiplerinin o cihaza ait ruhsatı iptal edilir ve tesisatın faaliyeti durdurulur.”

denilmektedir.

Ayrıca, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 29 uncu maddesine göre Kanun kapsamında yeralan telsiz cihazlarının ithali ve imali izne tabidir. Bu izin, cihazların “Telsiz Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği” ne  ve AB tarafından uygulanan EMC (Elektromanyetik Uyumluluk ) direktiflerine uygunluğuna  göre verilmektedir. GSM Jammer cihazları her iki mevzuata uygun olmayan cihazlardır. 29 uncu maddede aynı zamanda özel amaçlı cihaz kullanabilecek Kamu Kurum ve Kuruluşları da belirtilmektedir. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüdür. Bu kurumların ihtiyacı olan özel amaçlı cihazların imali ve ithali izne tabi değildir.

Ayrıca 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun  5nci maddesinde “piyasaya arz edilecek ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur” denilmektedir. Bu teknik düzenleme; AB’nin Radyo-Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Direktifi ve buna uyumlaştırılmış olan Telsiz Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğidir.

Mevzuat gereğince Kurumumuza verilmiş olan yükümlülükler doğrultusunda Kurumumuz, merkez ve bölge teşkilatıyla birlikte resen veya şikayet üzerine imali, ithali ve kullanımı yasak olan cihazların tespit edilmesi durumunda, gerekli yasal önlemleri almaktadır. Bugüne kadar bazı kurum ve kuruluşlar; örneğin Kilis Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı (okullar için) Ankara Ticaret Odası, TRT, Sağmalcılar Cezaevi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bazı akaryakıt istasyonları GSM Jammer cihazı kurmuş ya da kurma isteği ile Kurumumuza başvurmuş, ancak bunların talepleri reddedilmiş ya da kurulanlar toplatılarak yasal işlemler yapılmıştır.

GSM Jammer cihazlarının imali, ithali ve kullanımı (yasada belirtilen istisnai kurumlar için özel amaçlı cihaz olarak kullanımı dışında) yasak olduğu için, her türlü mekanda bu yasak geçerlidir. Cami, kilise, sinema, okul, cezaevi ve benzeri yerler 2813 sayılı Telsiz Kanunu gereği  istisnai kurum ve kuruluşlar olarak nitelendirilmemektedir. Bu cihazlar sadece kapalı mekanda GSM telefon cihazlarının haberleşmesini engelleyecek kadar güçlü elektromanyetik dalga yaymakla kalmayıp, kapalı mekan çevresinde de haberleşme için kullanılan frekansları enterfere etmektedir.

Kurumumuz halen bu konuda sözü edilen mevzuata uygun olarak görevini yerine getirmekle birlikte, yeni bir yasal düzenleme yapılması öngörülürse talep halinde bu hususta teknik çalışmalar yapabilecektir.

Kanunda istisna tutulan Kurum ve Kuruluşlar dışında,  GSM Jammer ve benzeri cihazlara ithal, imal ve kullanım izni verilmemektedir. Aynı şekilde bu cihazların  özel amaçlı kullanımlar  dışında piyasaya arzı, ABD’de, Avustralya’da, Pakistan’da, Japonya’da ve AB Topluluğu  içinde yeralan ülkelerde de sınırlandırılmıştır.

Kurumumuz bu konuda ilgili kurum ve kuruluşları da ihtiyaç duydukları takdirde  bilgilendirmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu